Licenčné podmienky spoločnosti Hronček & Partners, s. r. o.

Článok 1.
Definície

Na účely týchto licenčných podmienok sa rozumie:

advokátska kancelária/ spoločnosť = advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 47 248 327, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59009/L

klient = fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej advokátska kancelária poskytuje právne služby na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej medzi advokátskou kanceláriou a klientom

potencionálny klient = fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú advokátska kancelária osloví s návrhom na spoluprácu a cenovou ponukou alebo osoba, ktorá má záujem spolupracovať s advokátskou kanceláriu a požiada ju o vypracovanie cenovej ponuky

tretie osoby =  všetky osoby odlišné od klienta a advokátskej kancelárie

autorské právo = chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (autorské diela); predmetom autorského práva je autorské dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Na ochranu predmetu autorského práva nie je potrebná osobitná registrácia

duševné vlastníctvo spoločnosti = majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti zamestnancov advokátskej kancelárie. Predmetom duševného vlastníctva spoločnosti sú: všeobecné dokumenty, právne dokumenty, propagačné dokumenty spoločnosti, obsah webovej stránky spoločnosti, ochranná známka, know-how, dizajny, vynálezy a pod.

know-how =  súbor znalostí, skúseností, zručností, informácií potrebných pre poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou, ale aj marketingové stratégie, obchodné kontakty, obchodné stratégie  či pracovné postupy

predmet ochrany = všetky výstupy, prejavy a realizácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a/alebo know-how. Predmetom ochrany sa rozumejú všetky dokumenty vypracované spoločnosťou, najmä všeobecné dokumenty, právne dokumenty a propagačné dokumenty spoločnosti - spolu aj ako dokumenty spoločnosti

webová stránka spoločnosti = oficiálna stránka advokátskej kancelárie https://www.legalfirm.sk a jej podstránky

Článok 2.
Cieľ licenčných podmienok

 1. Účelom týchto licenčných podmienok je upraviť podmienky a pravidlá používania duševného  vlastníctva advokátskej kancelárie.
 2. Duševné vlastníctvo spoločnosti je predmetom právnej ochrany a jeho použitie sa viaže na súhlas advokátskej kancelárie.

Článok 3.
Všeobecné dokumenty

 1. Všeobecnými dokumentami sa rozumejú dokumenty, ktoré vypracovala spoločnosť a sú podľa svojej povahy určené na použitie klientom formou ich ďalšieho poskytovania, šírenia, zverejňovania, úprav, či iných spôsobov nakladania, ktorými sa dokumenty používajú v styku s vopred neurčeným druhom a počtom tretích osôb, ktoré sú zároveň príjemcami a/alebo adresátmi týchto dokumentov. Ide najmä o dokumenty ako informačné povinnosti, súhlasy, poučenia, podmienky ochrany osobných údajov.
 2. Použitie týchto dokumentov je povolené len klientovi a osobám, ktorým sú všeobecné dokumenty určené.
 3. Použitie všeobecných dokumentov je oprávnené len ak každý všeobecný dokument, na každej strane vlastného textu bude obsahovať minimálne označenie spoločnosti jej obchodným menom a odkaz na tieto licenčné podmienky, umiestnené na webovej stránke spoločnosti.
 4. Klient nie je oprávnený použiť všeobecný dokument na komerčné účely, resp. na iný účel, než na ktorý mu bol dokument poskytnutý. Použitie všeobecných dokumentov na iný ako dohodnutý účel je možné len s písomným súhlasom spoločnosti.

Článok 4.
Právne dokumenty

 1. Právnymi dokumentmi sa rozumejú dokumenty, ktoré vypracovala spoločnosť a sú podľa svojej povahy určené výhradne pre interné potreby a použitie klienta, resp. výhradne pre osoby, pre ktoré boli vypracované, prípadne slúžia aj na preukazovanie vnútorných nastavení, postupov a podmienok klienta voči príslušným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou klienta v príslušnej oblasti. Ide najmä o dokumenty ako sú zmluvy, posudky, stanoviská, vyjadrenia, analýzy, smernice, osvedčenia , test proporcionality a iné dokumenty vytvorené advokátskou kanceláriou.
 2. Klienti a tretie osoby sú oprávnení používať právne dokumenty len na dohodnutý účel.
 3. Klientom a tretím osobám sa výslovne zakazuje:
  1. prevziať obsah právnych dokumentov vypracovaných advokátskou kanceláriou a poskytovať ich iným osobám ako svojím klientom
  2. vydávať právne dokumenty vypracované advokátskou kanceláriou za svoje vlastné
  3. komerčne využívať dokumenty pre seba alebo pre akúkoľvek tretiu osobu, a to vrátane takéhoto použitia bez uplatnenia nároku na odplatu
  4. sprístupniť, zverejniť alebo inak poskytnúť tieto dokumenty osobám, ktorým nie je dokument určený, najmä subjektom mimo právnu subjektivitu klienta, okrem sprístupnenia orgánu verejnej moci, ktorému sú určené (napr. na preukázanie súladu s právnymi predpismi) alebo inému subjektu, pre účely ktorého sa dokument vypracúva (napr. pre účely certifikačného subjektu), bez ohľadu na formu takéhoto sprístupnenia, zverejnenia alebo poskytnutia
  5. vykonávať zmeny v právnych dokumentoch bez súhlasu advokátskej kancelárie
  6. vytvoriť nový právny dokument, a to zámenou, výmenou, doplnením či odstránením textu pôvodného právneho dokumentu advokátskej kancelárie
  7. používať právne dokumenty na inom ako hlavičkovou papieri advokátskej kancelárie
  8. používať právne dokumenty bez odkazu na spoločnosť a tieto licenčné podmienky
  9. používať právne dokumenty spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť spoločnosti škodu alebo poškodiť jej dobré meno a povesť
 4. Uvedené v bode 2 sa nevzťahuje na prípady, ak advokátska kancelária s uvedeným používaním právnych dokumentov udelila súhlas. Súhlas musí byť udelený vopred a musí mať písomnú formu.
 5. Advokátska kancelária nemá povinnosť udeliť súhlas, prípadne súhlas môže podmieniť podmienkami, ktoré sú klienti / tretie osoby povinní dodržať (tzv. podmienený súhlas).
 6. Advokátska kancelária nie je povinná uviesť dôvody, pre ktoré udelenie súhlasu zamietla.
 7. Zákaz použitia alebo poskytnutia v zmysle bodu 2. sa vzťahuje aj voči poradcom, externým poskytovateľom iných alebo podobných služieb vo vzťahu k službám spoločnosti, právnym poradcom, zástupcom, advokátom, daňovým poradcom, účtovníkom a iným, a to aj v prípade, kedy sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti (zo zmluvy alebo zo zákona).

Článok 5.
Propagačné dokumenty spoločnosti

 1. Propagačnými dokumentmi spoločnosti sa rozumejú dokumenty slúžiace na propagáciu advokátskej kancelárie najmä propagačné videá, návrhy na spoluprácu, cenové ponuky, články advokátskej kancelárie uverejnené na webovej stránke či v médiách, reklamy, prezentácie, prednášky či akékoľvek iné dokumenty, ktorých cieľom je prezentovať spoločnosť.
 2. Návrh na spoluprácu a cenová ponuka predstavujú propagačné dokumenty spoločnosti, ktoré sú určené len klientom / tretím osobám, pre ktorých boli vypracované.
 3. Klienti/tretie osoby, ktorým bol zaslaní návrh na spoluprácu/ cenová ponuka nie sú oprávnení akoukoľvek formou sprístupniť či  zverejniť tieto dokumenty.
 4. Advokátska kancelária si vyhradzuje právo určiť cenovú ponuku pre každého klienta/ tretiu osobu individuálne. Cenová ponuka sa určuje v závislosti od viacerých okolností, akými sú časová/personálna náročnosť služby, obstaranie potrebných dokumentov /potvrdení / osvedčení, skutočnosť či sa služba poskytuje v inom než slovenskom jazyku a pod.
 5. Prednášky realizované advokátskou kanceláriou nemožno bez výslovného súhlasu zaznamenávať. V prípade súhlasu s nahrávaním, tretie osoby nie sú oprávnené zverejniť, šíriť či sprístupniť záznam z prednášky.
 6. Prezentácie vypracované pre klientov sú určené len im, prípade ich zamestnancom. Poskytnutie prezentácie iným ako dohodnutým osobám je zakázané.
 7. Obsah webovej stánky spoločnosti patrí do duševného vlastníctva spoločnosti.
 8. Články zverejnené na webovej stránke, prípadne len úryvky z nich sú klienti / tretie osoby oprávnené použiť len s odkazom na obchodné meno advokátskej kancelárie.
 9. Klienti /tretie osoby nie sú oprávnení nakladať s propagačnými dokumentmi spoločnosti spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť spoločnosti škodu alebo poškodiť jej dobré meno a povesť.

Článok 6.
Spoločné ustanovenia

 1. Klient je oprávnený použiť predmet ochrany bez súhlasu advokátskej kancelárie v prípade súdneho, trestného či iného konania alebo na žiadosť orgánu verejnej moci ak ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo ak je to potrebné a účelné na ochranu a uplatnenie práv klienta. O takomto použití je klient povinní upovedomiť advokátsku kanceláriu.
 2. V prípade ak je súčasťou dokumentov odkaz na tieto licenčné podmienky, oprávnená osoba nemôže tento odkaz odstrániť po celú dobu ich používania.
 3. Za použitie akýchkoľvek dokumentov a/alebo iného predmetu ochrany v rozpore s licenčnými podmienkami oprávnená osoba zodpovedá objektívne, bez ohľadu na zavinenie, t.j. bez ohľadu na to, či a/alebo v akom pomere spôsobila, že dokumenty boli použité v rozpore s týmto článkom. To neplatí len v prípade, ak porušenie zavinila spoločnosť.
 4. O porušení týchto licenčných podmienok je klient povinný bezodkladne informovať advokátsku kanceláriu.
 5. Porušením oznamovacej povinnosti uvedenej v bode 4 vzniká advokátskej kancelárii nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku toho, že neskoré oznámenie prípadne neoznámenie porušenia licenčných podmienok neumožnilo advokátskej kancelárii prijať včas primerané opatrenia zamerané na zabránenie nedovoleného použitia dokumentov spoločnosti.
 6. Nárok na náhradu škody vzniká advokátskej kancelárii aj v prípade, ak klient /tretia osoba nakladala s predmetom ochrany spoločnosti spôsobom, ktorý viedol k poškodeniu dobrého mena či povesti advokátskej kancelárie.
 7. Klient zodpovedá v plnej výške za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti v dôsledku porušenia jeho povinností zo zmluvy/dohody, na základe ktorej sa klientovi poskytne dokument alebo informácia, ktorá je predmetom ochrany, z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z týchto licenčných podmienok.
 8. Za každé porušenie týchto licenčných podmienok je klient povinný zaplatiť advokátskej kancelárii zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, ktorá je splatná na výzvu spoločnosti v určenej lehote, nie kratšej ako 14 dní.
 9. Nárok advokátskej kancelárie na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty dotknutý.

Článok 7.
Licencia

 1. Klient je oprávnený nakladať s predmetom ochrany spoločnosti len v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
 2. Licencia na používanie predmetov ochrany spoločnosti  je nevýhradná a obmedzená len na účel, ktorý je v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
 3. Ku poskytnutiu licencie na použitie predmetu ochrany dochádza okamihom dodania predmetu ochrany klientovi. Dodanie predmetu ochrany sa spravuje osobitnou zmluvou medzi spoločnosťou a klientom.
 4. Licencia sa poskytuje na dobu neurčitú, ak nebude medzi klientom a spoločnosťou dohodnuté inak
 5. Platnosť licenčných podmienok na predmet ochrany platí bez časového obmedzenia
 6. Odmena za poskytnutie licencie klientovi je zahrnutá v odmene za dodanie príslušného predmetu ochrany. Spoločnosť si nenárokuje osobitnú odmenu, ak nie je písomne dohodnuté inak.
 7. Postúpenie licencie je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti k tomuto úkonu. Postúpenie licencie v rozpore s predchádzajúcou vetou sa považuje za hrubé porušenie týchto licenčných podmienok.
 8. Zánikom právnej subjektivity klienta prechádza licencia k použitiu dokumentov v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto licenčných podmienkach na právneho nástupcu, resp. dedičov klienta. Ak ku prechodu licencie podľa tohto bodu nedôjde, licencia zaniká.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva, ktoré nie sú klientovi týmito licenčnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosti.
 2. Udelením licencie podľa týchto licenčných podmienok nevznikajú klientovi žiadne iné oprávnenia ako tie, ktoré sú výslovne v týchto licenčných podmienkach definované.
 3. Od ustanovení licenčných podmienok sa možno odchýliť len na základe dohody s advokátskou kanceláriou. Individuálne dohody medzi spoločnosťou a klientom v písomnej forme majú prednosť pre úpravou týchto licenčných podmienok.
 4. Právo na ochranu dokumentov a predmetov ochrany, podmienky a pravidlá používania predmetu ochrany podľa týchto licenčných podmienok, sa aplikujú aj v prípade, ak by sa na ne nevzťahovala ochrana v zmysle autorského práva podľa autorského zákona alebo ochrana iných práv duševného vlastníctva podľa osobitných právnych predpisov, či ochrana obchodného tajomstva alebo know-how. Spoločnosť a klient ochranu dokumentov a ostatných predmetov ochrany odvodzujú zo vzájomnej dohody. To znamená, že aj v prípade ak informácie označené v týchto licenčných podmienkach ako predmet ochrany nespĺňajú znaky predmetu práva duševného vlastníctva podľa právnych predpisov, bude sa ne aplikovať ochrana podľa týchto licenčných podmienok.
 5. Advokátka kancelária si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto licenčné podmienky.
 6. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021