Bezpečnosť

Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti je možné prevádzkovať len na základe licencie, ktorú udeľuje na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osobe Krajské riaditeľstvo PZ, okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorú na základe žiadosti FO alebo PO udeľuje Ministerstvo vnútra SR. Zákon č.473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v § 2 vymedzuje štyri druhy bezpečnostnej služby, a to:

 1. strážna služba,
 2. profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 3. detektívna služba,
 4. odborná príprava a poradenstvo.

Doprava

Činnosť osôb podnikajúcich v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej, nadrozmernej a nadmernej prepravy podlieha osobitnému povoleniu. Povolenia v oblasti dopravy možno rozdeliť nasledovne:

 1. Medzinárodná preprava
  • nákladná cestná preprava
  • osobná preprava
 2. Vnútroštátna preprava
  • nákladná cestná doprava
  • nadrozmerná a nadmerná doprava

Energetika

Podnikanie v energetike je možné len na základe povolenia na podnikanie alebo po splnení oznamovacej povinnosti. 
Toto povolenie na podnikanie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) právnickým osobám a fyzickým osobám po splnení zákonom ustanovených podmienok.

Zákony, ktoré regulujú podnikanie v oblasti energetiky a potrebné náležitosti sú:

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Formy podnikania v energetike, ktoré možno vykonávať len s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti sú (podľa ust. § 6 ods. 2  Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike):

 • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 • činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
 • činnosť výkupcu elektriny. 

Zákon o energetike zároveň v tom istom ustanovení negatívne vymedzuje činnosti, ktoré možno vykonávať aj bez takéhoto povolenia: 

 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 • výroba a dodávka plynu z biomasy,
 • výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 • predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 • preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 • preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách. 

Formy podnikania v tepelnej energetike, ktoré možno vykonávať len s  povolením (podľa ust. § 1 ods. 2 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike) sú:

 • výroba tepla,
 • výroba a rozvod tepla,
 • rozvod tepla.

Financie

Finančný trh je jednou z najkomplexnejšie regulovaných oblastí, pričom podnikateľské subjekty musia pred vstupom na tento trh získať príslušné povolenie a následne počas svojej činnosti podliehajú dohľadu, ktorý v rámci Slovenskej republiky realizuje Národná banka Slovenska vykonávajúca od 1. januára 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu. Právne predpisy regulujúce podmienky výkonu činnosti finančných inštitúcií možno diferencovať podľa jednotlivých sektorov finančného trhu, ktorými sú: 

 1. sektor bankovníctva,
 2. sektor poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov nebankovými veriteľmi,
 3. sektor platobných služieb a elektronických peňazí,
 4. sektor kapitálového trhu,
 5. sektor poisťovníctva,
 6. sektor dôchodkového sporenia,
 7. sektor finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Hazard

Reguláciu podnikania v oblasti hazardných hier z dôvodu absentujúcej európskej harmonizácie národných úprav v tejto oblasti upravujú výlučne vnútroštátne právne predpisy. V tejto oblasti tak neexistuje napr. pojem „passporting“ známy z oblasti práva finančného trhu, ktorým sa rozumie možnosť subjektov oprávnených na výkon niektorej z finančných služieb podnikať v rámci celej EÚ. Chýbajúca harmonizácia je tak nezanedbateľnou prekážkou predovšetkým pri online prevádzkovaní hazardných hier.

V Slovenskej republike možno hazardné hry prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie Úradom pre reguláciu hazardných hier a za podmienok ustanovených zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. V zmysle ust. § 4 ods. 1 tohto zákona je hazardnou hrou hra, v ktorej hráči po úhrade vkladu a vložení stávky môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.

Hazardnými hrami sú tak predovšetkým:

 1. lotériové hry,
 2. charitatívne lotérie,
 3. stolové hry,
 4. stávkové hry,
 5. hazardné hry na výherných prístrojoch,
 6. hazardné hry na termináloch videohier,
 7. hazardné hry na technických zariadeniach, obsluhovaných priamo hráčmi a
 8. hazardné hry na iných technických zariadeniach.

Kryptoaktíva

Kryptoaktíva sa ako digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie tešili v posledných desiatich rokoch zvýšenej popularite, pričom súčasné trendy naznačujú pokračovanie v nastolenom tempe rozmachu predmetnej oblasti. Vo všeobecnosti možno kryptoaktíva deliť na kryptoaktíva vyjadrujúce hodnotu a kryptoaktíva vyjadrujúce práva. Kryptoaktíva vyjadrujúce hodnotu sú najčastejšie používané ako platobné prostriedky, alebo investičné nástroje. Pri tzv. kryptomenách, alebo tokenoch krytých aktívami (tzv. stablecoins), možno pozorovať prienik medzi množinami platobných prostriedkov a investičných nástrojov. Príkladom rýdzeho platobného kryptoaktíva sú tokeny kryté peniazmi (tzv. e-money tokens, alebo electronic money tokens). Osobitnou skupinou kryptoaktív, ktoré vyjadrujú predovštkým práva, sú užitočné tokeny (tzv. utility tokens) a nezameniteľné tokeny (tzv. NFT, resp. non fungible tokens). Jednotlivé druhy kryptoaktív možno definovať nasledovne:

 • Kryptomena je digitálnym nositeľom hodnoty, ktorý nie je zavádzaný centrálnou bankou, úverovou inštitúciou, alebo inštitúciou elektronických peňazí a v určitých situáciách môže byť používaný ako prostriedok výmeny, pričom hodnota kryptomeny nie je naviazaná na hodnotu iného statku, resp. zákonného platidla.
 • Token krytý aktívami je typ kryptoaktíva, ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu viacerých fiat mien, ktoré sú zákonným platidlom, jednu alebo viaceré komodity alebo jedno či viacero kryptoaktív, alebo na hodnotu kombinácie takýchto aktív.
 • Token elektronických peňazí je typ kryptoaktíva, ktoré sa má používať hlavne ako prostriedok výmeny a ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu fiat meny, ktorá je zákonným platidlom.
 • Úžitkový token je typ kryptoaktíva, ktoré je určené na poskytovanie digitálneho prístupu k tovaru alebo službe a dostupné v rámci technológie distribuovanej databázy transakcií, pričom ho akceptuje len emitent daného tokenu.
 • Nezameniteľný token je typ kryptoaktíva, ktorého jedinečnosť a vlastníctvo sú overené technológiou distribuovanej databázy transakcií.
 • Investičný token (tzv. security token) je typ kryptoaktíva vyjadrujúceho majetkový podiel, alebo dlh s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta takéhoto kryptoaktíva tieto záväzky splniť.

Zdravotníctvo, farmácia a veterinárne lekárstvo

Vybavenie povolení na prevádzkovanie akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä:

a) povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

 • ambulancie (všeobecná, špecializovaná, ambulantnej pohotovostnej služby, záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, zubno – lekárskej pohotovostnej služby, mobilné odberové miesto, epidemiologická ambulancia)
 • zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
 • stacionára,
 • polikliniky,
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 • mobilný hospicu,
 • tkanivového zariadenia,
 • referenčného laboratória

b) povolení na prevádzkovanie  zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti

 • nemocnice (všeobecná, špecializovaná)
 • liečebne,
 • hospicu,
 • domu ošetrovateľskej starostlivosti,
 • prírodných liečebných kúpeľov,
 • kúpeľnej liečebne,
 • zariadenia biomedicínskeho výskumu.​

c) Vybavenie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledujúce činnosti:

 • výrobu humánnych liekov,
 • výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov,
 • prípravu transfúznych liekov,
 • individuálnu príprava liekov na inovatívnu liečbu,
 • veľkodistribúciu humánnych liekov,
 • poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni a vo verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
 • vybavenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pre fyzické osoby – podnikateľov, licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti,
 • vybavenie dokladov potrebných na výkon funkcie odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení,
 • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva pre zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,
 • komplexnú komunikáciu s orgánmi verejnej moci príslušnými na vydanie vyššie uvedených povolení – a to najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, s príslušným samosprávnym krajom, s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne s mestom alebo obcou a zabezpečenie splnenia akýchkoľvek povinností voči týmto orgánom verejnej moci,
 • komplexnú komunikáciu so stavovskými organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve (napr. Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a iné) a zabezpečenie splnenia akýchkoľvek povinností voči týmto organizáciám,
 • zmeny vyššie uvedených povolení, dočasné pozastavenie povolení a tiež zrušenie a zánik povolení,
 • pomoc pri vypracovaní rôznych druhov čestných vyhlásení, potvrdení či výpisov z príslušných registrov,
 • pomoc pri vypracovaní či pripomienkovaní rôznych typov zmlúv (napr. kúpnych, nájomných alebo pracovných zmluvách a pod.).

Živnosti

Najbežnejšou formou podnikania na Slovensku je prevádzkovanie živnosti podľa Zákona č. 455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (ďalej len “Zákon“). Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Živnosť si môžu založiť fyzické aj právnické osoby a rovnako aj zahraničné osoby, ak splnia podmienky na jej prevádzkovanie.

Zakladanie živností funguje na ohlasovacom princípe. Oprávnenie teda vzniká dňom, keď ohlásenie živnosti splní všetky zákonom predpísané náležitosti. Samotné živnostenské oprávnenie slúži spolu s výpisom zo živnostenského registra na preukázanie živnostenského oprávnenia.

Vo všeobecnosti môže živnosť prevádzkovať každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná v zmysle §6 ods. 2 Zákona. Bezúhonnou sa na účely živnostenského zákona rozumie osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku a úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, ktorú chce osoba vykonávať. Bezúhonnou je rovnako aj osoba, na ktorú sa v podmienkach Slovenskej republiky hľadí ako na neodsúdenú, teda má zahladené odsúdenie alebo bola omilostená prezidentom.

Na základe podmienok odbornej spôsobilosti, ktoré treba splniť na prevádzkovanie sa živnosti delia na:

 • Voľné
 • Remeselné
 • Viazané

V prípade viazaných a remeselných živností je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť môže mať samotný podnikateľ, alebo si môže na odborné vykonávanie činnosti ustanoviť zodpovedného zástupcu. Právnická osoba, ktorá prevádzkuje viazanú alebo remeselnú živnosť je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti, vek viac ako 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a podmienku odbornej spôsobilosti pre činnosť, ktorú zastupuje.

Ostatné povolenia

Medzi ostatné najčastejšie povolenia patria napríklad banské povolenia, povolenia na poskytovanie služieb ako je rozhlas a televízia, povolenia na vykonávanie sociálnych služieb a zbojné licencie.

Aké činnosti rozumieme pod pojmom banská činnosť? Podľa Zákona o č. 51/1988 Zb. banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (zákon o banskej činnosti) sa pod pojmom banská činnosť rozumie:

 • ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (výhradné ložisko),
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
 • zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk,
 • osobitné zásahy do zemskej kôry,
 • likvidácia starých banských diel,
 • sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

Zákon o banskej činnosti taktiež vymedzuje pojem činnosť vykonáva banským spôsobom. Patria sem tieto osobitné činnosti:

 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,
 • inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,
 • ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
 • podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
 • práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
 • práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
 • zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
 • strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m,
 • čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

Povolenia na poskytovanie služieb ako je rozhlas alebo televízia sa riadia Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý definuje tieto činnosti a upravuje potrebné náležitosti a podmienky na vydanie takýchto povolení.

Čo sú to elektronické komunikačné siete?
Je to súhrnný pojem pre funkčnú prepojenú sústavu prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.  

Elektronické komunikačné služby
Zákon o elektronických komunikáciách definuje elektronickú komunikačnú službu ako službu, ktorá je obvykle poskytovaná za odplatu a ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Ďalej zákon upozorňuje na fakt, že táto služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach. 

 • Verejná služba: verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. Verejná telefónna služba je verejná služba na priame alebo nepriame vytváranie a prijímanie národných a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
 • Predplatená služba: služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej čiastky, z ktorej sa poplatok za poskytované služby alebo za služby informačnej spoločnosti) priebežne odpočítava.
 • Volanie: spojenie zostavené prostredníctvom verejnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu.
 • Interoperabilita služieb: je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov a rozhraní, ktoré umožňuje komunikáciu medzi koncovými užívateľmi alebo medzi koncovým užívateľom a podnikom poskytujúcim službu prostredníctvom technologicky rôznych sietí.

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (zákon o sociálnych službách) je sociálnou službou odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
 • zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.

Zbrojné licencie sa rozdeľujú podľa účelu používania zbraní alebo streliva, ktoré môže držiteľ zbrojnej licencie (právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ) nadobudnúť do vlastníctva a držať ich v rozsahu pre následné skupiny:

Skupina A - vývoj a výroba zbraní alebo streliva
Skupina B - opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva
Skupina C - nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
Skupina D - vypožičiavanie,  prenájom a úschova zbraní a streliva
Skupina E - uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti
Skupina F - výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
Skupina G - prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti