Partner pre verejné
obstarávanie

Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária

Na začiatku je dôležitý výber správneho a spoľahlivého partnera. Vyberte si toho správneho partnera pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. Služby poskytujeme odborne a kvalitne pri dodržiavaní základných princípov verejného obstarávania.

Klienti, ktorí nám dôverujú


Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie predstavuje proces, resp. určuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sú zadávané zákazky alebo koncesie prípadne súťaže návrhov, pričom hlavným účelom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania a umožniť hospodárskym subjektom ponúknuť svoje služby a tovary na celom území Únie. Ide o prísne formalizovaný proces, ktorého výsledkom je obmedzenie zmluvnej slobody povinných subjektov, či už vo smere spôsobu výberu zmluvného partnera, ale aj v procese úpravy plnenia zmluvných podmienok v podobe vymedzenia predpokladov pre uzatváranie dodatkov k zmluvám alebo obmedzenia pri ukončení zmluvných vzťahov. Zameriavame sa na verejné obstarávanie, tak pre súkromné spoločnosti ako i štátny a verejný sektor. Našim klientom, či už sú subjektom, ktorý je v postavení verejného obstarávateľa, alebo v postavení uchádzača poskytujeme právne poradenstvo vo vzťahu k jednotlivým úkonom pri realizácii procesu verejného obstarávania, od právneho poradenstva pri vypracovaní súťažných podkladov, zverejnenia oznámení až po právne poradenstvo pri uzatvorení zmluvy.

Prejsť na Základné informácie


Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

V rámci každodennej praxe našej advokátskej kancelárie poskytujeme poradenstvo vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom a osobám v zmysle ust. § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým verejní obstarávatelia poskytnú viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ako aj osobám, ktorým verejný obstarávateľ poskytne menej ako 50 % finančných prostriedkov, v prípade ktorých sa poskytuje v zmysle pokynov a usmernení centrálneho koordinačného orgánu. V rámci portfólia našich služieb pripravujeme dokumenty potrebné na vypracovanie ponúk, riešime žiadosti o vysvetlenie týchto podkladov, a realizujeme aj samotné vyhodnotenie súťaže.

Tieto praktické a rozsiahle skúsenosti pokrývajúce široké spektrum situácií aplikujeme aj v rámci poskytovania právneho poradenstva vo vzťahu k prihlasovaniu uchádzača do procesu verejného obstarávania a uplatňovaniu práv a nárokov uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Záujemcom a uchádzačom tak isto zabezpečujeme kompletný servis pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ako aj služby oprávnenej osoby v oblasti zápisu do registra partnerov verejného sektora. Naše služby poskytujeme v spolupráci s partnermi, ktorí sa zameriavajú na poradenstvo v oblasti získavania finančnej podpory z rôznych grantov a prostriedkov EÚ, ako aj v oblasti verejného obstarávania.