Novela Zákona o dani z príjmov, ktorá mení pravidlá v oblasti farmaceutickej zrážkovej dane

10.11.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min
Novela Zákona o dani z príjmov, ktorá mení pravidlá v oblasti farmaceutickej zrážkovej dane

V legislatívnom procese, ktorý prebieha pod č. LP/2022/663 sa aktuálne nachádza návrh novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem iných zmien sa týmto zákonom navrhuje úprava zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v časti príjmov oslobodených od dane, konkrétne v § 9 ods. 2 písm. y). Zmena je v prospech daňovníkov a spočíva v rozšírení okruhu plnení, ktoré budú od dane z príjmov oslobodené. Aktuálne sú podľa uvedeného ustanovenia od dane vyberanej zrážkou (postupom podľa § 43 zákona o dani z príjmov) oslobodené nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľmi voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme hodnoty stravy poskytnutej na odbornom podujatí, určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľmi vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní, pričom explicitne platí, že za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním. To znamená, že hodnota poskytnutého ubytovania a nákladov na dopravu zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s účasťou na aktivite sústavného vzdelávania nie sú od dane oslobodené a musia sa riadne zdaniť v celom rozsahu.

Bližšie informácie týkajúce sa oslobodenia od dane pri plneniach poskytnutých od držiteľov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ich účasťou na odborných podujatiach alebo sústavnom vzdelávaní sa dočítate v našich predošlých článkoch o farmaceutickej zrážkovej dani.

Ak bude novela prijatá a účinná v plánovanom termíne, tak od 1. marca 2023 budú od dane z príjmov oslobodené v celom rozsahu aj nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľmi vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní, a to vrátane hodnoty poskytnutého ubytovania a dopravy. Týmto sa fakticky vytvorí stav, že všetky nepeňažné plnenia, ktoré držiteľ poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súvislosti s jeho účasťou na aktivite sústavného vzdelávania, budú od dane z príjmov oslobodené, a teda nebude potrebné aplikovať postup pri výbere zrážkovej dane a ani s tým súvisiace oznamovacie povinnosti.

Novela zákona o dani z príjmov tak pre držiteľov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prinesie zníženie administratívnych povinností a zníži daňové zaťaženie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

O ďalšom vývoji pripravovanej zmeny zákona Vás budeme priebežne informovať v článkoch a aktualitách na našej webovej stránke.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."