Pharma Legal News #3

26.07.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

V nadväznosti na aktuálne prijaté právne predpisy by sme si Vám dovolili predstaviť ďalšie, tentoraz už tretie vydanie našich Pharma Legal News, prostredníctvom ktorých Vás pravidelne informujeme o novinkách v legislatíve upravujúcej oblasť medicínskeho a farmaceutického práva.

Pharma Legal News #3

Farmaceutická zrážková daň - kompletný prehľad
V sérií článkov, ktoré sme vydali koncom júna, sa podrobne venujeme zrážkovej dani. V troch článkoch, ktoré komplexne popisujú túto oblasť poskytujeme klientom a čitateľom základný prehľad o problematike.

Článok 1: Úvod do farmaceutickej zrážkovej dane
Zrážková daň v oblasti zdravotníctva a farmácie sa aplikuje pri plneniach poskytovaných od držiteľov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zákon o dani z príjmov zaviedol zrážkovú daň pre osobitné transakcie v zdravotníctve, avšak táto téma aj naďalej prináša nejasnosti a sporné názory. (Prečítať článok)

Článok 2: Sadzba farmaceutickej zrážkovej dane a spôsob jej výpočtu
Pre daň vyberanú zrážkou sa používa osobitná sadzba dane vyberanej zrážkou v zmysle ust. § 43 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Pre zrážkovú daň aplikovanú na plnenia poskytnuté držiteľmi voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú stanovené dve sadzby dane. (Prečítať článok)

Článok 3: Oslobodenie od dane, plnenia poskytnuté v rámci odborných podujatí
Nie všetky plnenia poskytnuté držiteľmi voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podliehajú zdaneniu zrážkovou daňou, resp. zdaneniu všeobecne. Kedy je daňovník oslobodený od dane a ďalšie informácie sa dozviete v našom článku. (Prečítať článok)

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti a sprístupňovaniu zdravotníckych údajov
Novela upravuje sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie pacienta (resp. osoby, o ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia) s úplnou spôsobilosťou na právne úkony jeho najbližšej rodine (manžel, manželka, dieťa, rodič alebo zákonný zástupca, ak takáto osoba nie je, a tiež osoba plnoletá, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca).
Novela umožňuje zakázať poskytovanie a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby, resp. z elektronickej zdravotnej knižky dotknutej osoby. (Prečítať novelu)

Zrovnoprávnenie podmienok pre výkon pohotovostnej služby
Novela upravuje podmienky pre výkon pohotovostnej služby v ambulanciách pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a v ambulanciách zubno-lekárskej pohotovostnej služby tak, že ich zrovnoprávňuje tým, že mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a mzda zubného lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom v ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby je 12 EUR. (Prečítať novelu)

Novela rozširuje zákon č. 578/2004 Z.z.
Novela rozširuje Národný register zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. (Prečítať novelu)

Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Novela upravuje procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie (napr. zmena, predĺženie), spresnenie postupu udeľovania tzv. výnimiek úradom a tiež doplnenie oprávnenia úradu vykonávať kontrolu nad certifikátmi pre zdravotnícke pomôcky vydané notifikovanými osobami. (Prečítať novelu)

Novela vyhlášky v súvislosti s farmako-ekonomickým rozborom lieku
Novela rozširuje obsah farmako-ekonomického rozboru lieku o farmako-ekonomický model lieku, v ktorom je možné zobraziť a upravovať všetky parametre, vzorce a zdrojový kód podieľajúce sa na správnom fungovaní tohto modelu s cieľom zabezpečiť overiteľnosť a zvýšiť spoľahlivosť informácií o lieku. (Prečítať zmenu vyhlášky)

Nová Európska legislatíva v oblasti zdravotníckych pomôcok
Nariadenie priamo definuje základné pojmy v oblasti zdravotníckych pomôcok, upravuje sprístupnenie pomôcok na trhu a ich uvedenie do používania, povinnosti hospodárskych subjektov, renovovanie, označenie CE, voľný pohyb, povinnosti výrobcov, splnomocnených osôb, dovozcov a distribútorov, EÚ vyhlásenie o zhode, a ďalej identifikáciu a vysledovateľnosť pomôcok, registráciu pomôcok a hospodárskych subjektov, súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu a v neposlednom rade zriadenie Európskej databázy zdravotníckych pomôcok (Eudamed). (Prečítať nariadenie)

Nové psychotropné a omamné látky - látka CBD vyradená!
Novela vyraďuje cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok (Slovenská republika bola posledným a jediným členským štátom Európskej únie, ktorý CBD donedávna považoval za psychotropnú látku) a zároveň novela zaraďuje nové omamné a psychotropné látky do toho zoznamu na základe rozhodnutia komisie OSN. (Prečítať novelu)

Zrušené doplatky za lieky pre seniorov, deti do 6 rokov a ZŤP
Novela upravuje uhrádzanie doplatkov za lieky po prekročení limitu spoluúčasti pre určené skupiny poistencov (napr. deti do 6 rokov, seniori a ZŤP). (Prečítať novelu)

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."