Súd potvrdil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

23.06.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min
Súd potvrdil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Dňa 15.06.2022 bolo v Obchodnom vestníku uverejnené Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 09.06.2022, ako príslušného súdu konajúceho vo veci reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorým súd nahradil prejav vôle skupiny veriteľov, ktorí nesúhlasili so schválením pôvodného reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Nahradenie prejavu vôle súdom má za následok schválenie reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Podľa Okresného súdu Bratislava I boli splnené podmienky stanovené zákonom o konkurze a reštrukturalizácií. Zároveň súd konštatoval, že predložený reštrukturalizačný plán plní účel a zmysel reštrukturalizácie a jeho potvrdenie je v záujme veriteľov a jeho naplnením dôjde k výraznejšiemu uspokojeniu pohľadávok veriteľov oproti konkurznému konaniu.

Schválený reštrukturalizačný plán počíta s uspokojením pohľadávok nezabezpečených veriteľov vo výške 72,98%, pričom k jeho naplneniu by malo dôjsť v priebehu 5 rokov od jeho schválenia.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."