Veriteľský výbor schválil plán reštrukturalizácie Arca Capital Slovakia

29.10.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Dňa 27.10.2021 schválil veriteľský výbor reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., aký bude nasledujúci krok?

Veriteľský výbor schválil plán reštrukturalizácie Arca Capital Slovakia

Dňa 27.10.2021 schválil veriteľský výbor reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3202/B (ďalej len „Arca Capital“).

Podľa uvedeného reštrukturalizačného plánu majú byť pohľadávky nezabezpečených veriteľov uspokojené až do výšky 72,98%, pričom k uspokojeniu nezabezpečených pohľadávok do takejto výšky by malo dôjsť v horizonte piatich rokov.

Ďalším krokom bude potvrdenie reštrukturalizačného plánu na schvaľujúcej schôdzi veriteľov. Táto schôdza bude v dohľadnej dobe zvolaná správcom konkurznej podstaty, pričom o jej zvolaní bude zverejnené oznámenie v Obchodnom vestníku. K zvolaniu schvaľujúcej schôdze musí podľa zákona dôjsť v lehote najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol správca konkurznej podstaty požiadaný o zvolanie schôdze veriteľov.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."