Právne aspekty podnikania v oblasti kryptomien

20.08.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
4 min

Čo sú to kryptomeny, aké sú podmienky na Slovensku v oblasti používania kryptomien? Aké povinnosti sa viažu na poskytovateľov služieb virtuálnej meny? Všetky dôležité informácie ohľadom kryptomien sa dozviete v novom článku.

Právne aspekty podnikania v oblasti kryptomien

V zmysle definície Európskej Centrálnej Banky možno kryptomenu vo všeobecnosti označiť ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je zavádzaný centrálnou bankou, úverovou inštitúciou ani inštitúciou elektronických peňazí a v určitých situáciách môže byť používaný ako alternatíva peňazí. Takáto kryptomena je emitovaná, predávaná a ukladaná prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií a jej hodnota sa neviaže na hodnotu iného statku, alebo zákonného platidla. O rozmachu kryptomien svedčí nielen stúpajúce množstvo investorov, ktorí neváhajú svoje voľné finančné prostriedky vložiť do tohto druhu aktív, ale aj čoraz viac nových podnikateľských subjektov, ktoré svoje aktivity zameriavajú napríklad na poskytovanie poradenstva v oblasti investovania do kryptomien, alebo v oblasti poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny, resp. služieb zmenárne virtuálnej meny.

            Dnes môžeme oblasť kryptomien v podmienkach Slovenskej republiky ešte stále označiť ako neregulovanú, avšak postupom času sa nielen v médiách čoraz častejšie vyskytujú informácie o príprave právnych predpisov určených na reguláciu kryptomien a to najmä zo strany Európskej únie. V súčasnosti ešte nie je známy obsah jednotlivých predpisov, avšak možno sa domnievať, že tieto predpisy budú zasahovať do rôznych ďalších oblastí práva, ako príklad možno uviesť zmluvné právo, daňové právo, ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a podobne.

            V súčasnosti sa najviac povinností viaže na poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny. Uvedené je reflektovaním implementácie piatej AML smernice do slovenského právneho poriadku, výsledkom čoho bola novelizácia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon AML“). Uvedenou novelizáciou sa medzi povinné osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon o AML zaradili práve spomenutý poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny. Uvedené živnosti sa zároveň zaradili medzi viazané živnosti.

Dôvodov pre uvedenú novelizáciu bolo niekoľko, za ten najpodstatnejší však možno zrejme označiť fakt, že s ohľadom na chýbajúcu reguláciu a anonymitu prevládajúcu vo virtuálnom priestore predstavovali kryptomeny potenciálnu možnosť ich zneužitia rôznymi organizovanými alebo teroristickými skupinami, napríklad práve za účelom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, tzv. pranie špinavých peňazí. Tomuto však mala zabrániť práve spomínaná novelizácia a zaradenie poskytovateľov týchto činností medzi povinné osoby na účely zákona o AML. Táto skutočnosť je kľúčová, pretože povinným osobám vyplýva niekoľko zásadných povinností, napr. povinnosť overiť identifikáciu klientov pred uzatvorením obchodu, povinnosť nahlasovať neobvyklé transakcie finančnej spravodajskej jednotke, zisťovanie či klient nie je politicky exponovanou osobou, povinnosť viesť náležitú evidenciu, povinnosť vypracovania internej smernice, tzv. program vlastnej činnosti, v rámci ktorého sa zohľadnia rizikové faktory a určí sa rozsah starostlivosti, ktorú povinná osoba vykonáva. Program vlastnej činnosti zahŕňa napríklad formy neobvyklých obchodných operácii, školenie zamestnancov, spôsob hodnotenia a riadenia AML rizík, postupy pri zisťovaní neobvyklých obchodných operácií, hlásenie neobvyklých obchodných operácií, vzor vyhlásenia klienta podľa AML zákona a iné. Dôkladné a precízne vypracovanie programu vlastnej činnosti je základným a nevyhnutným predpokladom pre vykonávanie uvedených aktivít. Nedodržaním uvedených povinností by sa tieto subjekty vystavovali riziku uloženia prísnej sankcie, nakoľko za porušovanie povinností vyplývajúcich zo zákona o AML možno uložiť pokuty, ktorých výšky sa môžu vyšplhať až na státisíce eur. Dôrazne preto odporúčame zveriť prípravu programu vlastnej činnosti do rúk odborníkov, čím zamedzíte prípadným komplikáciám v budúcnosti.

           Ďalšou všeobecnou povinnosťou, ktorou sa podnikatelia v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s kryptomenami nevyhnú, je dodržiavanie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov. Právny základ tejto problematiky predstavuje najmä Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o GDPR“).

            Nakoľko pri vykonávaní vyššie uvedených činností dochádza zo strany podnikateľa k spracúvaniu osobných údajov, má tento podnikateľ postavenie tzv. prevádzkovateľa. Osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané sa nazýva dotknutou osobou. Z uvedeného právneho vzťahu vyplýva obom subjektom niekoľko práv a povinností. Základnými povinnosťami prevádzkovateľa je dodržiavania zásad spracúvania osobných údajov, medzi ktoré možno zaradiť napríklad zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu spracúvania, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti, alebo zásadu zodpovednosti. Medzi ďalšie povinnosti v oblasti GDPR možno zaradiť napríklad povinnosť uchovávať osobné údaje po určitú dobu alebo povinnosť zabezpečiť ochranu získaných osobných údajov. Oblasť ochrany osobných údajov môže byť pre nezainteresovanú osobu do značnej miery problematická a chaotická, preto odporúčame pomoc odborníkov v danej oblasti, ktorí Vám pripravia okrem iného aj základné GDPR dokumenty ako pravidlá ochrany osobných údajov alebo súhlas dotknutej osoby.

Na záver uvádzame, že ignorovanie povinností v oblasti GDPR môže mať fatálne následky, nakoľko v prípade porušovania povinností v oblasti GDPR hrozia vysoké sankcie. Výška pokuty môže dosiahnuť až 20 miliónov eur alebo 4 % ročného obratu danej firmy v závislosti od toho, ktorá suma bude vyššia.

            Našim výrazným odporúčaním pre subjekty vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v súvislosti s kryptomenami je dostatočne precízne vypracovanie všeobecných obchodných podmienok spoločnosti (ďalej len „VOP“). Existencia a používanie VOP síce nie je zákonnou povinnosťou, no v praxi je využívanie VOP nástrojom, ktorý dokáže výrazným spôsobom uľahčiť výkon podnikateľskej činnosti. Pokiaľ má spoločnosť vypracované VOP stačí, aby pri uzatváraní jednotlivých zmlúv odkázala na ich uplatňovanie, teda aby bolo v rámci zmluvy dojednané a vymienené, že otázky, ktoré nie sú zmluvou výslovne riešené sa spravujú VOP. Kvalitné vypracovanie VOP následne ušetrí množstvo času ale aj financií. V praxi sa však často stretávame s tým, že podnikatelia, nie len v oblasti kryptomien, túto oblasť výrazne podcenia a spoliehajú sa na „vzorové“ VOP z internetu, ktoré častokrát nie len že nie sú aktuálne ale hlavne nijakým spôsobom nereflektujú jedinečnosť poskytovaných služieb, ba dokonca v krajných prípadoch dokonca ani len nerozlišujú medzi službou tovarom. Uvedeným konaním sa potom tieto subjekty vystavujú riziku, že z dôvodu neaktuálnosti a nesprávnosti VOP nebudú úspešný ani v prípadnom súdnom spore.

            Pripravovaná regulácia kryptomien či už na európskej alebo vnútroštátnej úrovni so sebou bez pochyby prinesie aj ďalšie povinnosti, ktoré budú musieť tieto subjekty dodržiavať. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. bude túto problematiku aj naďalej sledovať a v prípade akýchkoľvek noviniek zo sveta regulácie kryptomien Vás o nich budeme informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci"