Na oblasť kryptomien sa vzťahujú pravidlá pre zamedzenie praniu špinavých peňazí: Subjekty podnikajúce s virtuálnymi peniazmi sa prijatou novelou zaradili medzi povinné osoby

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

Dňa 17.09.2020 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá transponuje piatu európsku AML smernicu (smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí). Prijaté zmeny majú za dôsledok najmä skutočnosť, že subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti kryptomien sa zaraďujú medzi povinné osoby s množstvom povinností podľa vzťahujúcej sa legislatívy.

Na oblasť kryptomien sa vzťahujú pravidlá pre zamedzenie praniu špinavých peňazí: Subjekty podnikajúce s virtuálnymi peniazmi sa prijatou novelou zaradili medzi povinné osoby

Éra digitalizácie so sebou priniesla okrem iného aj fenomén virtuálnych peňazí. Kryptomeny (napr. Bitcoin, Ethereum, Ripple a iné) sú v súčasnej dobe mimoriadne atraktívny prostriedok na realizáciu investičnej a podnikateľskej činnosti, avšak chýbajúca právna úprava poskytovala priestor na ich možné zneužitie napr. aj vo forme prania špinavých peňazí. 

Novela zákona č. 279/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon“), ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 2020 s cieľom zabrániť možnému zneužitiu kryptomien stanovuje tieto súvisiace zmeny: 

Zaradenie subjektov poskytujúcich služby v oblasti kryptomien medzi povinné osoby 

Subjekty, ktoré poskytujú služby v súvislosti s kryptomenami budú mať rovnaké povinnosti ako napr. banky a iné finančné inštitúcie. Za povinnú osobu sa teda po podľa novely Zákona považuje aj poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny. Uvedeným subjektom po novom zo Zákona vyplývajú okrem iného nasledovné povinnosti:

  • vykonávanie starostlivosti vo forme overenia identifikácie klientov ešte pred uzatvorením obchodného vzťahu, 
  • nahlasovanie neobvyklých transakcií finančnej spravodajskej jednotke, 
  • vypracovanie internej smernice, tzv. program vlastnej činnosti, v rámci ktorého sa zohľadnia rizikové faktory a určí sa rozsah starostlivosti, tzn. že povinná osoba vymedzí postupy, ktoré vykonáva s cieľom zabrániť legalizácii príjmov z trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí. 

Rozšírenie zoznamu viazaných živností 

Subjekty, ktoré poskytujú služby v súvislosti s kryptomenami  sú povinné disponovať živnostenským oprávnením vo forme viazanej živnosti. Novela taktiež stanovuje lehotu platnosti živnostenského oprávnenia v nasledovnom znení: „Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021.“ Z uvedeného vyplýva, že živnosť budú musieť podnikateľské subjekty opätovne získať. Založenie a prevádzkovanie takejto živnosti je zároveň podmienené uvedeným stupňom vzdelania povinných osôb:

a. poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej peňaženky – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

b. poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

Definovanie pojmu virtuálna mena 

Právna regulácia virtuálnych peňazí zavádza do legislatívnej praxe nasledovné definície: 

  • virtuálna mena –  digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať,
  • poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny – osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny,
  • poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny – osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.

 

Subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť zameranú na kryptomeny sú povinné konať ako povinná osoba a vykonávať starostlivosť voči svojim klientom od nadobudnutia účinnosti tejto novely a to od 1. novembra 2020. Voči už existujúcim klientom majú podnikatelia čas vykonať starostlivosť najneskôr do konca mája 2021. Program vlastnej činnosti si avšak musia všetky povinné osoby zabezpečiť najneskôr do konca januára 2021.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je pripravená poskytnúť Vám kompletné právne služby v oblasti podnikania s kryptomenami. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."