Plynutie lehôt v zmysle zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 min
Plynutie lehôt v zmysle zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hmotnoprávne lehoty

V zmysle § 1 zákona č. 62/2020 Z. z.:

,,Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva,

a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,

b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“

Citované ustanovenie upravuje plynutie hmotnoprávnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch bez ohľadu na to, či oprávnený z príslušného právneho vzťahu vykoná právny úkon, ktorý by viedol k uplatneniu dotknutého práva na súde. V zmysle Dôvodovej správy cieľom tohto opatrenia je dočasne zabezpečiť občanom a podnikateľom zachovanie ich práv priznaných právnymi predpismi súkromného práva bez hrozby ich oslabenia alebo zániku v dôsledku premlčania či preklúzie počas vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

Zákon č. 62/2020 Z. z. nadobudol účinnosť dňom svojho vyhlásenia, tzn. 27.03.2020. Premlčacie a prekluzívne lehoty ustanovené hmotnoprávnymi predpismi súkromného práva (tzn. napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, ale aj Zákonník práce), ktoré neuplynuli do 12.03.2020 v zmysle ust. § 1 písm. a) cit. zákona neplynú a zvyšok lehoty začne plynúť až dňom 01.05.2020 (vrátane).

V zmysle ust. § 1 písm. b) cit. zákona práva, ktoré sa premlčali alebo prekludovali v období medzi 12.03.2020 až 27.03.2020 sa obnovujú a premlčia sa, príp. zaniknú v dôsledku preklúzie až uplynutím dňa 26.04.2020. Je potrebné upozorniť, že ide o hmotnoprávnu lehotu, v dôsledku čoho skutočnosť, že posledný deň lehoty pripadá na nedeľu nemá za následok predĺženie lehoty na najbližší pracovný deň.

To znamená, pre zachovanie práva je potrebné, aby sa pred uplynutím ustanovenej lehoty právny úkon dostal do dispozičnej sféry adresáta. Napríklad, aby sa právo nepremlčalo musí byť žaloba podaná na súde najneskôr do dňa 26.04.2020. Právo sa premlčí, ak žaloba bude podaná na poštu 25.04.2020 a poštový podnik zásielku súdu doručí až 27.04.2020. Obdobne tak uplatnenie práva z vadného plnenia musí byť povinnej osobe doručené najneskôr v posledný deň lehoty (tzn. dňa 26.04.2020), inak právo zaniká v dôsledku preklúzie.

Procesnoprávne lehoty

V zmysle § 2 zákona č. 62/2020 Z. z.:

(1) Ustanovenie § 1 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

(2) Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že odsek 1 nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

Ustanovenie § 2 cit. zákona upravuje plynutie procesných lehôt, a to na strane účastníka konania a strán v konaní, ktoré sú ustanovené zákonom (procesnoprávnymi predpismi ako je napr. Civilný sporový poriadok či Správny súdny poriadok) alebo určené priamo súdom na vykonanie určitého procesného úkonu potrebného pre zachovanie práva. Lehota neplynie do 30.04.2020, pričom táto lehota je zachovaná aj vtedy, ak posledný deň lehoty je zásielka s úkonom podaná orgánu, ktorý má povinnosť zásielku doručiť súdu (tzn. postačí zásielku podať na poštu dňa 30.04.2020).

V zmysle ust. § 2 ods. 1 cit. zákona sa zároveň upravuje plynutie procesnoprávnych lehôt v rámci trestného konania. Opatrenie o predĺžení lehoty sa pritom vzťahuje iba na lehoty na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu, nakoľko v zmysle Dôvodovej správy sa očakáva, že prokurátor ako orgán verejnej moci je schopný riadne fungovať aj v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Nasledujúci odsek priznáva súdu zo závažných dôvodov oprávnenie v konkrétnej veci rozhodnúť, že vec neznesie odklad a ustanovenie o predĺžení procesných lehôt podľa tohto zákona nebude aplikovať. V takom prípade určí novú primeranú lehotu.

Konkurzné konanie

Zákon č. 62/2020 Z. z. sa dotkol aj lehoty, v ktorej je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Dlžník, ktorý je predlžený, za podmienky, že predlženie nastalo v čase od 12.03.2020 do 30.04.2020 je v zmysle ust. § 4 cit. zákona povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok do 60 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. V súvislosti s mimoriadnou situáciou sa tak predlžuje pôvodne 30-dňová lehota.

Nakoľko viacero podnikateľov môže mať v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie problém s riadnym plnením svojich záväzkov je vhodné upozorniť, že zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov dôsledne rozlišuje medzi platobnou neschopnosťoupredlžením.

V zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je právnická osoba platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Naproti tomu ust. § 3 ods. 3 vymedzuje predlženie ako formu úpadku, kedy dlžník, ktorý je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Uvedené rozlišovanie je dôležité vzhľadom na povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ust. § 11 ods. 2 ukladá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok len dlžníkovi, ktorý je predlžený. Zatiaľ čo v zmysle ust. § 11 ods. 1 dlžník, ktorý je platobne neschopný môže, ale nemusí, podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Bližšie k tejto téme sa venujeme v našom skoršom článku Reštrukturalizácia.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozlišovanie medzi hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi lehotami je tiež namieste upozorniť, že lehota na podanie prihlášky pohľadávky do konkurzu má hmotnoprávnu povahu, hoci je ustanovená procesnoprávnym predpisom. Prihláška pohľadávky do konkurzu tak musí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň základnej prihlasovacej lehoty, t. j. do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ nedoručí prihlášku v ustanovenej lehote, stráca niektoré zo svojich práv spojených s prihláškou (napr. hlasovanie právo, zaniká zabezpečovacie právo).

Výkon záložného práva, dražby, exekúcie

Podľa ust. § 6 zákona č. 62/2020 Z. z. nemožno do 31.05.2020 pristúpiť k výkonu záložného práva. Právne úkony, ktoré by smerovali k výkonu záložného práva v období od  27.03.2020 do 31.05.2020, by boli neúčinné.

Zákon ďalej ustanovuje, že v čase do 31.05.2020 je dražobník, súdny exekútor a správca konkurznej podstaty povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu, ktorý smeruje k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka v období od 27.03.2020 do 31.05.2020 je neplatný. Do dňa 31.05.2020 rovnako tak nie je možné, aby súdny exekútor pristúpil k výkonu exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Podľa Dôvodovej správy uvedené opatrenie bolo prijaté s cieľom eliminovať koncentráciu väčšieho množstva ľudí na jednom mieste, a nakoľko podstata dražby si vyžaduje práve čo najširšiu účasť záujemcov, jej organizovanie je v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie považované za nežiadúce. Pre úplnosť preto dodávame, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 tak nie sú vylúčené všetky prípustné spôsoby výkonu exekúcie, tak ako ich ustanovuje § 63 Exekučného poriadku (napr. naďalej je možný výkon exekúcie prikázaním pohľadávky).


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".