Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO na pomoc pri odvrátení následkov šírenia COVID-19

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
Aktualizované dňa: 09.02.2021
25 minút

Od začiatku vypuknutia pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila viaceré návrhy opatrení, aby pomohla ekonomike. V nasledujúcom článku Vám prinášame všetky dôležité informácie týkajúce sa príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO.

Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO na pomoc pri odvrátení následkov šírenia COVID-19

Na pomoc firmám, SZČO a zamestnancom, vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 05.02.2021 prijala návrh, ktorým sa menia opatrenia na pomoc ekonomike, zamestnancom, zamestnávateľom, SZČO a vybraným skupinám fyzických osôb, a ktorým sa rozšíril okruh ich adresátov, a to nasledovne:

  • štát poskytne príspevky zamestnávateľom, ktorých prevádzky sú v dôsledku prijatých Opatrení ÚVZ SR povinne uzavreté, a to vo výške 100 % celkovej ceny práce zamestnanca, ktorému nie je možné prideľovať prácu, zamestnávateľom (ďalej ako „prvý príspevok“), (pozn.: 100 % celkovej ceny práce sa vypočíta z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v minimálnej výške podľa Zákonníka práce),
  • štát poskytne príspevky pre SZČO, ktorých prevádzky sú v dôsledku prijatých Opatrení ÚVZ SR povinne uzatvorené, alebo ktoré zaznamenali pokles tržieb podľa výšky ich prepadu (ďalej ako „druhý príspevok“),
  • štát poskytne príspevok zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, a to vo výške 100 % celkovej ceny práce zamestnanca, ktorému nie je možné prideľovať prácu, alebo vo výške 100 % celkovej ceny práce každého zamestnanca, najviac však v príslušnej maximálnej výške v závislosti od poklesu tržieb (ďalej ako „tretí príspevok“) (pozn.: 100 % celkovej ceny práce sa vypočíta z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v minimálnej výške podľa Zákonníka práce),
  • štát poskytne príspevok vybraným skupina fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem (ďalej ako „štvrtý príspevok“).

Uvedené opatrenia sú realizované formou podpory zamestnávateľom poskytovaním nenávratných príspevkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení. Príspevky budú zamestnávateľom poskytované miestne príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo v ktorom vykonáva svoju činnosť. Obdobie realizácie pomoci potrvá do 30.06.2021.

I. V prípade prvého príspevku na podporu zamestnávateľov, ktorí v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR museli uzatvoriť svoje prevádzky (ďalej len „Opatrenia“) platí nasledovné:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočné stavu udrží pracovné miesta, a to napriek povinnosti uzatvoriť svoju prevádzku na základe Opatrenia.

Oprávneným žiadateľom o príspevok za mesiac január a ďalšie mesiace môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 01. 02. 2021.

Cieľová skupina príspevkov za mesiac január a ďalšie mesiace sú zamestnanci, ktorí boli prijatí do zamestnania najneskôr dňa 01.02.2021, a ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). To znamená, že príspevok sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí prácu nevykonávajú z iných dôvodov ako pre prekážku v práci podľa § 142 Zákonníka práce (napr. na zamestnancov na OČR, PN a pod.).

Na účely poskytnutia oboch uvedených príspevkov sa za zamestnanca považuje len zamestnanec v pracovnom pomere (t.j. napr. nie „dohodár“).

Výška príspevku na jedného zamestnanca (vzťahuje sa na žiadosti podané za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace) je suma náhrady mzdy zamestnanca vo výške 100 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,- eur, ktorá sa vypočíta z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v minimálnej výške podľa Zákonníka práce. Maximálna celková výška príspevku je 1 600 000 eur na jeden podnik, bez ohľadu na počet zamestnancov, pričom po jeho prekročení možno poberať príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca.

II. V prípade druhého príspevku na podporu SZČO, ktorých prevádzky sú v dôsledku prijatých Opatrení povinne uzatvorené, alebo ktoré zaznamenali pokles tržieb platí nasledovné:

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia alebo ktorej poklesli tržby.

Oprávneným žiadateľom o príspevok za mesiac január a ďalšie mesiace môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 01. 02. 2021.

Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer, pričom sa suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru odpočíta od výšky príspevku. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška druhého príspevku je určená paušálnou sumou príspevku v nadväznosti na pokles tržieb oprávneného žiadateľa nasledovne:


Príspevok za mesiac február 2021 a nasledujúce mesiace

III. V prípade tretieho príspevku na podporu zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou platí nasledovné:

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Oprávneným žiadateľom o príspevok za mesiac január a ďalšie mesiace môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 01. 02. 2021.

Cieľová skupina príspevkov za mesiac január a ďalšie mesiace sú zamestnanci, ktorí boli prijatí do zamestnania najneskôr dňa 01.02.2021. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku.

Zamestnávateľ má na výber z dvoch možností, pričom svoje rozhodnutie môže pre nasledujúci mesiac zmeniť a vybrať si druhý typ príspevku. V takom prípade je však povinný si podať novú žiadosť a oznámiť príslušnému úradu práce ukončenie pôvodnej dohody. V prípade, ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže čerpať obe príspevky súbežne v rámci jedného mesiaca tak, že pre niektoré prevádzky bude čerpať prvú variantu tretieho príspevku a pre ostatné druhú variantu tretieho príspevku. Zamestnávateľ si môže vybrať z nasledujúcich možností:

3A)  úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 100 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac v sume 1 100 eur, (pozn.: 100 % celkovej ceny práce sa vypočíta z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v minimálnej výške podľa Zákonníka práce).

3B)  príspevok vo výške 100% celkovej ceny práce každého zamestnanca (pozn.: 100 % celkovej ceny práce sa vypočíta z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa v minimálnej výške podľa Zákonníka práce), najviac však v príslušnej maximálnej výške v závislosti od poklesu tržieb podľa nasledujúcej tabuľky:

Maximálna celková výška príspevku je 1 600 000 eur na jeden podnik, bez ohľadu na počet zamestnancov, pričom po jeho prekročení možno poberať príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce zamestnanca.

Na účely druhého a tretieho príspevku je dôležité je objasniť otázku „čo sa rozumie poklesom tržieb v danom mesiaci“ a „ako sa tento pokles tržieb určí“.

Porovnávané obdobia pre účely posúdenia poklesu tržieb sú (platí zásada, že východiskové obdobie s ktorým sa bude aktuálne obdobie porovnávať bude naďalej rok 2019) 

 (1.) porovnáva sa vykazovaný mesiac s rovnakým mesiacom roka 2019 (napr. vykazovaný mesiac február 2021 sa porovná s mesiacom február 2019)

(2.) porovnáva sa výška tržieb vypočítaná ako mesačný priemer za rok 2019, teda ako 1/12 z celkovej tržby za rok 2019 (ide o prípad ak napr. z dôvodu sezónnosti alebo striedania tzv. silných a slabých mesiacov bude takýto výpočet objektívnejší). Tento spôsob si môže zvoliť len zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý vykonával zárobkovú činnosť počas celého roka 2019.

(3.) porovnáva sa vykazovaný mesiac s mesiacom február 2020. Tento spôsob je určený len pre tých zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo časť roka 2020, najneskôr však k 01.02.2020.

(4.) porovnáva sa vykazovaný mesiac s mesiacom september 2020. Tento spôsob je určený len pre tých zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo časť roka 2020, najneskôr však k 02.09.2020.

Ku dňu aktualizácie článku ešte nie je zrejmé ako sa bude posudzovať pokles tržieb v prípadoch, kedy sa činnosť začala vykonávať po 02.09.2020, do 01.02.2021.

Platí, že spôsob výpočtu poklesu tržby možno meniť v rámci jednotlivých mesiacov.

Pojem "tržba" je potrebné vykladať rôzne v prípade žiadateľa, ktorý je subjektom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva, kde sa tržbou rozumie súčet všetky výnosov, t.j. súm, ktoré boli v danom mesiaci fakturované, resp. inak na základe príslušných účtovných a daňových dokladov vznikol nárok na ich zaplatenie (nie vždy je účtovná jednotka povinná vystaviť faktúru). Podstatné však je, že sa neprihliada na to, či boli tieto sumy aj zaplatené alebo nie.

Takéto nastavenie nepovažujeme za najvhodnejšie riešenie pretože vyfakturovaná suma ešte vôbec neznamená reálny peňažný príjem, a to najmä v takomto období, s ktorým by subjekt mohol disponovať.

V prípade žiadateľa, ktorý nie je subjektom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov, uplatňuje si paušálne výdavky) sa tržbou rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne žiadateľa, t.j. sumy reálne žiadateľovi zaplatené.

Na účely poskytnutia oboch uvedených príspevkov sa za zamestnanca považuje len zamestnanec v pracovnom pomere (t.j. napr. nie „dohodár“).

  1. V prípade prvého príspevku na podporu vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem platí nasledovné:

Oprávneným žiadateľom je:

  1. SZČO ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.
  2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Oprávneným žiadateľom o príspevok za mesiac január a ďalšie mesiace môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 01. 02. 2021.

Výška príspevku za mesiac február 2021 a nasledujúce mesiace je určená paušálnou sumou 360 eur.

Fyzická osoba priloží k žiadosti čestné prehlásenie, že nemá žiaden iný príjem a že je oprávneným žiadateľom pre tento príspevok.

Ďalšími podmienkami pre oprávnenú žiadosť zamestnávateľa, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, o príspevok sú:

- vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške min. 80 % jeho priemerného zárobku (pozn. do 04.04.2020 kedy nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce to muselo byť 100%), alebo min. 60 % ak tak zamestnávateľovi vyplýva z dohody o vážnych prevádzkových dôvodoch, uzatvorenej so zástupcami zamestnancov, avšak súčasne vo výške podľa takejto dohody (pozn. možná výška príspevku sa prispôsobuje skutočne vyplatenej sume náhrady mzdy),

- záväzok, že minimálne jeden mesiac po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí so zamestnancom na ktorého príspevok žiada pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (tzv. organizačné dôvody na strane zamestnávateľa),

- predložiť údaj o stave zamestnancov ku dňu 31.03.2020,

- že k 31.12.2019 nebol žiadateľ podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na žiadateľa SZČO) – posudzuje sa podľa kritérií uvedených v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01).

Žiadateľ, ktorým je zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, preukazuje príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny čestným vyhlásením:

1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (100% pred novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 04.04.2020 ) alebo min. 60 % z dôvodu, že existuje dohoda o vážnych prevádzkových dôvodoch uzatvorená so zástupcami zamestnancov avšak súčasne vo výške podľa takejto dohody (pozn. možná výška príspevku sa prispôsobuje skutočne vyplatenej sume náhrady mzdy,

2. prebratie záväzku, že minimálne jeden mesiac po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,

3. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

Zamestnávateľ, SZČO, ktorý je zamestnávateľom a SZČO mimo osobitných podmienok nároku na jednotlivé príspevky ďalej čestným prehlásením prehlasuje:

1. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, a to:

a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;

2. pokles tržieb v určitej výške v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby,

3. skutočnosť, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Daňové a odvodové povinnosti a povinnosť splatenia finančných záväzkov voči úradu sa za február 2020 považujú za splnené. Subjekt spĺňa predmetné podmienky aj v prípade, ak:

  • správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
  • Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
  • úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

Napriek tomu, že inštitút čestného vyhlásenia sa môže zdať pomerne ľahko zneužiteľný, príslušné úrady budú splnenie podmienok pre poskytnutie príspevkov priebežne dodatočne kontrolovať, k čomu budú od subjektov, ktorým sa príspevky poskytli vyžadovať príslušné doklady preukazujúce oprávnenosť čerpania príspevkov. Ak sa dodatočne zistí, že podmienky splnené neboli, neoprávnene poskytnuté príspevky bude potrebné vrátiť a súčasne s týmto môžu byť pre takéhoto prijímateľa vyvodené aj iné negatívne dôsledky. Je preto skutočne dôležité vopred správne a úplne posúdiť jednotlivé podmienky pre čerpanie príspevkov a ich splnenie zo strany každého žiadateľa a vo vzťahu ku každému zamestnancovi na ktorého sa príspevok uplatňuje.

Tento program bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (prihliadajúc aj na splnenie podmienky re-alokácie z príslušných operačných programov) a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu je poberateľ príspevku povinný označiť priestory pracoviska, kde pracujú podporované osoby plagátom vo formáte A3 informujúcom o tom, že aktivity sa realizujú v rámci projektu a uskutočňujú sa vďaka pomoci EÚ (prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu).

Viac informácii, odkazy na formuláre žiadostí ako i pokyny pre ich vypĺňanie možno nájsť na webovom sídle zriadenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny www.pomahameludom.sk.

Prijaté opatrenia hodnotíme kladne, avšak je evidentné, že neriešia situáciu komplexne. Bez pomoci a riešenia ostávajú viaceré podniky. Množstvo zamestnávateľov sa totiž nenájde ani v jednej skupine oprávnených žiadateľov o tieto príspevky, pretože neboli dotknutí Opatreniami a povinnosťou svoje prevádzky zatvoriť a prerušiť činnosť, ale zároveň ani nedochádza v súčasných mesiacoch k prepadu ich tržieb. Ide najmä o väčšie podniky v oblasti výroby alebo služieb, kde sa prepady tržieb prejavia až s odstupom času (napríklad dnes ešte vyrábajú a poskytujú plnenia na základe starých zmlúv a objednávok, ale nové objednávky a zákazky už neprichádzajú), prípadne mnohé podniky (v oblasti vývoja a montáží technológií, odborných servisných služieb a pod.), ktoré realizovali svoje zákazky alebo väčšiu časť svojich zákaziek v zahraničí, dnes tieto zákazky splniť nevedia, resp. neprijímajú nové od svojich zahraničných partnerov.

Riešenie vidíme v zavedení tzv. Kurzarbeitu a ďalších programov na podporu a udržanie pracovných miest na Slovensku, ktoré budú aplikovateľné aj na ostatné vzťahy zamestnávateľov a zamestnancov.

Situáciu priebežne sledujeme a informácie budeme aktualizovať a dopĺňať.

 

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".