Reštrukturalizačný posudok spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

V článku „Aké možnosti má veriteľ pri uplatňovaní nárokov voči Arca Capital Slovakia, a.s.?“ sme Vás informovali o možnostiach uplatňovania nárokov voči spoločnosti v úpadku. Podľa najnovších informácií má údajne Arca Capital Slovakia, a.s. záujem o reštrukturalizáciu spoločnosti. Čo znamená pre veriteľov reštrukturalizácia spoločnosti a aké sú ich práva? Aj to sa dozviete v dnešnom príspevku.

Reštrukturalizačný posudok spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Celkové záväzky spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. k dnešnému dňu nie sú známe, nakoľko spoločnosť do dnešného dňa nezverejnila účtovnú závierku, avšak s ohľadom na počet žalôb, ktoré sa voči tejto spoločnosti hromadia a to najmä na Okresnom súde Bratislava V ako súde príslušnom na prejednanie sporov z cenných papierov je možné predpokladať, že dlhy tejto spoločnosti sa pohybujú rádovo v desiatkach miliónov eur. Spoločnosť svoju insolvenciu nijakým spôsobom netají, verejne sa k tejto platobnej neschopnosti priznáva. Čo však veriteľov tejto spoločnosti najviac znepokojuje je skutočnosť, že sa spoločnosť zbavuje svojho majetku bez kontroly povereného správcu konkurzu alebo reštrukturalizácie.

            Veritelia nemajú možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, nakoľko s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu a prijatý „Lex Corona“ platí na Slovensku tzv. dočasná ochrana podnikateľov, počas ktorej sa takéto konania prerušujú, resp. ich nie je možné začať. Táto ochrana bude na Slovensku platiť minimálne do konca kalendárneho roka 2020. Medzi veriteľmi sa však čoraz častejšie špekuluje o tom, že spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. požiadala o vypracovanie reštrukturalizačného posudku, čo naznačuje, že spoločnosť má na najbližšie obdobie jasný cieľ – reštrukturalizáciu.

            Reštrukturalizácia predstavuje jeden zo spôsobov, ako možno preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu dlžníka. Pokiaľ sa dlžník nachádza v úpadku, alebo mu tento úpadok hrozí, má možnosť poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Reštrukturalizačný posudok predstavuje objektívne zhodnotenie finančnej situácie dlžníka, pričom hlavným cieľom vypracovania takéhoto posudku jeodporučiť vstup do reštrukturalizácie. Dôsledkom takéhoto konania je možnosť dlžníka ďalej podnikať, pričom pre veriteľov tento postup spravidla znamená, že dôjde k uspokojeniu ich pohľadávky vo väčšom rozsahu ako by tomu bolo v prípadnom konkurznom konaní.

            Vypracovanie reštrukturalizačného posudku je prvým a zároveň nevyhnutým krokom pred úspešným vstupom spoločnosti do reštrukturalizácie. Poveriť vypracovaním takého posudku možno len reštrukturalizačného správcu zapísaného v zozname správcov. Takéto poverenie môže vykonať buď dlžník, alebo po dohode dlžníka s veriteľmi aj samotní veritelia.

            Správca je povinný reštrukturalizačný posudok vypracovať nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom objektívne zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka. Na základe svojich zistení následne buď odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Pokiaľ reštrukturalizáciu odporučí, navrhne aj možný spôsob jej uskutočnenia. Ak správca odporučí reštrukturalizáciu aj vtedy, keď na to nie sú splnené predpoklady, zodpovedá veriteľom dlžníka za škodu, ktorú im tým spôsobí. Svojej zodpovednosti by sa správca zbavil jedine v prípade, kedy by preukázal, že konal s odbornou starostlivosťou.

            Reštrukturalizáciu možno odporučiť vtedy, ak je dlžník právnickou osobou vykonávajúcou podnikateľskú činnosť, pričom sa nachádza v úpadku alebo mu úpadok hrozí. Účtovné závierky musia poskytovať hodnoverný a pravdivý obraz o relevantných skutočnostiach a od poslednej reštrukturalizácie museli uplynúť najmenej 2 roky. Ďalšou podmienkou je odôvodnený predpoklad zachovania aspoň podstatnej časti prevádzky podniku a skutočnosť, že v prípade povolenia reštrukturalizácie možno predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov ako v prípade konkurzu.

            Následne, pokiaľ takýto posudok odporúča vstup dlžníka do reštrukturalizácie, je potrebné na príslušnom súde podať návrh na povolenie reštrukturalizácie. Ak súd zistí, že sú splnené zákonom požadované náležitosti, do 15 dní rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. Rozhodnutie o začatí reštrukturalizačného konania je následne zverejnené v Obchodnom vestníku. Následne do 30 dní súd uznesením rozhodne o povolení alebo zastavení reštrukturalizácie. Povolením reštrukturalizácie sa začína samotný proces reštrukturalizácie spoločnosti.

            Na to, aby mohli veritelia úspešne uplatňovať svoje nároky, musia svoje pohľadávky predpísaným spôsobom prihlásiť. Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Uvedené ma za následok, že pokiaľ si veriteľ neuplatní svoju pohľadávku prostredníctvom prihlášky riadne a včas, právo vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu zaniká. Reštrukturalizačný plán predstavuje listinu upravujúcu vznik, zmenu a zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených ako aj rozsah a spôsob uspokojenia jeho účastníkov.

            Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať najmä identifikačné údaje veriteľa a dlžníka, právny titul vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu a podpis. Pokiaľ sa jedná o pohľadávku, ktorá je zabezpečená, tá musí byť podaná samostatne. Nezabudnite, že k prihláške je nevyhnutné pripojiť všetky listiny, ktoré preukazujú skutočnosti v nej uvedené a takisto vyhlásenie o evidencií pohľadávky v účtovníctve, resp. uvedenie dôvodu, prečo túto pohľadávku účtovná jednotka neeviduje. V prípade chybne podanej prihlášky možno túto doplniť alebo opraviť len podaním novej prihlášky, avšak opäť len do uplynutia pôvodnej lehoty na podávanie prihlášok.

            V procese reštrukturalizácie spoločnosti však ani napriek úspešnému prihláseniu pohľadávky nemusí a spravidla ani nedochádza k úplnému uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Reštrukturalizačný plán zväčša stanoví obdobie, v ktorom bude dochádzať prostredníctvom splátok k uhradzovaniu dlhov, pričom veriteľ by mal byť uspokojený minimálne vo výške 50% svojej pohľadávky. V porovnaní s konkurzom však bývajú pohľadávky veriteľov uspokojované vo vyššej miere.

            Prihlasovanie pohľadávok je proces, ktorý so sebou prináša značnú zodpovednosť a nevyhnutne vyžaduje právne znalosti, nakoľko pri nesprávnom a neodbornom postupe môže dôjsť k situácií, že Vaša pohľadávka nebude prihlásená riadne a včas, čo bude mať de facto za následok zánik samotného práva vymáhať pohľadávku. V tejto súvislosti Vám preto odporúčame sa obrátiť na advokátaa nechať celý proces prihlasovania pohľadávky v jeho rukách. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. Vám ponúka možnosť zabezpečenia všetkých úkonov súvisiacich s úspešným prihlásením pohľadávky. Tím našich skúsených odborníkov z oblasti konkurzu a reštrukturalizácií je garanciou poskytovania prvotriednych, spoľahlivých, odborných a efektívnych právnych služieb. V prípade, že sa potrebujete poradiť ale potrebujete pomôcť nie len so samotnou prihláškou pohľadávky, neváhajte sa na nás obrátiť. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je Vám plne k dispozícií


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".