Zverejnený zoznam osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra, podľa §768s Obchodného zákonníka

06.07.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

V minulosti sme Vás informovali, že Organizačné zložky podnikov zahraničných osôb budú musieť potvrdiť zapísané údaje v Obchodnom registri, inak budú z Obchodného registra vymazané. Nedávno bol v Obchodnom vestníku zverejnený v zoznam osôb, ktoré môžu byť v nadväznosti na potvrdenie zapísaných údajov vymazané.

Zverejnený zoznam osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra, podľa §768s Obchodného zákonníka

Cieľom tejto novely bolo Obchodný register „vyčistiť“ od starých a neaktívnych organizačných zložiek.  

Lehota na potvrdenie správnosti a aktuálnosti údajov bola stanovená do 31.09.2021. V rámci uvedenej lehoty boli vedúci organizačných zložiek povinní potvrdiť aktuálnosť a správnosť zapísaných údajov, čím by potvrdili, že sa stále jedná o funkčnú a aktívnu spoločnosť. Vykonať tak mohli prostredníctvom formulára, ktorý bol na tieto účely Ministerstvom spravodlivosti pripravený a jeho podanie a celé konanie bolo bezplatné. 

Podľa latinskej právnej zásady vigilantibus iura scripta sunt, ktorá platila už v Rímskom práve, platí, že právo patrí bdelým. Uvedená zásada sa častokrát používa práve v kontexte márneho uplynutia určitej lehoty a znamená, že práva patria tým, ktorí si ich strážia a ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu svojich práv a teda majú byť vykonávané v lehotách na to určených. Nezriedka sa však stane, že dôjde k márnemu uplynutiu lehoty. Uplynutie lehoty má spravidla nepriaznivé účinky a inak tomu nie je ani v prípade, pokiaľ ste v lehote do 30.09.2021 nepotvrdili správnosť a aktuálnosť zapísaných údajov o Vašej organizačnej zložke. V takom prípade zákonodarca sankcionoval Vašu pasivitu tým, že zakotvil, že pokiaľ k takémuto overeniu údajov nedôjde, tieto organizačné zložky budú z obchodného registra vymazané.  

Od 01.04.2022 sa preto pri mnohých organizačných zložkách vyskytol vo výpise z obchodného registra nepríjemný zápis oznamujúci, že zapísaná osoba bola v Obchodnom vestníku zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra, podľa ust.  §768s Obchodného zákonníka. Tento zoznam bude v Obchodnom vestníku zverejnený najmenej po dobu 6 mesiacov. Je preto možné dôvodne očakávať, že ku skutočnému výmazu týchto osôb z obchodného registra bude dochádzať až po 01.10.2022. Pokiaľ sa uvedená situácia týka aj Vás, teda ste v uvedenej lehote nestihli potvrdiť aktuálnosť a správnosť zapísaných údajov, boli ste uverejnený v zozname osôb, ktoré môžu byť vymazané, avšak máte záujem aj naďalej podnikať, táto situácie ešte pre Vás nie je úplne bezvýchodisková a stále je možné výmaz spoločnosti odvrátiť. Dôležité je, aby ste registrovému súdu, ktorým je okresný súd v sídle kraja, preukázali, že ste aj naďalej podnikateľsky aktívnym subjektom a teda sa vo Vašom prípade nejedná o tzv. mŕtvu spoločnosť. Najefektívnejším spôsobom je adresovať registrovému súdu podanie, že osoba nemá byť z obchodného registra vymazaná a odôvodniť ho, napríklad tým, že zapísaná osoba je naďalej aktívna, aktívne podniká, je funkčná a má záujem na tom, aby k jej vymazaniu z obchodného registra nedošlo. V takom prípade by mal registrový súd vydať uznesenie, prostredníctvom ktorého rozhodne o tom, že zapísaná osoba bola v zozname osôb, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra zapísaná nedôvodne. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia následne súd upovedomí Ministerstvo spravodlivosti, v spolupráci s ktorým zapísanú osobu zo zoznamu vymaže, čím sa zabráni možnému výmazu z obchodného registra. 

Pokiaľ sa táto nepríjemná situácia týka aj Vašej organizačnej zložky, naši zamestnanci Vám budú nápomocní pri jej odstránení.  


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."