Potrebné rýchle prijatie nariadenia na zefektívnenie cezhraničného presadzovania práva

06.10.2023 | Autor: Top privacy s.r.o.
3 min

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) v septembri r. 2023 Joint Opinion on the European Commission’s Proposal for a Regulation on additional procedural rules for the enforcement of the GDPR. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť včasné ukončenie vyšetrovaní a poskytnutie rýchlych nápravných opatrení pre fyzické osoby v cezhraničných prípadoch prostredníctvom harmonizácie viacerých procesných rozdielov v rámci EÚ a zefektívnenia postupu cezhraničnej spolupráce. Návrh nadväzuje na zoznam želaní, ktorý EDPB zaslal Európskej komisii v októbri 2022. EDPB a EDPS vítajú úsilie Komisie o harmonizáciu informácií, ktoré sa majú poskytnúť, aby sa sťažnosť mohla považovať za prípustnú, a ďalej vyzývajú na vyčerpávajúcu harmonizáciu požiadaviek na prípustnosť. Pozitívne berú na vedomie aj objasnenia týkajúce sa práva na prístup k administratívnemu spisu. Okrem toho návrh Komisie na posilnenie hľadania konsenzu na začiatku postupu spolupráce je kľúčom k účinnejšej a posilnenej spolupráci pri presadzovaní práva.

EDPB a EDPS sa okrem niekoľkých ďalších odporúčaní domnievajú, že návrhy na dosiahnutie konsenzu by sa mohli ďalej zlepšiť tým, že by sa zabezpečilo väčšie zapojenie príslušných orgánov dohľadu (CSA) do jednotlivých krokov postupu, pretože by sa tým predišlo možným sporom v neskoršej fáze. Predovšetkým predbežné zistenia určené stranám, ktoré sú predmetom prešetrovania, a predbežné stanovisko na zamietnutie sťažnosti by mali byť sprístupnené CSA pred ich predložením stranám, ktoré sú predmetom prešetrovania, alebo sťažovateľovi. Okrem toho by sa pre určité procesné kroky mali vymedziť lehoty, ktoré by bolo možné v riadne odôvodnených prípadoch predĺžiť, aby sa umožnilo rýchle a účinné presadzovanie.

EDPB a EDPS zdôrazňujú, že návrh by nemal neprimerane obmedzovať možnosť orgánov CSA vznášať relevantné a odôvodnené námietky k návrhu rozhodnutia vrátane rozsahu prešetrovania. Takisto naliehavo vyzývajú spoluzákonodarcov, aby nemenili súčasný prístup k právu strán na vypočutie v rámci postupu riešenia sporov, ktorý sa spúšťa, keď orgány na ochranu údajov nedosiahnu v danej veci konsenzus. Navrhovaná zmena by vyžadovala, aby predseda EDPB poskytol vyšetrovaným stranám a sťažovateľovi odôvodnenie. Zdá sa, že to nie je v súlade s architektúrou systému jednotného kontaktného miesta; je to tiež zbytočné vzhľadom na súčasnú prax, ktorá EDPB umožňuje riadne zohľadniť názory strán a prijať rozhodnutie v rámci lehôt.

Pokiaľ ide o naliehavé konanie podľa čl. 66 ods. 2 GDPR EDPB a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov naliehavo žiadajú spoluzákonodarcov, aby spresnili, že konečné opatrenia prijímajú príslušné orgány na ochranu údajov a podľa potreby so širším rozsahom pôsobnosti, ako je územie žiadajúceho orgánu na ochranu údajov.

Napokon, ako zdôraznil EDPS vo svojom príspevku k iniciatíve Komisie, ktorý zaslal Komisii v apríli 2023, mali by sa riešiť existujúce praktické prekážky účinnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu údajov a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. EDPB a EDPS preto odporúčajú zaviesť na tento účel osobitné ustanovenie.

EDPB a EDPS prijali aj joint contribution in response to the European Commission's public consultation on the template report for the description of consumer profiling techniques pursuant to Art. 15 of the Digital Markets Act (DMA).  Podľa DMA budú určení strážcovia povinní každoročne predkladať takéto správy Európskej komisii. Cieľom návrhu vzoru je špecifikovať, čo by strážcovia mali zahrnúť do nezávisle kontrolovaných opisov svojich techník profilovania. Tieto opisy bude Komisia zasielať EDPB a budú slúžiť ako podklad pre opatrenia na presadzovanie práva zo strany orgánov na ochranu údajov.

EDPB a EDPS formulujú niekoľko odporúčaní na objasnenie rozsahu informácií požadovaných Komisiou, ktoré sa zašlú EDPB. Odporúčajú, aby strážcovia poskytli dodatočné informácie týkajúce sa kategórií spracúvaných osobných údajov a ich zdrojov, životného cyklu príslušného spracúvania, právneho základu, na ktorý sa odvolávajú, opatrení prijatých v súvislosti s právami dotknutých osôb a opisu vhodných technických záruk, ktoré strážcovia uplatňujú.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."