S čím sme pomohli našim klientom

Projekty, ktoré sme realizovali


Výrobné podniky

Širokú klientelu našej spoločnosti tvoria malé aj veľké výrobné podniky. Okrem vypracovania bezpečnostnej dokumentácie a základnej agendy sa v prípade výrobných spoločností zameriavame na zabezpečenie sprostredkovateľských zmlúv s tretími stranami, riešime otázky postupu osobných údajov do krajín mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Našim klientom v oblasti výroby zabezpečujeme aj dohľad nad ochranou osobných údajov ako zodpovedná osoba. Zastrešujeme primerané monitorovanie kamerovým systémom vo výrobe, vykonávame kontrolu jednotlivých kamier a definujeme ich rozsah spracúvania. V rámci tejto služby vykonávame pravidelné školenia oprávnených osôb spolu s kontrolnou činnosťou, aby sme zaistili primeranosť a aktuálnosť pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb. Našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo v rámci ochrany osobných údajov a v prípade podnetov a komunikujeme s Úradom na ochranu osobných údajov. Individuálne pristupujeme aj k vypracovaniu súhlasov so spracúvaním osobných údajov. Našich klientov  pravidelne informujeme o najnovších aktualitách v rámci usmernení a metodík vydaných Úradom na ochranu osobných údajov, ktoré sa ich priamo týkajú. 


Zdravotníctvo

Naši odborníci s rozsiahlymi skúsenosťami už niekoľko rokov v rámci ochrany osobných údajov aktívne zastrešujú aj oblasť zdravotníctva. Ku každému klientovi  pristupujeme individuálne hneď od začiatku, aj preto si dovoľujeme tvrdiť, že služby, ktoré poskytujeme sú nadštandardné a komplexné. Dôveru do nás vložili mnohé zdravotnícke zariadenia, lekárne, ambulancie, polikliniky, ale aj nemocnice. Vieme, že spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov si vyžaduje bezpečnosť na vyššej úrovni. Na základe toho zabezpečujeme služby zodpovednej osoby, zastrešujeme technickú stránku ochrany osobných údajov, vypracujeme podrobnú bezpečnostnú a zdravotnú dokumentáciu podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečíme pravidelné školenia lekárov a zdravotníkov, ktorí pracujú s citlivými osobnými údajmi pacientov, vykonávame každoročnú a pravidelnú kontrolnú činnosť, na základe ktorej vyhodnotíme a zaevidujeme aktuálny stav a dohliadneme na potrebné náležitosti, ktoré súvisia so spracúvaním a ochranou osobných údajov v zdravotníckom sektore. Okrem toho poskytujeme našim klientom aj pravidelné poradenstvo, vďaka ktorému sa problematikou ochrany osobných údajov nemusia podrobne zaoberať.


E-shopy a webové stránky

Od svojho vzniku poskytujeme klientom naše poradenstvo a služby aj v oblastiach elektronického obchodu. Správcom e-shopov a zriaďovateľom webových stránok ponúkame riešenia v oblasti ochrany osobných údajov, a to vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie a informačnej povinnosti pre dotknuté osoby. Vypracúvame súhlasy dotknutých osôb na účely, ktoré sa týkajú oblasti marketingu alebo propagácie. Nadstavujeme súbory cookies podľa vhodného právneho základu a zabezpečujeme správne formulácie textov, či iných náležitostí, ktoré podliehajú Nariadeniu GDPR a zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Investičné spoločnosti

Dlhodobo zastrešujeme ochranu osobných údajov klientov aj v oblasti investícií s úspešnou pôsobnosťou na slovenskom aj českom trhu. Okrem poskytovania pravidelného poradenstva sa venujeme komplexnému spracúvaniu základnej agendy, vypracovaniu bezpečnostnej dokumentácie a v rámci ochrany osobných údajov aj právam a povinnostiam právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Školy a školské zariadenia

Naša implementácia GDPR do praxe škôl a školských zariadení je zameraná na nadstavení pravidiel v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon). Naši klienti v prostredí verejného sektora spracúvajú veľký rozsah osobných údajov, ktorý sa netýka len žiakov, ale aj zástupov detí a ich rodičov, riaditeľov školských zariadení, pedagógov a iných zamestnancov v oblasti školstva. Dôležité je správne nastavenie spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, ktorú školské zariadenia spracúvajú. Naša kancelária na základe toho zabezpečuje primerané technické a organizačné opatrenia, ako aj riešenie fyzickej a objektovej bezpečnosti. U prevádzkovateľov riešime otázku monitorovania kamerovým systémom, kde v prípade zákonnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) zabezpečujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Okrem základných náležitostí, ktoré vychádzajú z Nariadenia GDPR sa venujeme aj zabezpečeniu agendy súhlasov so spracúvaním osobných údajov pre deti a ich zákonných zástupcov. Pomocnú ruku poskytujeme aj v rámci dištančnej výučby, kde riešime výber vhodných online platforiem na zaistenie primeranej ochrany osobných údajov. Našim klientom z oblasti školstva zastrešujeme v rámci úlohy zodpovednej osoby aj poradenstvo na komplexnej a pravidelnej báze.


Finančné spoločnosti

Ako spoločnosť sa zaoberáme problematikou ochrany osobných údajov aj vo finančnom sektore pre klientov Slovenskej a Českej republiky. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, od čoho sa odvíja aj zabezpečenie komplexnej a osobitej implementácie GDPR do procesov spoločnosti. Zastrešujeme vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, informačnej povinnosti pre dotknuté osoby a nadstavenia základných procesov na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR. Ponúkame usmernenia pri otázke automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia GDPR. Našim klientom sme k dispozícii aj prostredníctvom pravidelného a komplexného poradenstva, ktoré poskytujeme v rámci úlohy zodpovednej osoby.


CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY TURIEC, Jána Kostru 19, 03851 Turčianska Štiavnička

Centrum environmentálnej výchovy Turiec je občianske združenie založené v roku 2013, ktorého cieľom je  zavádzanie environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Žiakom ponúka rozmanité aktivity, ktoré súvisia s ochranou prírody a krajiny, a taktiež aktivity, ktoré sa podieľajú na zvýšení povedomia širokej a odbornej verejnosti v oblasti environmentálnej výchovy a ekológie.

Vedeli sme, že fungovanie a chod občianskeho združenia závisí od žiakov v základných a stredných školách, ktorých dvere sa v tom čase pre nepriaznivé podmienky začínajúcej sa pandémie COVID-19 začali postupne zatvárať. Činnosť neziskovej organizácie sa na nejaký čas pozastavila. To sa však o spracúvaných dátach povedať nedá. Keďže predmetnou činnosťou organizácie je z pohľadu GDPR zber osobných údajov žiakov a detí, tím Top privacy si vyhrnul rukávy a pustil sa do práce.

Začiatkom roka 2020 sme vedúceho pracovníka centra, pána Mgr. Martina Kondeka, kontaktovali prostredníctvom krátkeho a stručného rozhovoru, kde sme mu predstavili návrh vzájomnej pomoci a spolupráce v oblasti ochrany osobných údajov. Vďaka promptnej reakcii a ústretovosti sme získali všetky potrebné informácie na implementáciu GDPR do praxe organizácie. Kancelária Top privacy zabezpečila komplexné vypracovanie, doručenie a následné vysvetlenie bezpečnostnej dokumentácie spolu s informačnou povinnosť pre dotknuté osoby v tlačenej ale aj elektronickej podobe, ktoré je k nahliadnutiu aj na webovej stránke združenia. Rozumeli sme potrebám pozitívnej propagácie spokojných detičiek počas výchovno-vyučovacieho procesu prostredníctvom fotiek na webovej stránke či brožúr združenia.  Aj preto boli organizácii pripravené súhlasy so spracúvaním osobných údajov, príslušné formuláre a vysvetlené podrobnosti, ako bezpečne narábať s takýmito údajmi.

„Ako občianske zduženie, ktoré je povinné mať vypracovanú agendu GDPR sme sa obrátili na firmu Top privacy s.r.o. Veľmi milo nás prekvapila ich ústretovosť, profesionálny prístup a ochota prekonzultovať potrebné detaily v rámci spracovania osobných údajov. Vždy si našli čas na naše otázky a ponúkli vhodné riešenia. Ak uvažujete, ktorú firmu osloviť, my Vám odporúčame Top privacy. Sami sa presvedčíte, že je to správna voľba,“ dodáva vedúci pracovník centra, pán Mgr. Kondek.

Nášho klienta sme uistili, že sa na nás v prípade otázok v rámci GDPR aj po ukončení vzájomnej spolupráce môže kedykoľvek obrátiť.


Kyberšikana v divadelnom predstavení (Detský divadelný súbor Kamarát, Martin)

Náš život sa vplyvom pandémie COVID-19 výrazne zmenil a v priestore online sveta sme začali tráviť oveľa viac času. Činnosti, ktoré sme v rámci pracovných alebo školských povinností vykonávali mimo domova, sa zrazu upriamili na prácu priamo z neho. Najrizikovejšiu skupinou v online svete ostávajú deti, a aj preto sme sa rozhodli nasledujúci projekt zamerať práve na ich bezpečnosť a bezpečnosť ich osobných údajov.

„Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. Týmto slovenským príslovím sme sa riadili pri realizácii projektu s názvom Kyberšikana v divadelnom predstavení. V spolupráci s Detským divadelným súborom Kamarát v Martine sme vytvorili krátky príbeh, ktorý odráža nástrahy virtuálneho sveta. Ten sa môže pýšiť svojou dlhoročnou históriou a statusom najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku, ktorý založila umelecká vedúca a režisérka Emília Hajdúchová. Dnes ho vedie pani Mgr. Eva Benčíková, s ktorou sme po spoločnom stretnutí spojili naše nápady a vytvorili krátky scenár pre jeho realizáciu. Našim cieľom bolo upovedomiť rodičov, ale aj deti samotné, aby boli na sociálnych sieťach obozretnejšie a opatrnejšie.

Príbeh sa odohráva v detskej izbe mladého dievčaťa. Je vo veku, kedy prežíva aj najmenší problém veľmi ťažko a intenzívne. Dni si preto kráti na sociálnych sieťach spoločne s priateľmi, až do doby, kým zistí, že nie všetky virtuálne vzťahy a priateľstvá sú reálne.

Aj napriek nepriaznivej situácii veríme, že sa čoskoro všetci stretneme a vstúpime do sveta nebezpečnej kyberšikany na divadelných doskách.