Licenčné podmienky spoločnosti Top privacy s.r.o., Top privacy services s.r.o., Top privacy cyber security, s. r. o.

 

 1. ZÁKLADNÉ POJMY

  spoločnosť – obchodná spoločnosť Top privacy s.r.o., IČO: 51 421 291, so sídlom Robotnícka 11591/1J, Martin 036 01, zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69699/L, obchodná spoločnosť Top privacy services s.r.o., IČO: 52 064 824, so sídlom Robotnícka 11591/1J, Martin 036 01, zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71410/L; obchodná spoločnosť Top privacy cyber security, s. r. o., IČO: 53 399 871, so sídlom Robotnícka 11591/1J, Martin 036 01, zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75934/L pre konkrétny prípad použitia týchto licenčných podmienok sa pod pojmom spoločnosť vždy rozumie tá konkrétna spoločnosť, ktorá je v konkrétnom prípade v zmluvnom vzťahu voči klientovi a poskytuje klientovi vec, ktorá je predmetom ochrany.
  Spoločnosť Top privacy s.r.o., Top privacy services s.r.o., Top privacy cyber security, s. r. o.  spoločne môžu byť označené aj ako „skupina spoločností Top privacy“.

  klient – osoba, ktorá na základe zmluvy prijíma služby a produkty spoločnosti

  tretie osoby – všetky osoby odlišné od spoločnosti a klienta

  autorský zákon – zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení

  predmet duševného vlastníctva - predstavuje majetok spoločnosti nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej činnosti osôb pracujúcich pre spoločnosť. Predmetom duševného vlastníctva je aj autorské dielo, odborné dielo (dokumentácia), prednáška, kniha, písomné výtvory, priemyselný dizajn, vynález, obchodná značka, obsah a adresa webovej stránky, know-how a pod.

  autorské právo - chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (autorské diela); predmetom autorského práva je autorské dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Na ochranu predmetu autorského práva nie je potrebná osobitná registrácia.

  know-how – možno rozumieť informácie, skúsenosti, vedomosti, poznatky alebo znalosti spoločnosti z rôznych oblastí, ako napr. z oblasti obchodu, výroby, ekonomiky, hospodárstva, vedy, výskumu, technológií. Pod pojmom know-how sa rozumejú napr. aj marketingové stratégie, podnikateľské alebo obchodné plány, technologické alebo pracovné postupy, obchodné kontakty alebo obchodné stratégie, ktoré spoločnosť používa pri svojej podnikateľskej činnosti a tiež aplikuje pri poskytovaní svojich služieb, čím svoje know-how, prípadne jeho určitú časť môže sprístupniť tretím osobám.

  predmet ochrany – na účely týchto licenčných podmienok sa predmetom ochrany rozumejú všetky výstupy, prejavy a realizácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a/alebo know-how.
  Predmetom ochrany sa rozumejú všetky dokumenty, vypracované spoločnosťou pre klientov.
  Spoločnosť môže dokumenty, ktoré sú predmetom ochrany podľa týchto licenčných podmienok osobitne označiť ako predmet ochrany. Označenie dokumentu podľa predchádzajúcej vety však nie je podmienkou ochrany podľa príslušných právnych predpisov ani podmienkou pre aplikáciu týchto licenčných podmienok.
 2. PREDMET AUTORSKO-PRÁVNEJ OCHRANY
  1. Spoločnosť vypracúva, resp. poskytuje pre klientov nasledovné druhy dokumentov:
   1. všeobecné dokumenty – ktorými sa rozumejú dokumenty, ktoré vypracovala spoločnosť a sú podľa svojej povahy určené na použitie klientom formou ich ďalšieho poskytovania, šírenia, zverejňovania, úprav, či iných spôsobov nakladania, ktorými sa dokumenty používajú v styku s vopred neurčeným druhom a počtom tretích osôb, ktoré sú zároveň príjemcami a/alebo adresátmi týchto dokumentov. Ide najmä o dokumenty ako informačné povinnosti, súhlasy, poučenia, podmienky ochrany osobných údajov.
   2. dokumenty k internému použitiu – ktorými sa rozumejú dokumenty, ktoré vypracovala spoločnosť a sú podľa svojej povahy určené výhradne pre interné potreby a použitie klienta,
    resp. výhradne pre osoby, pre ktoré boli vypracované, prípadne slúžia aj na preukazovanie vnútorných nastavení, postupov a podmienok klienta voči príslušným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou klienta v príslušnej oblasti. Ide najmä o dokumenty ako sú vypracované interné smernice/predpisy, analýzy, stanoviská, posudky, test proporcionality, GAP analýzy, závery kontrolných činností, obsah bezpečnostnej dokumentácie v časti vnútornej politiky osobných údajov a pod.
   3. marketingové dokumenty – ktorými sa rozumejú dokumenty, ktoré vypracovala spoločnosť alebo boli zasielané pod menom spoločnosti, ktorých účelom je prezentácia a/alebo ponuka spoločnosti, jej služieb alebo produktov, ako aj dokumenty, ktoré vypracovala spoločnosť k rôznym odborným či iným dôležitým témam ako informačné listy. Ide najmä o dokumenty ako prezentačné listy, ponukové listy, cenové ponuky, návrhy na spoluprácu, prezentácie, články, blogy, newslettre spoločnosti či akékoľvek iné materiály, ktorých účelom je prezentácia spoločnosti a jej činnosti.
  2. Všetky druhy dokumentov, príkladmo uvedené v bode 1. tohto článku sú predmetom ochrany v rozsahu a spôsobom podľa týchto licenčných podmienok.
  3. Spoločnosť predmet duševného vlastníctva používa so súhlasom autorov, na základe príslušných oprávnení (licencie). Nositeľom majetkových práv k predmetu duševného vlastníctva je spoločnosť, za čo spoločnosť zodpovedá. Duševné vlastníctvo je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je viazané na súhlas autora či pôvodcu.
 3. PODMIENKY A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PREDMETOV OCHRANY
  1. Všeobecné dokumenty – použitie týchto dokumentov je povolené len klientovi a osobám, ktorým sú všeobecné dokumenty určené. Použitie všeobecných dokumentov je oprávnené len ak každý všeobecný dokument, na každej strane vlastného textu bude obsahovať minimálne označenie spoločnosti jej obchodným menom a odkaz na tieto licenčné podmienky, umiestnené na webovej stránke spoločnosti.
   Licencia udelená na použitie všeobecných dokumentov je nevýhradná a obmedzená k použitiu výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá
   klientovi alebo tretej osobe, ktorej je dokument určený.
   Klient nie je oprávnený udeliť sublicenciu ďalšej osobe a rovnako nie je oprávnený použiť všeobecný dokument na komerčné účely, resp. na iný účel, než na ktorý mu bol dokument poskytnutý. Použitie všeobecných dokumentov na iný ako dohodnutý účel je možné len s písomným súhlasom spoločnosti.
  2. Dokumenty k internému použitiu – použitie týchto dokumentov sa spravuje podmienkami platnými pre všeobecné dokumenty podľa predchádzajúceho bodu 1. tohto článku s tým, že nad rámec týchto podmienok, pre použitie dokumentov k internému použitiu klienta platí:
   1. zákaz používať tieto dokumenty na iný ako dohodnutý účel,
   2. zákaz používať tieto dokumenty na účely iného subjektu ako klienta,
   3. zákaz komerčne využívať dokumenty pre seba alebo pre akúkoľvek tretiu osobu, a to vrátane takéhoto použitia bez uplatnenia nároku na odplatu,
   4. zákaz meniť alebo akokoľvek upravovať tieto dokumenty pre seba alebo akúkoľvek tretiu osobu,
   5. zákaz sprístupniť, zverejniť alebo inak poskytnúť tieto dokumenty osobám, ktorým nie je dokument určený, najmä subjektom mimo právnu subjektivitu klienta, okrem sprístupnenia orgánu verejnej moci, ktorému sú určené (napr. na preukázanie súladu s právnymi predpismi) alebo inému subjektu, pre účely ktorého sa dokument vypracúva (napr. pre účely certifikačného subjektu), bez ohľadu na formu takéhoto sprístupnenia, zverejnenia alebo poskytnutia,
   6. zákaz prenajať, požičať, zdieľať alebo inak umožniť tretím osobám použitie dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti,
   7. zákaz odstrániť z dokumentov odkaz na spoločnosť a tieto licenčné podmienky,
   8. zákaz vytvoriť nové dielo prepracovaním, úpravou, doplnením, vypustením časti dokumentov k internému použitiu.
  3. Použitie dokumentov k internému použitiu spôsobom, ktorý je zakázaný je možné výlučne len na základe vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti. Spoločnosť má právo po vlastnom uvážení odmietnuť udelenie súhlasu, prípadne môže súhlas udeliť len v časti, prípadne môže udeliť súhlas s podmienkami, ktoré musia byť pri použití týchto dokumentov dodržané (tzv. podmienený súhlas). V prípade podmieneného súhlasu bude použitie dokumentov k internému použitiu oprávnené len ak budú všetky stanovené podmienky dodržané súčasne. Dodržanie podmienok je klient povinný kedykoľvek na výzvu spoločnosti zdokladovať. Odmietnutie udelenia súhlasu nie je spoločnosť povinná nijako zdôvodňovať.
  4. 4. Dokumenty k internému použitiu sú určené vždy len pre klienta, ak klient nie je so spoločnosťou písomne dohodnutý inak.
  5. Zákaz použitia alebo poskytnutia dokumentov k internému použitiu v zmysle bodu 2. sa vzťahuje aj voči poradcom, externým poskytovateľom iných alebo podobných služieb vo vzťahu k službám spoločnosti, právnym poradcom, zástupcom, advokátom, daňovým poradcom, účtovníkom a iným, a to aj v prípade, kedy sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti (zo zmluvy alebo zo zákona).
  6. Obmedzenia a zákazy vyplývajúce z bodov 2. až 5. tohto článku sa nevzťahujú na nakladanie klienta so závermi vyplývajúcimi z dokumentov k internému použitiu, ak ich klient zhrnie vo vlastnej forme, pričom nebudú porušené ustanovenia týchto licenčných podmienok.
  7. Marketingové dokumenty – použitie týchto dokumentov je povolené len klientovi na jeho účely a v rámci jeho právnej subjektivity. Bez osobitného písomného súhlasu spoločnosti klient nie je oprávnený dokumenty akokoľvek sprístupniť, zverejniť alebo inak poskytnúť tretím osobám.
  8. Použitie predmetu/-ov ochrany na účely ich predloženia v správnom, súdnom, trestnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci bez súhlasu spoločnosti je možné len ak klientovi takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona, alebo na účely uplatňovania práv alebo právom chránených záujmov klienta a len ak je to účelné a nevyhnutné (napr. v prípade kontroly zo strany dozorného orgánu v príslušnej oblasti). V prípade použitia predmetu ochrany podľa tohto bodu je klient povinný informovať spoločnosť o takomto použití, a to bezodkladne po takomto použití.
  9. Označenie dokumentov obchodným menom spoločnosti a odkazom na tieto licenčné podmienky musí byť v dokumentoch zachované po celý čas ich použitia, v akejkoľvek forme. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá klient.
  10. Klient nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre a použitých metódach, na ktorých sú dokumenty založené alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití dokumentu. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne dostupné zo všeobecne právne záväzných právnych predpisov, individuálnych právnych aktov, alebo inak preukázateľne verejne dostupné, ešte pred ich použitím zo strany klienta. Tieto znalosti (podľa prvej vety tohto bodu) nesmú byť využité ani k zhotoveniu alebo k obchodnému využitiu iného dokumentu, ani k inému konaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu právo duševného vlastníctva spoločnosti. O týchto znalostiach je klient povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám bez časového obmedzenia.
  11. Použitie dokumentov spôsobom, na ktorý nie je klient alebo tretia osoba, ktorej bol dokument určený oprávnený/-á, sa považuje za porušenie týchto licenčných podmienok.
  12. Za použitie akýchkoľvek dokumentov a/alebo iného predmetu ochrany v rozpore s týmto článkom licenčných podmienok klient zodpovedá objektívne, bez ohľadu na zavinenie, t.j. bez ohľadu na to, či a/alebo v akom pomere spôsobil, že dokumenty boli použité v rozpore s týmto článkom. To neplatí len v prípade, ak porušenie zavinila spoločnosť.
  13. Klient je povinný každé zistené porušenie týchto licenčných podmienok bezodkladne oznámiť spoločnosti, inak zodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že sa neprijmú včasné opatrenia na zabránenie neoprávnenému šíreniu alebo použitiu predmetov ochrany.
  14. Klient zodpovedá v plnej výške za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti v dôsledku porušenia jeho povinností zo zmluvy/dohody s klientom, na základe ktorej sa klientovi poskytne dokument alebo informácia, ktorá je predmetom ochrany, z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z týchto licenčných podmienok.
  15. Za každé porušenie týchto licenčných podmienok, za každé neoprávnené poskytnutie, sprístupnenie predmetu ochrany je klient povinný zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), ktorá je splatná na výzvu spoločnosti v určenej lehote, nie kratšej ako 14 dní. Uplatnením/zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok spoločnosti na náhradu škody v plnej výške.
 4. POSKYTNUTIE LICENCIE
  Ku poskytnutiu licencie na použitie predmetu ochrany dochádza okamihom dodania predmetu ochrany klientovi. Dodanie predmetu ochrany sa spravuje osobitnou zmluvou medzi spoločnosťou a klientom.
 5. ČAS, NA KTORÝ SA LICENCIA UDEĽUJE
  1. Licencia sa poskytuje na dobu neurčitú, ak nebude medzi klientom a spoločnosťou dohodnuté inak.
  2. Platnosť licenčných podmienok na predmet ochrany platí bez časového obmedzenia.
 6. ODMENA ZA POSKYTNUTIE LICENCIE
  ​Odmena za poskytnutie licencie klientovi je zahrnutá v odmene za dodanie príslušného predmetu ochrany. Spoločnosť si nenárokuje osobitnú odmenu, ak nie je písomne dohodnuté inak.
 7. POSTÚPENIE A PRECHOD LICENCIE
  1. Postúpenie licencie je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti k tomuto úkonu. Postúpenie licencie v rozpore s predchádzajúcou vetou sa považuje za hrubé porušenie týchto licenčných podmienok.
  2. Zánikom právnej subjektivity klienta prechádza licencia k použitiu dokumentov v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto licenčných podmienkach na právneho nástupcu, resp. dedičov klienta. Ak ku prechodu licencie podľa tohto bodu nedôjde, licencia zaniká.
 8. ​ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Všetky práva, ktoré nie sú klientovi týmito licenčnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené spoločnosti.
  2. Individuálne dohody medzi spoločnosťou a klientom v písomnej forme majú prednosť pre úpravou týchto licenčných podmienok.
  3. Právo na ochranu dokumentov a predmetov ochrany, a podmienky a pravidlá používania predmetu ochrany podľa čl. III. týchto licenčných podmienok, sa aplikujú aj v prípade, ak by sa na ne nevzťahovala ochrana v zmysle autorského práva podľa autorského zákona alebo ochrana iných práv duševného vlastníctva podľa osobitných právnych predpisov, či ochrana obchodného tajomstva alebo know-how. Spoločnosť a klient ochranu dokumentov a ostatných predmetov ochrany odvodzujú zo vzájomnej dohody. To znamená, že aj v prípade ak informácie označené v týchto licenčných podmienkach ako predmet ochrany nespĺňajú znaky predmetu práva duševného vlastníctva podľa právnych predpisov, bude sa ne aplikovať ochrana podľa týchto licenčných podmienok.
  4. Udelením licencie podľa týchto licenčných podmienok nevznikajú klientovi žiadne iné oprávnenia ako tie, ktoré sú výslovne v týchto licenčných podmienkach definované.
  5. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť počnúc dňom 01.10.2020.