Dôveryhodná umelá inteligencia

16.06.2023 | Autor: Top privacy s. r. o.
3 min

V súčasnej dobe na nás z každej strany číha umelá inteligencia. Niektorí odborníci sú výhradne proti nej, iní zas tvrdia, že sa musíme naučiť s ňou vychádzať. Možno ste si už dokonca sami stihli vyskúšať, ako funguje umelá inteligencia. Ale je jej používanie etické? Dodržiava všetky zásady?

Dôveryhodná umelá inteligencia

S pojmom umelá inteligencia sa v posledných rokoch stretávame čoraz častejšie a už doslova nie je možné sa jej vyhnúť. Práve tento dôvod priniesol otázku, či môžeme dôverovať tomuto systému a ako túto dôveru zabezpečiť. Preto sa Európska komisia rozhodla vytvoriť expertnú skupinu, ktorej úlohou bolo zostaviť zásady, na ktorých by mala fungovať dôveryhodná umelá inteligencia. Táto inteligencia by mala mať 3 hlavné zložky. Mala by byť zákonná, etická odolná.

Systém umelej inteligencie podlieha systému práva. Od vývoja, po zavádzanie až používanie je nevyhnutné dodržiavať právne predpisy, ktoré sa na ňu vzťahujú. Či už sú to rôzne zmluvy Európskej únie až po antidiskriminačné smernice. V súvislosti aj s etickou zložkou umelej inteligencie je nevyhnutnou súčasťou držať sa základných ľudských práv, ako sú najmä úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda jednotlivca, rovnosť, nediskriminácia či solidarita. V spojitosti s právom sa uvádzajú 4 etické zásady, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa systémy umelej inteligencie vyvíjali, zavádzali a požívali dôveryhodným spôsobom a sú to: rešpektovanie ľudskej autonómie, prevencia ujmy, spravodlivosť vysvestliteľnosť. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť tieto systémy z technického a sociálneho hľadiska, keďže aj pri dobrých úmysloch môžu spôsobiť neúmyselnú ujmu.

Aby sa všetky tieto zásady mohli aj reálne aplikovať do praxe bolo nevyhnutné, aby sa premenili na požiadavky. Tieto požiadavky sa týkajú všetkých zainteresovaných skupín vo všetkých fázach životného cyklu umelej inteligencie. Spadajú sem vývojári, prevádzkovatelia, koncoví používatelia a taktiež široká verejnosť. Tieto požiadavky sú:

  • Ľudský faktor a dohľad: umelá inteligencia je vnímaná ako nástroj na tvorbu a podporu demokracie, prosperujúcej spoločnosti a ľudskej autonómie, teda je nevyhnuté, aby bol človek na prvom mieste.
  • Technická odolnosť a bezpečnosť: systémy umelej inteligencie musia byť vyvíjané tak, aby sa zamedzilo akejkoľvek ujme, ktorá môže byť spôsobená či systému alebo používateľovi.
  • Správa súkromia a údajov: znamená zavedenie systémov, ktoré budú ochraňovať súkromie, dáta a informácie.
  • Transparentnosť: poukazuje najmä na vysledovateľnosť dát a informácií, s ktorými systémy pracujú, taktiež schopnosť vysvetliť na akom princípe umelá inteligencia funguje.
  • Rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť: znamená zabránenie nespravodlivej zaujatosti voči komukoľvek a zároveň rovnoprávny prístup v používaní, zabezpečenie dizajnu, ktorý umožní všetkým využívať tieto systémy.
  • Spoločenský a environmentálny blahobyt: zahŕňa najmä udržateľnosť a šetrnosť k životnému prostrediu, jej vplyv na spoločnosť a demokraciu.
  • Zodpovednosť: zahŕňa kontrolu a posudzovanie algoritmov z hľadiska bezpečnosti, čím sa budú minimalizovať negatívne vplyvy, pokiaľ však taký vplyv nastane, je nevyhnutná možnosť nápravy.

Na základe vytýčených požiadaviek sa stanovujú metódy, ktorými sa dôveryhodná umelá inteligencia môže dosiahnuť. Tieto metódy sa delia na technické a netechnické. Navzájom sa dopĺňajú alebo nahrádzajú, keďže jednotlivé požiadavky si vyžadujú rozdielnu metódu vykonávania. Metódy sa môžu časom meniť alebo dopĺňať, v závislosti od vývoja a možnosti ich využitia.

Všetky tieto požiadavky vytvárajú rámec, podľa ktorého by sa mali zainteresované skupiny držať. Napriek tomu, že tieto požiadavky sú jasné a presné, je potrebné si uvedomiť, že umelá inteligencia je systém, ktorý sa neustále vyvíja a mení. Tieto zásady a požiadavky sa môžu dostať do rozporu, čo môže vyústiť do na prvý pohľad neriešiteľnej situácie. Všetky rozpory je potrebné dokumentovať, vyhodnocovať a hľadať riešenia v podobe kompromisov, o ktorých treba informovať zainteresované strany. Bude možné sa z nich poučiť a posunúť tieto systémy o niečo bližšie k dôveryhodnosti. Umelá inteligencia prinesie do budúcna ešte veľa pozitívneho vplyvu. Avšak aby sa tak udialo musíme jej byť schopní dôverovať ako nástroju na podporu vývoja ľudstva a spoločnosti.

Zdroje: 
Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu


Top privacy s. r. o.

Top privacy s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."