Financovanie digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti

20.09.2022 | Autor: Top privacy, s.r.o.
4 min

Digitálna transformácia, kybernetická bezpečnosť a digitálna odolnosť spoločnosti sa stávajú prioritami na úrovni Európskej únie. Ich dosiahnutie je cieľom nie len pre EÚ, ale aj pre súkromné spoločnosti, ktoré navyše môžu financovať projekty v týchto oblastiach z rôznych finančných a dotačných schém. Aké sú teda aktuálne možnosti na financovanie kybernetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie?

Financovanie digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti

Vzhľadom na veľký trend automatizácie, digitalizácie a vzrast záujmu o umelú inteligenciu môžu viaceré profesie v najbližších rokoch zaniknúť. V ohrození sú najmä opakujúce sa pracovné činnosti budú môcť byť do pár rokov čiastočne alebo úplne nahradené umelou inteligenciou a digitálnymi nástrojmi. Príprava technického a technologického zabezpečenia a príprava ľudí na digitálnu transformáciu celej spoločnosti je preto nanajvýš potrebná. Trend digitalizácie všeobecne dokazujú a podporujú aj viaceré štúdie, výskumy a správy, a okrem iného aj Európska únia.

Pri financovaní digitálnej transformácie je dobré poznať stratégie a plány na národnej úrovni aj úrovni EÚ, pretože tieto určujú zameranie, obsah a rozsah nástrojov (finančných a nefinančných). Granty a dotácie sú pre Európsku úniu, a nielen, jedným z hlavných nástrojov na dosahovanie cieľov rozvojových politík. Obdobne to je aj v Pláne obnovy, ktorý sa skladá z dvoch úrovní – reforma (to sú spomínané stratégie, plány a legislatívne nastavenia) a investície (granty a dotácie).

S digitálnou transformáciou sa však spájajú aj viaceré nedostatky a hrozby, ktoré v súvislosti s ňou vznikajú. Odpoveďou na tieto hrozby je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, ochrany dát, údajov a informácií. Európska únia dôležitosť oboch tém (kybernetickej bezpečnosti a digitálnej transformácie) vníma a zameriava sa na ne. Jednou z hlavných priorít Európskej komisie je Európa pripravená na digitálny vek, v rámci ktorej je obsiahnutá podpora digitálnej transformácie investíciami do podnikov, výskumu a inovácií, reformou ochrany údajov, posilnením postavenia ľudí so zručnosťami potrebnými pre novú generáciu technológií a zavádzaním zodpovedajúcich pravidiel. Preto môžeme očakávať, že z dielne Európskej únie bude téma digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti podporovaná nielen novou legislatívou (reformami), ale aj širokými možnosťami na financovanie projektov v oblasti digitalizácie a bezpečnosti (investíciami). O tom, že digitálna odolnosť a kybernetická bezpečnosť je prioritou svedčí aj nová smernica NIS2 pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, ktorá má byť schválená v 4Q/2022.

Európska únia však nie je jediná, ktorej prioritou je a bude digitálna transformácia a bezpečnosť. Aj na národnej (Slovenskej) úrovni môžeme očakávať nové investície v tejto oblasti – napríklad zo spomínaného Plánu Obnovy. Digitálna transformácia a bezpečnosť však nie je pre mnohé slovenské malé a stredné podniky finančne dostupná a títo podnikatelia im ani neprikladajú dostatočnú dôležitosť. Ako uvádza prieskum Slovak Business Agency v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom, malé a stredné podniky by na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti najviac privítali práve opatrenia vo forme grantov, poukazov na nákup technológií a na zabezpečenie školení a vzdelávacích kurzov. Táto potreba sa čoskoro stane realitou.

Aké budú možnosti financovania projektov v oblasti digitálnej transformácie a kybernetickej bezpečnosti?

V rámci programu Digitálna Európa môžeme očakávať v tomto programovom období:

  • 1,6 miliardy EUR na kybernetickú bezpečnosť
    Tieto financie majú pomôcť posilniť koordináciu kybernetickej bezpečnosti medzi nástrojmi a dátovými infraštruktúrami členských štátov Európskej únie a podporovať nasadenie kybernetickej bezpečnosti naprieč celou ekonomikou.
  • 580 miliónov EUR na zlepšenie digitálnych schopností
  • 1,1 miliardy EUR na zabezpečenie širokého využitia digitálnych technológií v rámci celého ekonomického a spoločenského spektra.

Niektoré zaujímavé výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, napr. podpora informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach, už boli otvorené. Ďalšie očakávame v najbližších mesiacoch. Konkrétne v oblasti „European Cyber-Shield“ (preklad – Európsky kybernetický štít) a v oblasti Podporovania implementácie príslušnej EÚ legislatívy. Celkovo nás ešte v roku 2022 čaká 7 výziev v týchto oblastiach, v ktorých bude možné čerpať až 184 miliónov Eur.

V rámci Plánu Obnovy, konkrétne komponentu Digitálne Slovensko, sa má postupne uvoľniť celkovo až 615 mil. Eur na projekty v oblasti digitálnej transformácie, rozvoja digitálnej ekonomiky, zlepšenia digitálnych zručností a ďalšie.

Na konci roka 2022 očakávame vyhlásenie výziev, cez ktoré bude možné žiadať o Inovačný voucher a na Digitálny voucher. Tie sú mnohým podnikateľom už známe, keďže podobné vouchre sa v uplynulých rokoch stali atraktívnymi, populárnymi a pomerne častými nástrojmi na financovanie rozvoja alebo auditov spoločností. Vyhlasovateľom výzvy na získanie voucherov bude Úrad vlády SR.

Financovať digitálnu transformáciu a zabezpečenie ochrany dát, informácií a údajov by preto nemalo byť náročné. Pripravte sa na budúcnosť s nami. Je na to ideálna príležitosť.


Top privacy, s.r.o.

Top privacy, s.r.o.