Rozhodnutia o Facebooku a Instagrame

14.06.2023 | Autor: Top privacy s. r. o.
2 min.

V nadväznosti na záväzné rozhodnutia European Data Protection Board (ďalej aj ako "EDPB") o riešení sporov z 5. decembra 2022 prijal írsky orgán na ochranu údajov (ďalej aj ako "IE DPA") v januári 2023 svoje rozhodnutia týkajúce sa spoločností Facebook a Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, ďalej aj ako "Meta IE"). Aké dôsledky boli vyvedené? Bola spoločnosti Meta uložená správna pokuta?

Rozhodnutia o Facebooku a Instagrame

Rozhodnutia EDPB sú výsledkom vyšetrovania činností spoločností Facebook a Instagram na základe sťažností, najmä pokiaľ ide o zákonnosť a transparentnosť spracúvania údajov na účely behaviorálnej reklamy. IE DPA uložil spoločnosti Meta IE pokutu vo výške 210 miliónov EUR v rozhodnutí týkajúcom sa Facebooku a 180 miliónov EUR v rozhodnutí týkajúcom sa Instagramu.

Konečné rozhodnutia orgánu IE DPA z 31. decembra 2022 zahŕňajú právne posúdenie vyjadrené EDPB v jeho rozhodnutiach z 5. decembra 2022. Tieto rozhodnutia boli prijaté na základe čl. 65 ods. 1 písm. a) GDPR po tom, ako IE DPA spustil dva postupy riešenia sporov týkajúce sa námietok vznesených dotknutými dozornými orgánmi (DPAs).

EDPB rozhodol, že spoločnosť Meta IE sa neprimerane spoliehala na zmluvu ako právny základ na spracúvanie osobných údajov v kontexte podmienok používania služieb Facebooku a Instagramu na účely behaviorálnej reklamy, keďže to nebol hlavný prvok služieb. EDPB v oboch prípadoch zistil, že spoločnosť Meta IE nemala právny základ na toto spracúvanie, a preto tieto údaje spracúvala nezákonne. V dôsledku toho EDPB nariadil IE DPA, aby zmenil zistenie v návrhoch rozhodnutí a zahrnul do nich porušenie čl. 6 ods. 1 GDPR.

EDPB dal pokyn IE DPA, aby do svojich konečných rozhodnutí zahrnul príkaz pre spoločnosť Meta IE, aby uviedla svoje spracúvanie osobných údajov na účely behaviorálnej reklamy v kontexte služieb Facebook a Instagram v súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR do troch mesiacov a služby Instagram v súladu s čl. 6 ods. 1 GDPR do troch mesiacov.

Okrem toho EDPB nariadil IE DPA, aby do oboch konečných rozhodnutí zahrnul zistenie porušenia zásady spravodlivosti a prijal príslušné nápravné opatrenia. EDPB konštatoval, že závažné porušenia povinností v oblasti transparentnosti mali vplyv na primerané očakávania používateľov, že Meta IE prezentovala svoje služby používateľom zavádzajúcim spôsobom a že vzťah medzi Meta IE a používateľmi bol nevyvážený.

Pokiaľ ide o pokuty, EDPB nariadil IE DPA, aby uložil správnu pokutu za ďalšie porušenia článku 6 ods. 1 GDPR (chýbajúci právny základ na spracúvanie osobných údajov) a aby uložil výrazne vyššie pokuty za zistené porušenia transparentnosti, keďže zistil, že navrhované pokuty nespĺňajú požiadavku účinnosti, primeranosti a odrádzajúceho účinku. To viedlo k tomu, že úrad IE DPA vo svojich konečných rozhodnutiach výrazne zvýšil pokuty (z maximálnych 36 miliónov EUR v prípade návrhov rozhodnutí týkajúcich sa Facebooku a 23 miliónov EUR v prípade Instagramu na 210 miliónov EUR v prípade Facebooku a 180 miliónov EUR v prípade Instagramu).


Top privacy s. r. o.

Top privacy s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."