Licenční podmínky společnosti Top privacy s.r.o. a Top privacy services s.r.o.

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

společnost - obchodní společnost Top privacy s.r.o., IČO: 51 421 291, se sídlem Robotnícka 11591 / 1J, Martin 036 01, zapsaná v Obchodním rejstříku SR, vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 69699 / L a obchodní společnost Top privacy services s.r.o., IČO: 52 064 824, se sídlem Robotnícka 11591 / 1J, Martin 036 01, zapsaná v Obchodním rejstříku SR, vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 71410 / L; pro konkrétní případ použití těchto licenčních podmínek se pod pojmem společnost vždy rozumí ta konkrétní společnost, která je v konkrétním případě ve smluvním vztahu vůči klientovi a poskytuje klientovi věc, která je předmětem ochrany.

Společnost Top privacy s.r.o. a Top privacy services s.r.o. společně mohou být označeny jako "skupina společností Top privacy".

klient - osoba, která na základě smlouvy přijímá služby a produkty společnosti

třetí osoby - všechny osoby odlišné od společnosti a klienta

autorský zákon - zákon č. 185/2015 Sb. autorský zákon v platném znění

předmět duševního vlastnictví - představuje majetek společnosti nehmotné povahy, který je výsledkem tvůrčího myšlení nebo tvůrčí činnosti osob pracujících pro společnost. Předmětem duševního vlastnictví je i autorské dílo, odborné dílo (dokumentace), přednáška, kniha, písemné výtvory, průmyslový design, vynález, obchodní značka, obsah a adresa webové stránky, know-how a pod.

autorské právo - chrání výsledky tvůrčí duševní činnosti autorů (autorská díla); předmětem autorského práva je autorské dílo z oblasti literatury, umění nebo vědy, které je jedinečným výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora vnímatelným smysly, bez ohledu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjádření nebo míru jeho dokončení. Na ochranu předmětu autorského práva není nutná zvláštní registrace.

know-how - možná rozumět informace, zkušenosti, vědomosti, poznatky nebo znalosti společnosti z různých oblastí, jako např. z oblasti obchodu, výroby, ekonomiky, hospodářství, vědy, výzkumu, technologií. Pod pojmem know-how se rozumí např. i marketingové strategie, podnikatelské nebo obchodní plány, technologické nebo pracovní postupy, obchodní kontakty nebo obchodní strategie, které společnost používá při své podnikatelské činnosti a také aplikuje při poskytování svých služeb, čímž své know-how, případně jeho určitou část může zpřístupnit třetím osobám.

předmět ochrany - pro účely těchto licenčních podmínek se předmětem ochrany rozumí všechny výstupy, projevy a realizace, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti a / nebo know-how.

Předmětem ochrany se rozumí všechny dokumenty, vypracované společností pro klienty.

Společnost může dokumenty, které jsou předmětem ochrany podle těchto licenčních podmínek zvlášť označit jako předmět ochrany. Označení dokumentu podle předchozí věty však není podmínkou ochrany podle příslušných právních předpisů ani podmínkou pro aplikaci těchto licenčních podmínek.

II. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ OCHRANA

1. Společnost vypracovává, resp. poskytuje pro klienty následující druhy dokumentů:

a. všeobecné dokumenty - kterými jsou dokumenty, které vypracovala společnost a jsou podle své povahy určeny k použití klientům formou jejich dalšího poskytování, šíření, zveřejňování, úprav, či jiných způsobů nakládání, jimiž se dokumenty používají ve styku s předem neurčeným druhem a počtem třetích osob , které jsou zároveň příjemci a / nebo adresáty těchto dokumentů. Jde zejména o dokumenty jako informační povinnosti, souhlasy, poučení, podmínky ochrany osobních údajů.

b. dokumenty k internímu použití - kterými jsou dokumenty, které vypracovala společnost a jsou podle své povahy určeny výhradně pro interní potřeby a použití klienta, resp. výhradně pro osoby, pro které byly vypracovány, případně slouží i na prokazování vnitřních nastavení, postupů a podmínek klienta vůči příslušným orgánem veřejné moci, které vykonávají dohled nad činností klienta v příslušné oblasti. Jde zejména o dokumenty jako jsou vypracovány interní směrnice / předpisy, analýzy, stanoviska, posudky, test proporcionality, GAP analýzy, závěry kontrolních činností, obsah bezpečnostní dokumentace v části vnitřní politiky osobních údajů apod.

c. marketingové dokumenty - kterými jsou dokumenty, které vypracovala společnost nebo byly zasílány pod jménem společnosti, jejichž účelem je prezentace a / nebo nabídka společnosti jejích služeb nebo produktů, jakož i dokumenty, které vypracovala společnost k různým odborným či jiným důležitým tématům jako informační listy . Jde zejména o dokumenty jako prezentační listy, nabídkové listy, cenové nabídky, návrhy na spolupráci, prezentace, články, blogy, newslettery společnosti či jakékoliv jiné materiály, jejichž účelem je prezentace společnosti a její činnosti.

2. Všechny druhy dokumentů, příkladmo uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou předmětem ochrany v rozsahu a způsobem dle těchto licenčních podmínek.

3. Společnost předmět duševního vlastnictví používá se souhlasem autorů, na základě příslušných oprávnění (licence). Nositelem majetkových práv k předmětu duševního vlastnictví je společnost, za což společnost odpovídá. Duševní vlastnictví je předmětem právní ochrany a jeho používání je vázáno na souhlas autora či původce.

 

III. PODMÍNKY A PRAVIDLA POUŽITÍ PŘEDMĚTŮ OCHRANY

  1. Obecné dokumenty - použití těchto dokumentů je povoleno pouze klientovi a osobám, kterým jsou všeobecné dokumenty určené. Použití obecných dokumentů je oprávněné pouze pokud každý obecný dokument, na každé straně vlastního textu bude obsahovat minimálně označení společnosti její obchodním jménem a odkaz na tyto licenční podmínky, umístěné na webové stránce společnosti.

Licence udělena k použití obecných dokumentů je nevýhradní a omezená k použití výlučně na účel, pro který byla poskytnuta klientovi nebo třetí osobě, které je dokument určen.

Klient není oprávněn udělit sublicenci další osobě a stejně není oprávněn použít obecný dokument pro komerční účely, resp. na jiný účel, než pro který mu byl dokument poskytnut. Použití obecných dokumentů na jiný než dohodnutý účel je možné jen s písemným souhlasem společnosti.

 

  1. Dokumenty k internímu použití - použití těchto dokumentů se řídí podmínkami platnými pro všeobecné dokumenty podle předchozího bodu 1. tohoto článku s tím, že nad rámec těchto podmínek, pro použití dokumentů k internímu použití klienta platí:

a. zákaz používat tyto dokumenty na jiný než dohodnutý účel,

b. zákaz používat tyto dokumenty pro účely jiného subjektu jako klienta,

c. zákaz komerčně využívat dokumenty pro sebe nebo pro jakoukoli třetí osobu, a to včetně takového použití bez uplatnění nároku na úplatu,

d. zákaz měnit nebo jakkoli upravovat tyto dokumenty pro sebe nebo jakoukoli třetí osobu,

e. zákaz zpřístupnit, zveřejnit nebo jinak poskytnout tyto dokumenty osobám, kterým není dokument určen zejména subjektům mimo právní subjektivitu klienta, kromě zpřístupnění orgánu veřejné moci, kterému jsou určeny (např. na prokázání souladu s právními předpisy) nebo jinému subjektu, pro účely kterého se dokument vypracovává (např. pro účely certifikačního subjektu), bez ohledu na formu takového zpřístupnění, zveřejnění nebo poskytnutí,

f. zákaz pronajmout, půjčit, sdílet nebo jinak umožnit třetím osobám použití dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti,

g. zákaz odstranit z dokumentů odkaz na společnost a tyto licenční podmínky,

h. zákaz vytvořit nové dílo přepracováním, úpravou, doplněním, vypuštěním části dokumentů k internímu použití.

3. Použití dokumentů k internímu použití způsobem, který je zakázán je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu společnosti. Společnost má právo po vlastním uvážení odmítnout souhlas, případně může souhlas udělit jen v části, případně může udělit souhlas s podmínkami, které musí být při použití těchto dokumentů dodrženy (tzv. Podmíněný souhlas). V případě podmíněného souhlasu bude použití dokumentů k internímu použití oprávněné jen pokud budou všechny stanovené podmínky dodrženy současně. Dodržení podmínek je klient povinen kdykoli na výzvu společnosti doložit. Odmítnutí udělení souhlasu není společnost povinna nijak zdůvodňovat.

4. Dokumenty k internímu použití jsou určeny vždy pouze pro klienta, pokud klient není se společností písemně dohodnutý jinak.

5. Zákaz použití nebo poskytnutí dokumentů k internímu použití ve smyslu bodu 2. se vztahuje i vůči poradcem, externím poskytovatelem jiných nebo podobných služeb ve vztahu ke službám společnosti, právním poradcem, zástupcem, advokátem, daňovým poradcem, účetním a jiným, a to i v případě, kdy jsou vázáni povinností mlčenlivosti (ze smlouvy nebo ze zákona).

6. Omezení a zákazy vyplývající z bodů 2. až 5. tohoto článku se nevztahují na nakládání klienta se závěry vyplývajícími z dokumentů k internímu použití, pokud je klient shrne ve vlastní formě, přičemž nebudou porušena ustanovení těchto licenčních podmínek.

7. Marketingové dokumenty - použití těchto dokumentů je povoleno pouze klientovi na jeho účely a v rámci jeho právní subjektivity. Bez zvláštního písemného souhlasu společnosti klient není oprávněn dokumenty jakkoli zpřístupnit, zveřejnit nebo jinak poskytnout třetím osobám.

8. Použití předmětu / ů ochrany pro účely jejich předložení ve správném, soudním, trestním nebo jiném řízení před orgány veřejné moci bez souhlasu společnosti je možné pouze pokud klientovi taková povinnost vyplývá přímo ze zákona, nebo pro účely práv nebo právem chráněných zájmů klienta a jen pokud je to účelné a nezbytné (např. v případě kontroly ze strany kontrolního orgánu v příslušné oblasti). V případě použití předmětu ochrany podle tohoto bodu je klient povinen informovat společnost o takovém použití, a to neprodleně po takovém použití.

9. Označení dokumentů obchodním jménem společnosti a odkazem na tyto licenční podmínky musí být v dokumentech zachovány po celou dobu jejich použití v jakékoliv formě. Za splnění této povinnosti odpovídá klient.

10. Klient nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře a použitých metodách, na nichž jsou dokumenty založené nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití dokumentu. Uvedená povinnost se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné ze všeobecně právně závazných právních předpisů, individuálních aktů nebo jinak prokazatelně veřejně dostupné, ještě před jejich použitím ze strany klienta. Tyto znalosti (podle první věty tohoto bodu) nesmějí být využity ani ke zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného dokumentu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu právo duševního vlastnictví společnosti. O těchto znalostech je klient povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám bez časového omezení.

11. Použití dokumentů způsobem, na který není klient nebo třetí osoba, které byl dokument určen oprávněn / -á, se považuje za porušení těchto licenčních podmínek.

12. Za použití jakýchkoli dokumentů a / nebo jiného předmětu ochrany v rozporu s tímto článkem licenčních podmínek klient odpovídá objektivně, bez ohledu na zavinění, tj bez ohledu na to, zda a / nebo v jakém poměru způsobil, že dokumenty byly použity v rozporu s tímto článkem. To neplatí pouze v případě, že porušení zavinila společnost.

13. Klient je povinen každé zjištěné porušení těchto licenčních podmínek bezodkladně oznámit společnosti, jinak odpovídá za škody, které vzniknou tím, že se nepřijmou včasné opatření zabraňující neoprávněnému šíření nebo použití předmětů ochrany.

14. Klient odpovídá v plné výši za všechny škody, které vzniknou společnosti v důsledku porušení jeho povinností ze smlouvy / dohody s klientem, na základě které se klientovi poskytne dokument nebo informace, která je předmětem ochrany, z příslušných obecně závazných právních předpisů nebo z těchto licenčních podmínek.

15. Za každé porušení těchto licenčních podmínek, za každé neoprávněné poskytnutí, zpřístupnění předmětu ochrany je klient povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 10.000, - EUR (slovy: deset tisíc eur), která je splatná na výzvu společnosti ve stanovené lhůtě, ne kratší než 14 dní. Uplatněním / zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti na náhradu škody v plné výši.

IV. POSKYTNUTÍ LICENCE

Ke poskytnutí licence na použití předmětu ochrany dochází okamžikem dodání předmětu ochrany klientovi. Dodání předmětu ochrany se řídí zvláštní smlouvou mezi společností a klientem.

V. ČAS, KTERÝ JE LICENCE POSKYTUJE

1. Licence se poskytuje na dobu neurčitou, pokud nebude mezi klientem a společností dohodnuto jinak.

2. Platnost licenčních podmínek na předmět ochrany platí bez časového omezení.

VI. ODMĚNA ZA POSKYTNUTÍ LICENCE

Odměna za poskytnutí licence klientovi je zahrnuta v odměně za dodání příslušného předmětu ochrany. Společnost si nenárokuje zvláštní odměnu, pokud není písemně dohodnuto jinak.

VII. POSTOUPENÍ A PŘECHOD LICENCE

1. Postoupení licence je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti k tomuto úkonu. Postoupení licence v rozporu s předchozí větou se považuje za hrubé porušení těchto licenčních podmínek.

2. Zánikem právní subjektivity klienta přechází licence k použití dokumentů v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto licenčních podmínkách na právního nástupce, resp. dědiců klienta. Pokud ke přechodu licence podle tohoto bodu nedojde, licence zaniká.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna práva, která nejsou klientovi těmito licenčními podmínkami výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti.

2. Individuální dohody mezi společností a klientem v písemné formě mají přednost pro úpravou těchto licenčních podmínek.

3. Právo na ochranu dokumentů a předmětů ochrany, a podmínky a pravidla užívání předmětu ochrany podle čl. III. těchto licenčních podmínek, se aplikují i ​​v případě, že by se na ně nevztahovala ochrana ve smyslu autorského práva podle autorského zákona nebo ochrana jiných práv duševního vlastnictví podle zvláštních právních předpisů, zda ochrana obchodního tajemství nebo know-how. Společnost a klient ochranu dokumentů a ostatních předmětů ochrany odvozují ze vzájemné dohody. To znamená, že i v případě pokud informace označené v těchto licenčních podmínkách jako předmět ochrany nesplňují znaky předmětu práva duševního vlastnictví podle právních předpisů, bude se ně aplikovat ochrana podle těchto licenčních podmínek.

4. Udělením licence podle těchto licenčních podmínek nevznikají klientovi žádné jiné oprávnění než ty, které jsou výslovně v těchto licenčních podmínkách definovány.

5. Tyto licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti počínaje dnem 01.10.2020.