S čím jsme pomohli našim klientům

Projekty, které jsme realizovali


Výrobní podniky

Širokou klientelu naší společnosti tvoří malé i velké výrobní podniky. Kromě vypracování bezpečnostní dokumentace a základní agendy se v případě výrobních společností zaměřujeme na zajištění zprostředkovatelských smluv s třetími stranami, řešíme otázky postupu osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Našim klientům v oblasti výroby zajišťujeme i dohled nad ochranou osobních údajů jako pověřenec pro ochranu osobních údajů. Zastřešujeme přiměřené monitorování kamerovým systémem ve výrobě, provádíme kontrolu jednotlivých kamer a definujeme jejich rozsah zpracování. V rámci této služby provádíme pravidelná školení oprávněných osob spolu s kontrolní činností, abychom zajistili přiměřenost a aktuálnost při zpracovávání osobních údajů subjektů údajů. Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství v rámci ochrany osobních údajů a v případě podnětů a komunikujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Individuální přistupujeme i k vypracování souhlasů se zpracováním osobních údajů. Našich klientů pravidelně informujeme o nejnovějších aktualitách v rámci pokynů a metodik vydaných Úřadem pro ochranu osobních údajů, které se jich přímo týkají.


Zdravotnictví

Naši odborníci s rozsáhlými zkušenostmi už několik let v rámci ochrany osobních údajů aktivně zastřešují i ​​oblast zdravotnictví. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně hned od začátku, i proto si dovolujeme tvrdit, že služby, které poskytujeme jsou nadstandardní a komplexní. Důvěru do nás vložili mnohé zdravotnická zařízení, lékárny, ambulance, polikliniky, ale i nemocnice. Víme, že zpracování zvláštní kategorie osobních údajů vyžaduje bezpečnost na vyšší úrovni. Na základě toho zajišťujeme služby pověřence pro ochranu osobních údajů, zastřešujeme technickou stránku ochrany osobních údajů, vypracujeme podrobnou bezpečnostní a zdravotní dokumentaci podle zákona č. 576/2004 Sb. o zdravotní péči, službách souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů. Zajistíme pravidelné školení lékařů a zdravotníků, kteří pracují s citlivými osobními údaji pacientů, provádíme každoroční a pravidelnou kontrolní činnost, na jejímž základě vyhodnotíme a zaevidujeme aktuální stav a dohlédneme na potřebné náležitosti, které souvisejí se zpracováním a ochranou osobních údajů ve zdravotnickém sektoru. Kromě toho poskytujeme našim klientům i pravidelné poradenství, díky kterému se problematikou ochrany osobních údajů nemusí podrobně zabývat.


E-shopy a webové stránky

Od svého vzniku poskytujeme klientům naše poradenství a služby i v oblastech elektronického obchodu. Správcem e-shopů a zřizovatelem webových stránek nabízíme řešení v oblasti ochrany osobních údajů, a to vypracováním bezpečnostní dokumentace a informační povinnosti pro subjekty údajů. Vypracováváme souhlasy subjektů údajů pro účely, které se týkají oblasti marketingu nebo propagace. Nastavujeme soubory cookies podle vhodného právního základu a zajišťujeme správné formulace textů, či jiných náležitostí, které podléhají v Nařízení GDPR a zákonu č.18 / 2018 Sb. o ochraně osobních údajů.


Investiční společnosti

Dlouhodobě zastřešujeme ochranu osobních údajů klientů i v oblasti investic s úspěšnou působností na slovenském i českém trhu. Kromě poskytování pravidelného poradenství se věnujeme komplexnímu zpracování základní agendy, vypracování bezpečnostní dokumentace a v rámci ochrany osobních údajů i právům a povinnostem právnických osob a fyzických osob při předcházení a odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na základě zákona č. 297/2008 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů.


Školy a školská zařízení

Naše implementace GDPR do praxe škol a školských zařízení je zaměřena na nastavení pravidel v souladu se zákonem č. 245/2008 Sb. o výchově a vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon). Naši klienti v prostředí veřejného sektoru zpracovávají velký rozsah osobních údajů, který se netýká pouze žáků, ale také zástupů dětí a jejich rodičů, ředitelů školských zařízení, pedagogů a dalších zaměstnanců v oblasti školství. Důležité je správné nastavení zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů, kterou školská zařízení zpracovávají. Naše kancelář na základě toho zajišťuje vhodná technická a organizační opatření, jakož i řešení fyzické a objektové bezpečnosti. U správců řešíme otázku monitorování kamerovým systémem, kde v případě zákonnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. e) zajišťujeme posouzení dopadů na ochranu osobních údajů. Kromě základních náležitostí, které vycházejí z Nařízení GDPR se věnujeme i zajištění agendy souhlasů se zpracováním osobních údajů pro děti a jejich zákonných zástupců. Pomocnou ruku poskytujeme i v rámci distanční výuky, kde řešíme výběr vhodných online platforem k zajištění přiměřené ochrany osobních údajů. Našim klientům z oblasti školství zastřešujeme v rámci úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů i poradenství na komplexní a pravidelné bázi.


Finanční společnosti

Jako společnost se zabýváme problematikou ochrany osobních údajů i ve finančním sektoru pro klienty České a Slovenské republiky. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, od čehož se odvíjí i zajištění komplexní a osobité implementace GDPR do procesů společnosti. Zastřešujeme vypracování bezpečnostní dokumentace, informační povinnosti pro subjekty údajů a nastaveném základních procesů na základě zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR. Nabízíme pokyny při otázce automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 Nařízení GDPR. Našim klientům jsme k dispozici také prostřednictvím pravidelného a komplexního poradenství, které poskytujeme v rámci úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů.


CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY TURIEC, Jána Kostru 19, 03851 Turčianska Štiavnička

Centrum environmentální výchovy Turiec je občanské sdružení založené v roce 2013, jehož cílem je zavádění environmentální výchovy do vzdělávacího procesu na základních a středních školách. Žákům nabízí rozmanité aktivity, které souvisejí s ochranou přírody a krajiny, a také aktivity, které se podílejí na zvýšení povědomí široké a odborné veřejnosti v oblasti environmentální výchovy a ekologie.

Věděli jsme, že fungování a chod občanského sdružení závisí od žáků v základních a středních školách, jejichž dveře se v té době pro nepříznivé podmínky začínající pandemie COVID-19 začaly postupně zavírat. Činnost neziskové organizace se na nějaký čas pozastavila. To se však o zpracovávaných datech říci nedá. Jelikož předmětnou činností organizace je z pohledu GDPR sběr osobních údajů žáků a dětí, tým Top privacy si vyhrnul rukávy a pustil se do práce.

Začátkem roku 2020 jsme vedoucího pracovníka centra, pana Mgr. Martina Kondeka, kontaktovali prostřednictvím krátkého a stručného rozhovoru, kde jsme mu představili návrh vzájemné pomoci a spolupráce v oblasti ochrany osobních údajů. Díky promptní reakci a vstřícnosti jsme získali všechny potřebné informace na implementaci GDPR do praxe organizace. Kancelář Top privacy zajistila komplexní vypracování, doručení a následné vysvětlení bezpečnostní dokumentace spolu s informační povinnost pro dotčené osoby v tištěné i elektronické podobě, které je k nahlédnutí i na webové stránce sdružení. Rozuměli jsme potřebám pozitivní propagace spokojených dětiček během výchovně vyučovacího procesu prostřednictvím fotek na webové stránce či brožur sdružení. I proto byly organizaci připraveny souhlasy se zpracováním osobních údajů, příslušné formuláře a vysvětleny podrobnosti, jak bezpečně zacházet s takovými údaji.

"Jako občanské sdružení, které je povinné mít vypracovanou agendu GDPR jsme se obrátili na firmu Top privacy s.r.o. Velmi mile nás překvapila jejich vstřícnost, profesionální přístup a ochota konzultovat potřebné detaily v rámci zpracování osobních údajů. Vždy si našli čas na naše otázky a nabídli vhodné řešení. Pokud uvažujete, kterou firmu oslovit, my Vám doporučujeme Top privacy. Sami se přesvědčíte, že je to správná volba," dodává vedoucí pracovník centra, pan Mgr. Kondek.

Našeho klienta jsme ujistili, že se na nás v případě dotazů v rámci GDPR i po ukončení vzájemné spolupráce může kdykoliv obrátit.


Kyberšikana v divadelním představení (Detský divadelný súbor Kamarát, Martin)

Náš život se vlivem pandemie COVID-19 výrazně změnil a v prostoru online světa jsme začali trávit mnohem více času. Činnosti, které jsme v rámci pracovních nebo školních povinností vykonávali mimo domov, se najednou obrátily na práci přímo z něj. Nejrizikovější skupinou v online světě zůstávají děti, a také proto jsme se rozhodli následující projekt zaměřit právě na jejich bezpečnost a bezpečnost jejich osobních údajů.

"Lépe jednou vidět, než stokrát slyšet". Tímto slovenským příslovím jsme se řídili při realizaci projektu s názvem Kyberšikana v divadelním představení. Ve spolupráci s Dětským divadelním souborem Kamarát v Martině jsme vytvořili krátký příběh, který odráží nástrahy virtuálního světa. Ten se může pyšnit svou dlouholetou historií a statusem nejstaršího dětského divadelního souboru na Slovensku, který založila umělecká vedoucí a režisérka Emília Hajdúchová. Dnes ho vede paní Mgr. Eva Benčíková, se kterou jsme po společném setkání spojili naše nápady a vytvořili krátký scénář pro jeho realizaci. Našim cílem bylo vyrozumět rodiče, ale i děti samotné, aby byly na sociálních sítích obezřetněji a opatrněji.

Příběh se odehrává v dětském pokoji mladé dívky. Je ve věku, kdy prožívá i nejmenší problém velmi těžko a intenzivně. Dny si proto krátí na sociálních sítích společně s přáteli, až do doby, dokud zjistí, že ne všechny virtuální vztahy a přátelství jsou reálné.

I přes nepříznivou situaci věříme, že se brzy všichni setkáme a vstoupíme do světa nebezpečné kyberšikany na divadelních prknech.