Energetika a tepelná energetika

Podnikanie v energetike je možné len na základe povolenia na podnikanie alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

Toto povolenie na podnikanie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj len „URSO) právnickým osobám a fyzickým osobám po splnení zákonom ustanovených podmienok. Žiadateľ musí najprv vyplniť formulár, ktorý vydáva URSO.

Zákony, ktoré regulujú podnikanie v oblasti energetiky a  potrebné náležitosti sú:

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Následne Vám uvádzame formy podnikania v energetike, ktoré možno vykonávať len s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. (podľa §6 ods. 2  Zákon o energetike):

 • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 • činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
 • činnosť výkupcu elektriny.

Zákon o energetike zároveň v tom istom ustanovení negatívne vymedzuje činnosti, ktoré možno vykonávať aj bez takéhoto povolenia:

 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 • výroba a dodávka plynu z biomasy,
 • výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 • predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 • preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 • preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.

A aké sú podmienky na vydanie povolenia?

Ak ste fyzická osoba, podmienky sú nasledovné:

a) vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b) úplná spôsobilosť na právne úkony,
c) pobyt na území Slovenskej republiky; ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d) bezúhonnosť,
e) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností
f) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g) určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť.

V prípade, že o povolenie budete žiadať ako právnická osoba, podmienkou je:

a) umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 Zákona o energetike a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax, ktorá je bližšie definovaná v Zákone o energetike
c) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d) určenie zodpovedného zástupcu.
e) bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu.
f) splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.

V oboch prípadoch je zároveň ešte potrebná jedna náležitosť: v prípade, žeosoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn, musí okrem tohto povolenia priložiť aj tzv. oprávnenie zahraničnej osoby.

Žiadatelia musia zároveň preukázať technické predpoklady, a technické predpoklady spojené s vyrovnaním odchýlky sústavy na vymedzenom území. Technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny preukazuje kópiou zmluvy o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Následne, žiadateľ vyplní formulár, kde vyplní svoje osobné údaje alebo údaje právnickej osoby, predmet, miesto a rozsah podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti, dobu platnosti povolenia, osobné údaje zodpovedného zástupcu a ďalšie.

V momente, kedy žiadateľ obdrží povolenie, bude môcť on alebo ním poverená osoba vykonávať následné činnosti:

 • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
 • vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,
 • vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia a pridružené prostriedky,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Povinnosť držiteľa povolenia vopred oznámiť vlastníkovi vstup či iný zásah neplatí, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Toto sú formy podnikania v tepelnej energetike, ktoré možno vykonávať len s povolením:

 • výroba tepla,
 • výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa.

Povolenie sa vydá na základe písomnej žiadosti a po tom, ako žiadateľ splní podmienky vyplývajúce zo Zákona o tepelnej energetike.

Fyzická osoba

 • v žiadosti uvedie svoje osobné údaje, predmet, miesto a rozsah podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti, dobu platnosti povolenia, technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, osobné údaje zodpovedného zástupcu a ďalšie.

Zároveň musí doložiť:

 • doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu.

Právnická osoba

 • v žiadosti údaje právnickej osoby, predmet, miesto a rozsah podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti, dobu platnosti povolenia, technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, osobné údaje zodpovedného zástupcu a ďalšie.

Zároveň musí doložiť:

 • údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,
 • doklad podľa osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu

Fyzická aj právnická osoba zároveň musia doložiť:

 • u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
 • u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 7.

V momente, kedy žiadateľ obdrží povolenie, bude môcť on alebo ním poverená osoba vykonávať následné činnosti:

 • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce verejný rozvod tepla a zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na sústave tepelných zariadení alebo na jej časti, ak jej výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Povinnosť držiteľa povolenia vopred oznámiť vlastníkovi vstup či iný zásah neplatí, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.