Zdravotníctvo, farmácia a veterinárne lekárstvo

Podmienky pre vydanie povolení na prevádzkovanie zariadení v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb, určenie orgánov oprávnených vydávať jednotlivé povolenia, náležitosti a postup pri podávaní žiadostí (osobitne pre FO a PO), ako aj podmienky a náležitosti rozhodnutia o vydaní takéhoto povolenia, sú upravené v zákone č. 578/2004 Z.z. Okrem spomínaných oblastí, tento právny predpis stanovuje aj podmienky a postup pri zmenách údajov v povolení, zmenách miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, zmenách v súvislosti s osobou odborného zástupcu, zmenách a výmene sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, zmenách typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, a taktiež aj pri dočasných pozastaveniach, zrušení alebo zániku platnosti povolení. Zákon ustanovuje aj možnosť podania odvolania (§ 24) proti rozhodnutiam samosprávneho kraja, o ktorom je príslušné rozhodovať MZ SR ako druhostupňový orgán. Orgány príslušné na vydanie povolenia sú povinné viesť register povolení, ktorého náležitosti sú rovnako uvedené v tomto zákonnom predpise. Práva a povinnosti pri poskytovaní jednotlivých služieb zdravotníckej starostlivosti, ako aj zoznam týchto služieb (ambulantná, ústavná, lekárenská a ošetrovateľská v zariadení sociálnej pomoci), zase upravuje zákon č. 576/2004 Z.z. Osobitne je upravený postup pre vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení lekárenskej starostlivosti, a to zákonom č. 362/2011 Z.z. Taktiež, osobitné informácie možno hľadať aj v konkrétnych vyhláškach Ministerstva zdravotníctva SR, napr., definície jednotlivých druhov zariadení ambulantnej či ústavnej zdravotnej starostlivosti sú uvedené vo vyhláške č. 84/ 2016 Z.z. vydanej MZ SR