Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Finančný trh je jednou z najkomplexnejšie regulovaných oblastí, pričom podnikateľské subjekty musia pred vstupom na tento trh získať príslušné povolenie a následne počas svojej činnosti podliehajú dohľadu, ktorý v rámci Slovenskej republiky realizuje Národná banka Slovenska vykonávajúca od 1. januára 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu. Ak chcete zistiť aké typy a druhy povolení na podnikanie v oblasti financií a finančného poradenstva je možné na Slovenskom trhu, ste na správnom mieste.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Žiadosti o vydanie povolenia
v oblasti financií

Banka je tradičným subjektom finančného trhu požívajícim výsadu prijímania vkladov a poskytovania úverov alebo, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, môže poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa osobitného predpisu. Okrem uvedeného môže banka poskytovať široké spektrum finančných služieb a činností, ktoré sú uvedené v jej bankovom povolení.Sme pripravení poskytnúť komplexné právne služby za účelom získania bankového povolenia v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. V priebehu začatého konania o udelenie povolenia pred Národnou bankou Slovenska vystupujeme v postavení právneho zástupcu žiadateľa.

100 000 €

Poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. V priebehu začatého konania o udelenie povolenia pred Národnou bankou Slovenska vystupujeme v postavení právneho zástupcu žiadateľa.

50 000 €

Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov spotrebiteľom je v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch regulovanou činnosťou na finančnom trhu, ktorej výkon je možný až po udelení príslušného povolenia Národnou bankou Slovenska. V priebehu začatého konania o udelenie povolenia pred Národnou bankou Slovenska vystupujeme v postavení právneho zástupcu žiadateľa.

Na vyžiadanie

Platobné služby predstavujú jednu z najväčších množín služieb poskytovaných na finančnom trhu. Medzi platobné služby patrí napríklad vklad a výber finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu, vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb, vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb, vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií, poukazovanie peňazí, poskytovanie platobnej iniciačnej služby, či služby informovania o platobnom účte. V priebehu začatého konania o udelenie povolenia pred Národnou bankou Slovenska vystupujeme v postavení právneho zástupcu žiadateľa.

12 000 €

Elektronické peniaze, ktoré svoje uplatnenie nachádzajú v širokom spektre inovačných finančných produktov a služieb, sú peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí. 

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je pripravená poskytnúť komplexné právne služby za účelom získania povolenia na vydávanie elektronických peňazí v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. 

12 000 €

Finančné nástroje a osobitne cenné papiere ako ich podmnožina sú hlavnými investičnými nástrojmi, prostredníctvom ktorých inštitucionalizovaní, ako aj retailoví investori realizujú svoje investície na finančnom trhu. Činnosti a služby spojené s finančnými nástrojmi sú tak predmetom osobitnej regulácie finančného trhu, a to v nasledovnom rozsahu: 

  • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, 
  • vykonanie pokynu klienta na jeho účet, 
  • obchodovanie na vlastný účet, 
  • riadenie portfólia, 
  • investičné poradenstvo, 
  • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, 
  • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, 
  • organizovanie mnohostranného obchodného systému, 
  • organizovanie organizovaného obchodného systému. 

Poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska je vyhradené obchodníkom s cennými papiermi, ktorí na území Slovenskej republiky rovnako ako v iných šlenských štátoch Európskej únie môžu pôsobiť výhradne ako akciové spoločnosti. 

20 000 €

Štandardným fondom je fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov je zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní vyhradené správcovským spoločnostiam. 

20 000 €

Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky a peniazmi oceniteľné hodnoty od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov. Špeciálnym fondom je verejný špeciálny fond (špeciálny fond cenných papierov, špeciálny fond alternatívnych investícií a špeciálny fond nehnuteľností) a špeciálny fond kvalifikovaných investorov. Vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov je zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní vyhradené správcovským spoločnostiam. 

20 000 €

Finančným sprostredkovaním dochádza k sprostredkovaniu uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby medzi klientom a finančnou inštitúciou. Finančný agent sprostredkováva uzatváranie zmluv o poskytnutí finančnej služby na základe zmlúvnych vzťahov s finančnými inštitáciami, ktoré finančnému agentovi za toto sprostredkovanie poskytujú odmenu. Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. 

8 000 €

Finančným poradenstvom je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu je okrem uvedených činností aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania. Finančný poradca poskytuje finančné poradenstvo na základe zmlúvneho vzťahu s klientom, ktorý mu za toto finančné poradenstvo poskytuje dohodnutú odmenu. Na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. 

Na vyžiadanie

Crowdfunding predstavuje moderný spôsob získavania peňažných prostriedkov od širokého publika subjektov. V prípade, ak sú peňažné prostriedky v rámci crowdfundingu poskytované za finančnú odplatu, hovoríme o tzv.  investičnom crowdfundingu, ktorý je legálne pomenovaný ako hromadné financovanie. Poskytovanie služieb hromadného financovania je podmienené získaním povolenia udeľovaného Národnou bankou Slovenska, pričom podmienky pre získanie tohto povolenia, ako aj následný výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania je regulovaný nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie. Hromadné financovanie sa v zmysle uvedeného nariadenia rozdeľuje na hromadné financovanie prostredníctvom predaja finančných nástrojov, resp. iných majetkových nástrojov (equity-based crowdfunding) a hromadné financovanie prostredníctvom pôžičiek (loan crowdfunding). 

20 000 €

Spoznajte bližšie naše služby

Niektoré činnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať len po udelení špeciálneho povolenia, licencie alebo osvedčenia príslušným orgánom verejnej moci. Výkon týchto činností je regulovaný právnymi predpismi a je možné ich vykonávať až po splnení podmienok, ktoré sú týmito právnymi predpismi ustanovené. Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie (regulovanú činnosť), na to, aby ste mali prístup k danému povolaniu (činnosti) musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky, a/alebo predtým, ako povolanie (činnosť) môžete začať vykonávať sa zaregistrovať na príslušnom profesijnom orgáne.

Získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti vie a môže byť veľmi časovo náročná záležitosť. Pre klienta je preto jednoduchšie a efektívnejšie si prípravu samotnej žiadosti o povolenie outsourcovať, aby mohol svoj čas investovaný do rozbiehania alebo rozvíjania podnikania venovať dôležitejším úlohám.

Áno, tieto typy činností máme zvládnuté, mnohé niekoľkokrát a viaceré z nich robíme pravidelne, aj keď nie sú pre slovenský trh úplne bežné. Preto sa žiadosti o získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, v porovnaní so zakladaním bežných spoločností, nerobia tak často.

Niektoré oprávnenia, napríklad licencie v oblasti hazardných hier vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky, sú platné len na našom území. V prípade, že chcete podnikať v tejto oblasti v zahraničí (Európskej únií), musíte získať ekvivalent tejto licencie v príslušnej krajine. Zistiť, či je Vaša činnosť osobitne regulovaná aj v inej krajine EÚ a zároveň pomôcť s registračným procesom v týchto krajinách Vám môže aj naša advokátska kancelária.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Veľmi radi Vám zodpovieme akékoľvek otázky. Sme Vám plne k dispozícií.

Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka