Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

V apríli 2023 Európsky parlament prijal nariadenie o trhoch s kryptoaktívami, tzv. MiCA (Markets in Crypto-Assets), ktorá stanovuje právny rámec kryptoaktív do celej EÚ. Kryptoaktíva sa ako digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie tešili v posledných desiatich rokoch zvýšenej popularite, pričom súčasné trendy naznačujú pokračovanie v nastolenom tempe rozmachu predmetnej oblasti. Vo všeobecnosti možno kryptoaktíva deliť na kryptoaktíva vyjadrujúce hodnotu a kryptoaktíva vyjadrujúce práva. Kryptoaktíva vyjadrujúce hodnotu sú najčastejšie používané ako platobné prostriedky, alebo investičné nástroje. Pri tzv. kryptomenách, alebo tokenoch krytých aktívami (tzv. stablecoins), možno pozorovať prienik medzi množinami platobných prostriedkov a investičných nástrojov. Príkladom rýdzeho platobného kryptoaktíva sú tokeny kryté peniazmi (tzv. e-money tokens, alebo electronic money tokens). Osobitnou skupinou kryptoaktív, ktoré vyjadrujú predovšetkým práva, sú užitočné tokeny (tzv. utility tokens) a nezameniteľné tokeny (tzv. NFT, resp. non fungible tokens).  

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Žiadosť o vydanie povolenia
v oblasti kryptoaktív

Nariadenie MiCA stanovuje pravidlá pre požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácií v súvislosti s emisiou kryptoaktív a ich prijímaním na obchodovanie, udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kryptoaktív, emitentom tokenov krytých aktívami a emitentom tokenov elektronických peňazí a dohľad nad nimi, činnosť, organizáciu a správu emitentov tokenov krytých aktívami, emitentov tokenov elektronických peňazí a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ako aj ďalšie aspekty trhov s kryptoaktívami. 

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj úschova a správa kryptoaktív v mene tretích strán, ktorou sa rozumie: úschova alebo kontrola kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu k takýmto kryptoaktívam v mene tretích strán, prípadne vo forme súkromných kryptografických kľúčov. 

15 000 €

Nariadenie MiCA stanovuje pravidlá pre požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácií v súvislosti s emisiou kryptoaktív a ich prijímaním na obchodovanie, udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kryptoaktív, emitentom tokenov krytých aktívami a emitentom tokenov elektronických peňazí a dohľad nad nimi, činnosť, organizáciu a správu emitentov tokenov krytých aktívami, emitentov tokenov elektronických peňazí a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ako aj ďalšie aspekty trhov s kryptoaktívami. 

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva, ktorou sa rozumie: správa jednej alebo viacerých obchodných platforiem pre kryptoaktíva, v rámci ktorých môžu viaceré tretie strany so záujmom o kúpu a predaj kryptoaktív interagovať spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva, t. j. buď výmena jedného kryptoaktíva za iné, alebo výmena kryptoaktíva za fiat menu, ktorá je zákonným platidlom. 

20 000 €

Nariadenie MiCA stanovuje pravidlá pre požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácií v súvislosti s emisiou kryptoaktív a ich prijímaním na obchodovanie, udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kryptoaktív, emitentom tokenov krytých aktívami a emitentom tokenov elektronických peňazí a dohľad nad nimi, činnosť, organizáciu a správu emitentov tokenov krytých aktívami, emitentov tokenov elektronických peňazí a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ako aj ďalšie aspekty trhov s kryptoaktívami. 

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj výmena kryptoaktív za fiat menu, ktorou sa rozumie: uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s tretími stranami, pričom protihodnotu predstavuje fiat mena, ktorá je zákonným platidlom, s použitím vlastného kapitálu. 

15 000 €

Nariadenie MiCA stanovuje pravidlá pre požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácií v súvislosti s emisiou kryptoaktív a ich prijímaním na obchodovanie, udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kryptoaktív, emitentom tokenov krytých aktívami a emitentom tokenov elektronických peňazí a dohľad nad nimi, činnosť, organizáciu a správu emitentov tokenov krytých aktívami, emitentov tokenov elektronických peňazí a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ako aj ďalšie aspekty trhov s kryptoaktívami. 

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva, ktorou sa rozumie: uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s tretími stranami, pričom protihodnotu predstavujú iné kryptoaktíva, s použitím vlastného kapitálu. 

15 000 €

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj vykonávanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán, ktorou sa rozumie: uzatváranie dohôd o kúpe alebo predaji jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo o upísaní jedného alebo viacerých kryptoaktív v mene tretích strán. Sme pripravení poskytnúť komplexné právne služby za účelom získania príslušného povolenia v zmysle nariadenia MiCA. V priebehu začatého konania o udelenie povolenia pred Národnou bankou Slovenska vystupujeme v postavení právneho zástupcu žiadateľa.

15 000 €

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj umiestňovanie kryptoaktív, ktorou sa rozumie: uvádzanie novo emitovaných kryptoaktív alebo kryptoaktív, ktoré už boli emitované, ale ktoré ešte nie sú prijaté na obchodovanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva, na trh pre určených kupujúcich, ktoré nezahŕňa verejnú ponuku ani ponuku pre existujúcich držiteľov kryptoaktív emitenta. 

15 000

Nariadenie MiCA stanovuje pravidlá pre požiadavky na transparentnosť a zverejňovanie informácií v súvislosti s emisiou kryptoaktív a ich prijímaním na obchodovanie, udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kryptoaktív, emitentom tokenov krytých aktívami a emitentom tokenov elektronických peňazí a dohľad nad nimi, činnosť, organizáciu a správu emitentov tokenov krytých aktívami, emitentov tokenov elektronických peňazí a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ako aj ďalšie aspekty trhov s kryptoaktívami. 

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán, ktorou sa rozumie: prijatie pokynu na kúpu alebo predaj jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo na upísanie jedného alebo viacerých kryptoaktív od osoby a postúpenie tohto pokynu tretej strane na vykonanie. 

15 000 €

Jednou z regulovaných služieb kryptoaktív je aj poskytovanie poradenstva o kryptoaktívach, ktorou sa rozumie: ponúkanie, poskytovanie alebo súhlas s poskytnutím personalizovaných alebo konkrétnych odporúčaní tretej strane buď na žiadosť tretej strany, alebo na podnet poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktorý poskytuje poradenstvo, pokiaľ ide o nadobudnutie alebo predaj jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo o využívanie služieb kryptoaktív. 

8 000 €

Spoznajte bližšie naše služby

Niektoré činnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať len po udelení špeciálneho povolenia, licencie alebo osvedčenia príslušným orgánom verejnej moci. Výkon týchto činností je regulovaný právnymi predpismi a je možné ich vykonávať až po splnení podmienok, ktoré sú týmito právnymi predpismi ustanovené. Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie (regulovanú činnosť), na to, aby ste mali prístup k danému povolaniu (činnosti) musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky, a/alebo predtým, ako povolanie (činnosť) môžete začať vykonávať sa zaregistrovať na príslušnom profesijnom orgáne.

Získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti vie a môže byť veľmi časovo náročná záležitosť. Pre klienta je preto jednoduchšie a efektívnejšie si prípravu samotnej žiadosti o povolenie outsourcovať, aby mohol svoj čas investovaný do rozbiehania alebo rozvíjania podnikania venovať dôležitejším úlohám.

Áno, tieto typy činností máme zvládnuté, mnohé niekoľkokrát a viaceré z nich robíme pravidelne, aj keď nie sú pre slovenský trh úplne bežné. Preto sa žiadosti o získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, v porovnaní so zakladaním bežných spoločností, nerobia tak často.

Niektoré oprávnenia, napríklad licencie v oblasti hazardných hier vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky, sú platné len na našom území. V prípade, že chcete podnikať v tejto oblasti v zahraničí (Európskej únií), musíte získať ekvivalent tejto licencie v príslušnej krajine. Zistiť, či je Vaša činnosť osobitne regulovaná aj v inej krajine EÚ a zároveň pomôcť s registračným procesom v týchto krajinách Vám môže aj naša advokátska kancelária.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Veľmi radi Vám zodpovieme akékoľvek otázky. Sme Vám plne k dispozícií.

Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka