Právny balík pre startupy

Právne otázky s ktorými sa musí každý start-up vysporiadať sa dajú zhrnúť predovšetkým do troch hlavných skupín: nastavenie štruktúr v spoločnosti, financovanie spoločnosti a ochrana duševného vlastníctva.

Správne nastavenie korporátnych štruktúr môže predísť vzniku problémov ovplyvňujúcich rozhodovanie v rámci spoločnosti, business development, ako aj samotné finančné výsledky spoločnosti.

Výber najvhodnejšej formy financovania je jedným z najpodstatnejších rozhodnutí veľkého počtu start-upov. V rámci právneho poradenstva Vám pomôžeme porozumieť výhodám a nevýhodám jednotlivých foriem fianancovania a pripraviť sa pre čo najefektívnejšie využitie vybraného druhu financovania.

Ďalej sa start-up musí vysporiadať s ochranou svojho duševného vlastníctva, ktoré často predstavuje hlavné aktívum, prostredníctvom ktorého start-up vytvára pridanú hodnotu. 

Finančné právo a financovanie startupov

Výber najvhodnejšej formy financovania je jedným z najpodstatnejších rozhodnutí veľkého počtu start-upov. V rámci právneho poradenstva Vám pomôžeme porozumieť výhodám a nevýhodám jednotlivých foriem fianancovania a pripraviť sa pre čo najefektívnejšie využitie vybraného druhu financovania.

Nastavenie korporátnych štruktúr

Správne nastavenie korporátnych štruktúr môže predísť vzniku problémov ovplyvňujúcich rozhodovanie v rámci spoločnosti, business development, ako aj samotné finančné výsledky spoločnosti.

Digitálne prémiové právne služby. Transparentne, odborne a férovo.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby. Transparentne, odborne a férovo.

Budúcnosť právneho poradenstva je založená na inovatívnom, kreatívnom a zodpovednom prístupe pri poskytovaní právnych služieb. Aj vďaka tomu nastavujeme nový štandard poskytovania právneho poradenstva, reflektujúci aktuálne potreby a požiadavky klientov.

Aby klienti našli to, čo hľadajú a aby dostali presne to, čo požadujú. Pretože spokojnosť klienta je našim záväzkom.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services