Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO na pomoc pri odvrátení následkov šírenia COVID-19

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
10 min
Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO na pomoc pri odvrátení následkov šírenia COVID-19

Na pomoc firmám, SZČO a zamestnancom vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 31.03.2020 prijala návrhy viacerých opatrení na pomoc ekonomike, zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO, a to nasledovné:

  • štát poskytne príspevky vo výške 80 % mzdy zamestnanca zamestnávateľom, ktorých prevádzky sú v dôsledku prijatých Opatrení ÚVZ SR povinne uzavreté (ďalej ako „prvý príspevok“) a
  • štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnávateľom, ktoré zaznamenali pokles tržieb podľa výšky ich prepadu (ďalej ako „druhý príspevok“).

Uvedené opatrenia sú realizované formou podpory zamestnávateľom poskytovaním nenávratných príspevkov na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení. Príspevky budú zamestnávateľom poskytované miestne príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo v ktorom vykonáva svoju činnosť.

V prípade prvého príspevku na podporu zamestnávateľov, ktorí v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR museli uzatvoriť svoje prevádzky (ďalej len „Opatrenia“) platí nasledovné.

(1) Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočné stavu udrží pracovné miesta, a to napriek povinnosti uzatvoriť svoju prevádzku na základe Opatrenia.

(2) SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta, a to napriek povinnosti uzatvoriť svoju prevádzku na základe Opatrenia.

Oprávneným žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 01. 02. 2020.

Cieľová skupina príspevkov sú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). To znamená, že príspevok sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí prácu nevykonávajú z iných dôvodov ako pre prekážku v práci podľa § 142 Zákonníka práce (napr. na zamestnancov na OČR, PN a pod.).

Výška príspevku na jedného zamestnanca (od 4. apríla 2020) je suma náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur. Osobitne je riešená situácia, kedy zamestnávateľ v zmysle kolektívnych zmlúv vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60%  ̶  80% ich priemerného zárobku, v takom prípade sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 eur (tzn. poníženie stropu 1 100 eur o 20%). Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa, bez ohľadu na počet zamestnancov, za celý rok 2020 je 800 000 eur.

V prípade druhého príspevku na podporu zamestnávateľov, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby (tzn. aj v prípade, ak nedošlo k prerušeniu alebo obmedzeniu činnosti v dôsledku Opatrení) platí nasledovné.

Oprávneným žiadateľom je:

(1.) Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý nebol v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie povinný uzatvoriť svoju prevádzku na základe Opatrenia a ktorému v marci 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesli tržby o 10% a viac, a udrží pracovné miesta.

(2) SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý nebol v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie povinný uzatvoriť svoju prevádzku na základe Opatrenia a ktorému v marci 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesli tržby o 10% a viac, a udrží pracovné miesta.

(3.) SZČO, ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie v marci 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesli tržby o 10% a viac.

SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrení a poklesli im tržby o 10% a viac, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti a môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca, t.j. prvý príspevok.

Oprávneným žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 01. 02. 2020.

Dôležité však je, že nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Cieľová skupina príspevkov sú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a SZČO spĺňajúca podmienky vyššie uvedené.

Výška druhého príspevku pre oprávnené osoby podľa bodov (1.) až (3.) vyššie je určená paušálnou sumou príspevku na jedného zamestnanca alebo jednu SZČO v nadväznosti na pokles tržieb oprávneného žiadateľa nasledovne:

Príspevok za mesiac marec 2020

Príspevok za mesiac apríl 2020 a nasledujúce mesiace

Maximálna celková výška tohto príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je však vždy 200.000,-eur mesačne.

Dôležité je objasniť otázku „čo sa rozumie poklesom tržieb v danom mesiaci“ a „ako sa tento pokles tržieb určí“.

Porovnávané obdobia pre účely posúdenia poklesu tržieb sú :

 (1.) mesiac marec 2019  ̶  ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v mesiaci marec 2019 (tzn. celý tento mesiac) porovná sa výška tržieb v mesiaci marec 2020 a v mesiaci marec 2019.

(2.) priemer za rok 2019  ̶  ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019, môže sa rozhodnúť, či porovná výšku tržieb v mesiaci marec 2020 alebo výšku tržieb vypočítanú ako mesačný priemer za rok 2019 (ide o prípad ak napr. z dôvodu sezónnosti alebo striedania tzv. silných a slabých mesiacov bude takýto výpočet objektívnejší)

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu roka 2019 alebo SZČO, ktorý mal časť roka 2019 pozastavenú, príp. prerušenú živnosť.

(3.) mesiac február 2020  ̶  ak zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal počas celého mesiaca marec 2019 a ani nepodnikal počas celého roka 2019, v takom prípade sa porovnajú tržby v mesiaci marec 2020 s výškou tržieb v mesiaci február 2020. 

Pojem "tržba" je potrebné vykladať rôzne v prípade žiadateľa, ktorý je subjektom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva, kde sa tržbou rozumie súčet všetky výnosov, t.j. súm, ktoré boli v danom mesiaci fakturované, resp. inak na základe príslušných účtovných a daňových dokladov vznikol nárok na ich zaplatenie (nie vždy je účtovná jednotka povinná vystaviť faktúru). Podstatné však je, že sa neprihliada na to, či boli tieto sumy aj zaplatené alebo nie.

Takéto nastavenie nepovažujeme za najvhodnejšie riešenie pretože vyfakturovaná suma ešte vôbec neznamená reálny peňažný príjem, a to najmä v takomto období, s ktorým by subjekt mohol disponovať.

V prípade žiadateľa, ktorý nie je subjektom účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva (účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov, uplatňuje si paušálne výdavky) sa tržbou rozumie suma skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne žiadateľa, t.j. sumy reálne žiadateľovi zaplatené.

Dôležitou informáciou je, že tieto príspevky sa budú poskytovať aj spätne, t.j. aj za obdobie pred schválením tejto formy pomoci vládou SR, a to najskôr od 12.03.2020 podľa toho ako boli žiadatelia Opatreniami dotknutí až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva (Opatrenie) zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020.

Na účely poskytnutia oboch uvedených príspevkov sa za zamestnanca považuje len zamestnanec v pracovnom pomere (t.j. napr. nie „dohodár“).

Ďalšími podmienkami pre oprávnenú žiadosť o príspevok sú:

- vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške (minimálne) 80 % jeho priemerného zárobku (pozn. do 04.04.2020 kedy nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce to muselo byť 100%), alebo 60 % ak tak zamestnávateľovi vyplýva z dohody so zástupcami zamestnancov,

- záväzok, že minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí so zamestnancom na ktorého príspevok žiada pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (tzv. organizačné dôvody na strane zamestnávateľa),

- predložiť údaj o stave zamestnancov ku dňu 31.03.2020,

- že k 31.12.2019 nebol žiadateľ podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na žiadateľa SZČO) – posudzuje sa podľa kritérií uvedených v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01).

Žiadateľ preukazuje príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny čestným vyhlásením:

1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (100% pred novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 04.04.2020 ) alebo 60 % z dôvodu, že existuje dohoda so zástupcami zamestnancov,

2. prebratie záväzku, že minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,

3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, a to:

a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,

d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;

4. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,

5. pokles tržieb v určitej výške v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Napriek tomu, že inštitút čestného vyhlásenia sa môže zdať pomerne ľahko zneužiteľný, príslušné úrady budú splnenie podmienok pre poskytnutie príspevkov priebežne dodatočne kontrolovať, k čomu budú od subjektov, ktorým sa príspevky poskytli vyžadovať príslušné doklady preukazujúce oprávnenosť čerpania príspevkov. Ak sa dodatočne zistí, že podmienky splnené neboli, neoprávnene poskytnuté príspevky bude potrebné vrátiť a súčasne s týmto môžu byť pre takéhoto prijímateľa vyvodené aj iné negatívne dôsledky. Je preto skutočne dôležité vopred správne a úplne posúdiť jednotlivé podmienky pre čerpanie príspevkov a ich splnenie zo strany každého žiadateľa a vo vzťahu ku každému zamestnancovi na ktorého sa príspevok uplatňuje.

Na záver pre úplnosť uvádzame, že maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800.000 eur na obdobie realizácie projektu. Tento program bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na rok 2014 – 2020 (prihliadajúc aj na splnenie podmienky realokácie z príslušných operačných programov) a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

O príspevky môžu dotknuté subjekty žiadať od pondelka 06.04.2020, s tým, že prednostne sa budú vybavovať žiadosti o príspevky pre zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky prerušiť alebo obmedziť na základe Opatrení ÚVZ SR. Platby by sa mali začať žiadateľom posielať postupne od 15.04.2020. Žiadosť o príspevok za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 30. apríla 2020.

Prijaté opatrenia hodnotíme kladne avšak je evidentné, že neriešia situáciu komplexne a bez pomoci a riešenia ostávajú viaceré podniky. Množstvo zamestnávateľov sa totiž nenájde ani v jednej skupine oprávnených žiadateľov o tieto príspevky, pretože neboli dotknutí Opatreniami a povinnosťou svoje prevádzky zavrieť a prerušiť činnosť ale zároveň ani nedôjde v súčasných mesiacoch k prepadu ich tržieb. Jedná sa najmä o väčšie podniky v oblasti výroby a/alebo služieb, kde sa prepady tržieb prejavia až s odstupom času (napríklad dnes ešte vyrábajú a poskytujú plnenia na základe starých zmlúv a objednávok, ale nové objednávky a zákazky už neprichádzajú), prípadne mnohé podniky (v oblasti vývoja a montáží technológií, odborných servisných služieb a pod.), ktoré realizovali svoje zákazky alebo väčšiu časť svojich zákaziek v zahraničí, dnes tieto zákazky splniť nevedia, resp. neprijímajú nové zákazky od svojich zahraničných partnerov.

Riešenie vidíme v zavedení tzv. Kurzarbeit a zavedení ďalších programov na podporu a udržanie pracovných miest na Slovensku, ktoré budú aplikovateľné aj na ďalšie vzťahy zamestnávateľov a zamestnancov.

Situáciu priebežne sledujeme a informácie budeme aktualizovať a dopĺňať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".