Zápis poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do registra partnerov verejného sektora

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Zápis poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do registra partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“). Účelom zákona o RPVS je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. V zmysle ustanovenia § 2 zákona o RPVS sa za partnera verejného sektora považuje okrem iných v tomto ustanovení uvedených subjektov aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) sa za jednu z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti považuje aj lekárenská starostlivosť. Z uvedeného vyplýva, že poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa však týka len tých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Zákon o RPVS ďalej hovorí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a teda aj poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý spĺňa vyššie uvedené zákonné podmienky  je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".