Více než 500 registrací partnerů veřejného sektoru

Hronček & Partners, s. r. o.

advokátní kancelář

Jsme tým odborníků z různých oblastí práva. Pro zájemce a uchazeče v procesu veřejných zakázek zajišťujeme přípravu nabídky do soutěže, podávání žádosti o vysvětlení, žádosti o nápravu, zápis do seznamu hospodářských subjektů i zápis partnerů veřejného sektoru.

Žádost o cenovou nabídku

Máte zájem o zaslání nezávazné cenové nabídky? Po vyplnění formuláře Vás budeme kontaktovat.

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare

Klienti, ktorí nám dôverujú


Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo iné plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby, majú povinnosť zapísať sa resp. registrovať sa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora) do registra partnerov verejného sektora, pričom legislatíva následne tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora s jasne definovanými zákonnými povinnosťami.

Bez zápisu v registri partnerov verejného sektora nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie.

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba podľa zákona, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Hronček & Partners

Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. byla jedním z prvních subjektů v Slovenské republice, který začal po nabytí účinnosti zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru nabízet a provádět činnosti oprávněné osoby a který byl zároveň vzorem a inspirací pro vytvoření ustálených postupů zápisu a jiných zákonných povinností i pro jiné oprávněné osoby a to i díky konzultacím a vyžádaným stanoviskům od Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a množství úspěšných a kvalitně provedených zápisů partnery veřejného sektoru do registru partnerů veřejného sektoru.


Historie

Začátkem roku 2019 Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. ve spolupráci s experty na informační systémy vyvíjela vlastní informační systém pro registrované, jako i nové partnery veřejného sektoru, jehož účelem je mimo jiné zjednodušení vzájemné komunikace mezi partnerem veřejného sektoru a oprávněnou osobou, doručování potřebných dokumentů a následných potřebných úkonů na soud ve smyslu právních předpisů.

Inovativnost

Systém využívá všechny vymoženosti elektronického podepisování a doručování tím šetří tak náklady a čas partnerů veřejného sektoru a tudíž i nemalé finanční prostředky. Informační systém má nesmírný potenciál do budoucna přihlédnutím informatizaci celé veřejné správy a propojení s jinými službami, které advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. svým klientům poskytuje.

Přístup

V současnosti advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. nadále zlepšuje tento systém tak, aby byl co nejvíce uživatelsky přátelsky pro klienty, tzn. "user friendly" a vyhovoval požadavkům uživatelů, kteří jsou partnerem veřejného sektoru.


Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. má bohaté zkušeností se zápisy do rejstříku partnerů veřejného sektoru, během své praxe provedla již více než 500 úspěšných zápisů slovenská i zahraničních subjektů do rejstříku partnerů veřejného sektoru, vysoce odborné a profesionální služby v oblasti zápisu do rejstříku partnerů veřejného sektoru a dalších činností oprávněné osoby. Svěřte zápis partnerů veřejného sektoru lídrem a inovátorem v této oblasti.