Podmienky používania webových stránok Advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o., ako prevádzkovateľa

​​I.
Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

 1. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina,
  IČO: 47 248 327, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59009/L ( ďalej ako „Hronček & Partners, s. r. o.“ alebo ako „prevádzkovateľ“) je vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok www.legalfirm.sk, www.legalfirm.cz, www.partnerverejnehosektora.sk, www.konecnyuzivatelvyhod.eu, (ďalej len „webové stránky“).

 2. Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva advokátsku činnosť, pričom svoje webové stránky používa predovšetkým na účely prezentácie svojich služieb a poskytnutie všeobecných informácií pre verejných užívateľov.

 3. Užívateľom sa rozumie každá osoba, ktorá si prehliada webové stránky prevádzkovateľa a získava z nej informácie.

 4. Podmienkami používania webových stránok advokátskej kancelárie Hronček  Partners, s. r.  o. ako prevádzkovateľa (ďalej iba ako „podmienky používania“) sa upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a užívateľmi ako aj základné pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na webových stránkach prevádzkovateľa.

 5. Vstup na webové stránky a ich používanie sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania. Používanie webových stránok v rozpore s týmito podmienkami je zakázané.

II.
Prehlásenie užívateľa stránok

 1. Vstupom na webové stránky a ich prehliadaním užívateľ potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v podmienkach použitia a zároveň potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a bez výhrad tieto podmienky prijal a že podľa nich bude riadne postupovať a nebude vykonávať činnosť, ktorá by bola s nimi v akomkoľvek rozpore.
 2. Súhlas s podmienkami na sťahovanie obsahu webových stránok alebo jeho časti udeľuje užívateľ sťahovaním tohto obsahu.

III.
Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

 1. Webové stránky, ich zobrazenia, a všetky informácie uvedené na webových stránkach prevádzkovateľa ako aj všetky texty, obrázky, grafické prvky a iné materiály na webových stránkach, vrátane web designu, layout webových stránok, zdrojových kódov webových stránok prevádzkovateľa sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení(ďalej iba ako „Autorský zákon“). Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k týmto webovým stránkam a ich obsahu.
 2. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na webových stránkach prevádzkovateľa sú vlastníctvom advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. alebo iného výslovne uvedeného vlastníka, alebo sú zo zdroja, ktorý povoľuje ich bezplatné využívanie aj na komerčné užívanie.
 3. Užívateľ môže reprodukovať ukážky či úryvky z webových stránok a to výlučne len pre súkromné (nekomerčné) využitie a výhradne za predpokladu, že neporuší autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o copyright. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti webových stránok a ich textov či iného obsahu nesmie užívateľ predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku, ani ich nesmie upravovať alebo zahŕňať do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo webovej stránky, či inej formy svojej prezentácie, ako ani uvádzať ich ako svoje dielo. Použitie obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv prevádzkovateľa. V prípade použitia obsahu webových stránok v rozpore s týmto bodom a bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa sa môže užívateľ dopustiť spáchania trestného činu porušovania autorských práv v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z.  z. Trestného zákona alebo prevádzkovateľovi spôsobiť škodu, za ktorú bude užívateľ niesť zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, v prípade nevyhnutnosti na príslušnom súde v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 4. Celý obsah stránky je chránený autorským zákonom a ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Za obsah stránky sa považujú najmä texty, obrázky, alebo fotografie, audio alebo video nahrávky, zdrojový kód stránky, ako aj webdizajn a ostatné prvky, ktoré sú jej súčasťou. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a tretie strany, ktoré obsah vytvorili a/alebo umožnili jeho používanie. Ochranné známky, obchodné mená, logá, znaky, servisné značky a iné označenia (spoločne ako “chránené označenia“) zobrazené a používané na webových stránkach sú chráneným právom duševného vlastníctva majiteľov týchto označení. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a/alebo tretie strany, ktoré obsah chránených označení vytvorili a/alebo umožnili prevádzkovateľovi jeho používanie. Webové stránky obsahujú aj chránené označenia tretích strán odlišných od prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ používa a uverejňuje so súhlasom týchto osôb, pokiaľ je takýto súhlas potrebný a to len na dohodnutý účel. Všetky tieto chránené označenia tretích strán sú chránené právami týchto tretích strán a na ich prehliadanie, používanie či iné nakladanie sa tieto podmienky používania vzťahujú v rovnakom rozsahu ako na chránené označenia patriace prevádzkovateľovi. Akékoľvek použitie/zneužitie chránených označení zobrazených na webových stránkach, alebo v rámci ľubovoľného obsahu na webových stránkach, s výnimkou prípadov výslovne stanovených (umožnených) v týchto podmienkach používania, je zakázané.

IV.
Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Cieľom prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom webových stránok informácie pre užívateľov. Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto webových stránkach sú len informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sa na webových stránkach nachádzajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek hmotné či nehmotné škody spôsobené používaním webových stránok prevádzkovateľa a použitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto webových stránkach. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa.
 3. Všetky informácie na webových stránkach prevádzkovateľa sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov z webových stránok prevádzkovateľa.

V.
Právo na zmenu obsahu

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo webové stránky a akýkoľvek ich obsah kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho upozornenia, zasahovať do používania webových stránok, aktualizovať a meniť ich obsah, ako aj tieto podmienky používania. Takáto zmena je účinná dňom jej zverejnenia na príslušnej webovej stránke prevádzkovateľa.
 2. Nadobudnutím platnosti nových podmienok použitia strácajú platnosť pôvodné podmienky použitia.

VI.
Poskytované informácie

 1. Stránka obsahuje rôzne články, odporúčania, vzory, názory a iné druhy informácií. Akékoľvek informácie uvedené na webových stránkach prevádzkovateľa a verejne sprístupnené (ďalej len “informácie“) sa nepovažujú za informácie poskytnuté v rámci poskytovania právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Všetky Informácie obsiahnuté na webových stránkach prevádzkovateľa sú poskytované bezodplatne, ak nebude výslovne uvedené inak.
 2. Informácie na webových stránkach nemajú záväzný charakter, ich obsah je len informatívny a medzi prevádzkovateľom webových stránok a užívateľom nevzniká získaním informácie a jej využívaním žiadny právny vzťah okrem vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zákonnej ochrany autorského práva a práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k informáciám a webovým stránkam. Zverejnením informácií, článkov na webových stránkach nedochádza ku poskytovaniu právnych ani žiadnych iných služieb.

VII.
Cookies

 1. Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory nazývané „cookies“, ktoré sú použité za účelom základnej funkčnosti webových stránok , merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok a za účelom vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach. Cookies pre cielenie reklamy sú spracúvané na základe súhlasu užívateľa. Údaje, ktoré o užívateľovi prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené aj ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Facebook a LinkedIn.
 2. Zber údajov uvedených v odstavci 1. je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len  „GDPR“).
 3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, kde môžete ukladaniu cookies do vášho zariadenia v ktorom webové stránky používate zakázať. Zbieranie údajov o správaní užívateľov je aktivované z iniciatívy užívateľa, vyjadreného nastavením používaného webového prehliadača. Takéto nastavenie prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za súhlas užívateľa s použitím cookies na webovej stránke prevádzkovateľa. Podrobnejšie informácie o používaní cookies na webových stránkach prevádzkovateľa sa užívateľovi zobrazí vždy v dolnej časti webovej stránky.
 4. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 5. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :
  1. Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
  3. Poskytovateľ služby LinkedIn, so sídlom  1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
  4. Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií využívaných alebo umiestnených na webových stránkach.
 7. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdede predovšetkým na:
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs 
  https://www.facebook.com/policy.php
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy a právne skutočnosti týmito Podmienkami používania neupravené sa budú primerane spravovať príslušnými ustanoveniami Zákona o advokácii, Autorského zákona, zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.09. 2019