Partner veřejného sektoru

Podle platné legislativy je partnerem veřejného sektoru fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem veřejné správy a

 1. která přijímá finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního účelového fondu, z rozpočtu veřejnoprávní instituce, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššího územního celku, z evropských strukturálních a investičních fondů, od právnické osoby zřízené zákonem, od právnické osoby, která je zcela nebo z větší části financována státem, obcí, vyšším územním celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, která je kontrolována státem, obcí, vyšším územním celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo v níž stát, obec, vyšší územní celek nebo právnická osoba zřízená zákonem jmenuje nebo volí více než polovinu členů jejího řídícího orgánu nebo kontrolního orgánu, od zdravotní pojišťovny nebo přijímá státní podporu nebo investiční podporu,
 2. která přijímá plnění, jehož předmětem je majetek, práva k majetku nebo jiné majetkové práva státu, veřejnoprávní instituce, obce, vyššího územního celku, právnické osoby zřízené zákonem nebo od právnické osoby, která je zcela nebo z větší části financována státem, obcí, vyšším územním zcela nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, která je kontrolována státem, obcí, vyšším územním celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo v níž stát, obec, vyšší územní celek nebo právnická osoba zřízená zákonem jmenuje nebo volí více než polovinu členů jejího řídícího orgánu nebo kontrolního orgánu nebo od zdravotní pojišťovny,
 3. která uzavírá smlouvu, rámcovou dohodu nebo koncesi podle zákona č. 343/2015 Sb. o veřejných zakázkách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 438/2015 Sb.,
 4. která je poskytovatelem zdravotní péče, který má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče,
 5. která se povinně zapisuje do rejstříku podle zvláštního předpisu,
 6. na kterou byla postoupena nebo jinak nabyla pohledávku vůči státu, státnímu fondu, veřejnoprávní instituci, obci, vyššímu územnímu celku nebo právnické osobě zřízené zákonem nebo
 7. která přímo nebo prostřednictvím dalších osob dodává osobám podle prvního až pátého bodu výrobky nebo služby nebo nabývá od nich majetek, práva k majetku nebo jiné majetkové práva a současně ví nebo má vědět, že jí poskytované plnění nebo nabývaný majetek, práva k majetku nebo jiná majetková práva souvisejí se smlouvou, na jejímž základě partner veřejného sektoru přijímá finanční prostředky podle prvního bodu nebo nabývá majetek, práva k majetku nebo jiné majetkové práva podle druhého bodu.

Partnerem veřejného sektoru podle prvního, třetího, čtvrtého, šestého a sedmého bodu není ten, komu mají být jednorázově poskytnuty prostředky nepřevyšující částku 100 000 eur nebo v úhrnu nepřevyšující částku 250 000 eur v kalendářním roce, pokud jde o opakující se plnění; to neplatí, pokud výši státní podpory nebo investiční podpory nelze v době zápisu do rejstříku určit.

Partnerem veřejného sektoru podle druhého a šestého bodu není ten, kdo má jednorázově nabýt majetek, práva k majetku nebo jiné majetkové práva, jejichž obecná hodnota úhrnně nepřevyšuje částku 100 000 eur.

Partnerem veřejného sektoru není ani

 1. osoba, která převážně působí v neziskovém sektoru; to neplatí, pokud dodává zboží nebo služby podle zakázky, rámcové dohody nebo koncesní smlouvy dle zákona č. 343/2015 Sb. o veřejných zakázkách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 438/2015Sb. s cílem dosáhnout zisku nebo nabývá majetek, práva k majetku nebo jiné majetkové práva, jejichž obecná hodnota úhrnně převyšuje částku 100 000 eur,
 2. banka a pobočka zahraniční banky, pokud přijímá finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu veřejnoprávní instituce, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššího územního celku, od právnické osoby zřízené zákonem, od právnické osoby která je zcela nebo z financován převážně státem, obcí, vyšším územním celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem, která je kontrolována státem, obcí, vyšším územním celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo v níž stát, obec, vyšší územní celek nebo právnická osoba zřízená zákonem jmenuje nebo volí více jak polovinu členů jejího řídícího orgánu nebo kontrolního orgánu nebo od zdravotní pojišťovny pro účely splnění závazku z úvěru nebo půjčky,
 3. osoba, která přijímá plnění od zastupitelského úřadu Slovenské republiky v zahraničí za dodání zboží, uskutečnění stavebních prací nebo poskytnutí služby nebo plnění v rámci rozvojové spolupráce nebo mezinárodní humanitární pomoci.

Partner veřejného sektoru musí být zaregistrován v registru, který je přístupný veřejnosti k nahlédnutí. Bez této registrace není možné, aby vstupoval do obchodních vztahů se státem a ucházel se o finanční prostředky, ať už ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce nebo vyššího územního celku. Stejně partner veřejného sektoru bez této registrace nemůže nabývat majetek nebo majetková práva od státu, obce nebo veřejnoprávní instituty.

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou podle platného zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru je advokát, notář, banka, pobočka zahraniční banky, auditor nebo daňový poradce, kteří mají sídlo nebo místo podnikání na území České republiky, a kteří se na základě písemné dohody zavázaly plnit povinnosti oprávněné osoby pro partnera veřejného sektoru.

Oprávněná osoba dohlíží nad celým procesem registrace partnera veřejného sektoru, přičemž uskutečňuje všechny podstatné kroky při zápisu partnera veřejného sektoru do rejstříku a také uskutečňuje nezbytné kroky týkající se změny údajů zapsaných v rejstříku partnerů veřejného sektoru. Registrující orgán všechny podstatné dokumenty související s registrací poskytuje právě oprávněné osobě.

Oprávněná osoba je v podstatě zástupcem partnera veřejného sektoru v souvislosti s registrem a registrací, protože každý partner veřejného sektoru může mít zapsanou v rejstříku pouze jednu oprávněnou osobu, která za něj uskutečňuje všechny podstatné kroky.

Oprávněná osoba musí dohlížet nad identifikací, resp. registrací s odbornou péčí.

.

Rejstřík a registrační řízení

Registr je zpřístupněn na webovém sídle Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Data uložená v registru není nutné před orgány veřejné moci prokazovat. Registrující orgán poskytne výpis z rejstříku v elektronické formě nebo potvrzení o tom, že údaje v registru nejsou zapsány a to neprodleně poté, co o to někdo požádá.

Návrh na zápis se podává výhradně elektronicky do elektronické schránky žadatele orgánu prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře. Návrh na zápis musí být autorizovaný oprávněnou osobou, jinak se k němu nepřihlíží.
Registrujícím orgánem pro celou Slovenskou republiku je Okresní soud Žilina.

V procesu registrace nebo při zápisu případných změn v registru partnera veřejného sektoru musí oprávněná osoba poskytovat žadateli orgánu potřebnou součinnost a s tímto orgánem přímo komunikovat.

Zapisované údaje

Do rejstříku se zapisuje partner veřejného sektoru a pokud tak stanoví zákon, i jiné osoby (§ 17). Partner veřejného sektoru musí být zapsán v registru alespoň po dobu trvání smlouvy.

Pokud je partnerem veřejného sektoru fyzická osoba, do rejstříku se zapisuje

 1. jméno a příjmení,
 2. bydliště nebo místo podnikání,
 3. identifikační číslo organizace, pokud bylo přiděleno, jinak datum narození,
 4. seznam konečných uživatelů výhod v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, státní příslušnost a údaj, zda konečný uživatel výhod je veřejný funkcionář vykonávající funkci v Slovenskére publice,
 5. údaje o oprávněné osobě v rozsahu
  1. jméno a příjmení, bydliště nebo místo podnikání, identifikační číslo organizace, pokud jde o fyzickou osobu,
  2. název nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo organizace, pokud jde o právnickou osobu.

Pokud je partnerem veřejného sektoru právnická osoba, do rejstříku se zapisuje

 1. název nebo obchodní jméno,
 2. sídlo,
 3. právní forma,
 4. identifikační číslo organizace, pokud bylo přiděleno,
 5. seznam konečných uživatelů výhod v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, státní příslušnost a údaj, zda konečný uživatel výhod je veřejný funkcionář vykonávající funkci v Slovenské republice,
 6. seznam veřejných funkcionářů vykonávajících funkci v Slovenské republice, kteří jsou součástí vlastnické struktury nebo řídicí struktury partnera veřejného sektoru,
 7. údaje o oprávněné osobě v rozsahu
  1. jméno a příjmení, bydliště nebo místo podnikání, identifikační číslo organizace, pokud jde o fyzickou osobu,
  2. název nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo organizace, pokud jde o právnickou osobu.

Při partnerovi veřejného sektoru, který je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu, který podléhá požadavkům na zveřejňování informací podle zvláštního předpisu, rovnocenného právního předpisu členského státu nebo rovnocenných mezinárodních norem nebo společnosti, kterou tento emitent přímo či nepřímo výlučně majetkově ovládá a přímo nebo nepřímo výlučně řídí, se do registru zapisují namísto konečných uživatelů výhod členové její vrcholového managementu; za člena vrcholového managementu se považuje statutární orgán, člen statutárního orgánu, prokurista a vedoucí zaměstnanec v přímé řídící působnosti statutárního orgánu. To neplatí, jestliže má fyzická osoba právo na hospodářský prospěch nejméně 25% z podnikání nebo jiné činnosti společnosti podle předchozí věty; v takovém případě se do registru zapisuje konečný uživatel výhod. Ověřovací dokument musí v uvedených případech prokazovat, že podmínky pro zápis vrcholného managementu byly splněny.

 • Do rejstříku se dále zapisuje datum každého ověření identifikace konečného uživatele výhod, datum právní moci rozhodnutí o výmazu a datum právní moci rozhodnutí o pokutě. Součástí registru jsou také všechny verifikační dokumenty. V registru může mít partner veřejného sektoru zapsanou vždy pouze jednu oprávněnou osobu.

Další informace naleznete také na stránce  www.legalfirm.sk.