• pposouzení povinnosti registrace v rejstříku partnerů veřejného sektoru bez jakýchkoliv poplatků
 • bezplatná konzultace související s jednotlivými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 315/2016 Sb. o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů
 • komplexní výkon činnosti oprávněné osoby pro subjekty, které jsou partnerem veřejného sektoru, v souladu se zákonem č. 315/2016 Sb. o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů

 • sledování a upozorňování na legislativní změny v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru zejména v oblasti úpravy zákona č. 315/2016 Sb. o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů
 • sledování aplikační praxe Okresního soudu v Žilině v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru
 • Návrh na zápis do rejstříku podává za partnera veřejného sektoru oprávněná osoba. Partner veřejného sektoru je povinen poskytnout oprávněné osobě součinnost. Oprávněná osoba je povinna uvést v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje a pokud se návrh na zápis týká konečného uživatele výhod, doložit jejich ověřovacím dokumentům. Přílohy, které je třeba připojit k návrhu na zápis, musí být podány v elektronické podobě spolu s návrhem na zápis a autorizované oprávněnou osobou, jinak se na návrh na zápis nepřihlíží..
 • Za neúplný se považuje podle zákona ten návrh na zápis, který není podán prostřednictvím určeného formuláře, žádost která neobsahuje všechny požadovaného údaje nebo nesrozumitelná žádost.Podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora
 • Pokud návrh na zápis nesplňuje podmínky podle zákona, registrující orgán zápis neprovede. Stejně postupuje i pokud ověřovací dokument nesplňuje náležitosti podle zákona. O této skutečnosti registrující orgán vyrozumí oprávněnou osobu oznámením o odmítnutí provedení zápisu. Oznámení má elektronickou podobu a obsahuje uvedení přesných nedostatků návrhu na zápis a jeho příloh, které byly důvodem pro odmítnutí provedení zápisu, jakož i poučení o možnosti podat námitky proti odmítnutí provedení zápisu. Oznámení se doručuje oprávněné osobě elektronicky. Lhůta pro podání námitek je 15 dnů ode dne doručení oznámení.
 • Pokud dojde ke změně údajů zapsaných v rejstříku týkajících se konečného uživatele výhod, partner veřejného sektoru je povinen neprodleně o tom oprávněnou osobu a oprávněná osoba je povinna oznámit to žadateli orgánu do 60 dnů ode dne, kdy ke změně došlo a doložit k návrhu na zápis i přílohy prokazující tyto skutečnosti.
 • Pokud se oprávněná osoba dozví o změně údajů zapsaných v rejstříku týkajících se konečného uživatele výhod, je povinna neprodleně informovat partnera veřejného sektoru.
 • pravidelná Identifikace a verifikace konečných uživatelů výhod v souladu se zákonem č. 315/2016 Sb. o rejstříku partnerů veřejného sektoru a o změně některých zákonů

 • Výmaz oprávněné osoby registrující orgán provede na návrh zapsané oprávněné osoby. Registrující orgán neprodleně oznámí výmaz oprávněné osoby partnerovi veřejného sektoru. Pokud dojde k výmazu oprávněné osoby na její návrh, je partner veřejného sektoru povinen zajistit zápis nové oprávněné osoby nejpozději do 30 dnů od výmazu včetně ověření identifikace konečného uživatele výhod.
 • Výmaz oprávněné osoby na návrh partnera veřejného sektoru provede registrující orgán, pouze pokud návrh na zápis změny zapsaných údajů podá za partnera veřejného sektoru nová oprávněná osoba spolu s ověřením identifikace konečného uživatele výhod. Registrující orgán neprodleně oznámí zápis nové oprávněné osoby původně zapsané oprávněné osobě.