Do akej miery je oprávnená osoba povinná skúmať ekonomickú situáciu partnera verejného sektora?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Do akej miery je oprávnená osoba povinná skúmať ekonomickú situáciu partnera verejného sektora?

Je postačujúce, ak oprávnená osoba vychádza z údajov uvedených v účtovnej závierke a skúma predovšetkým fakt, či partner verejného sektora vo svojom účtovníctve neúčtuje nedaňové výdavky (t.j. či zisk partnera verejného sektora nie je vyvádzaný iným spôsobom, ako prostredníctvom daňových výdavkov)? Vychádzame z predpokladu, že daňové plnenia je povinný skúmať správca dane. Zároveň, z ustanovení zákona o RPVS žiadna konkrétna povinnosť týkajúca sa povinností skúmať ekonomický stav partnera verejného sektora pre oprávnenú osobu nevyplýva. 

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Vo vzťahu k rozsahu zisťovania údajov o partnerovi verejného sektora možno konštatovať, že ZRPVS rozsah týchto údajov udáva korektívom „konania s odbornou starostlivosťou". Podľa definície odbornej starostlivosti, ak oprávnená osoba určitý okruh údajov vie a môže zistiť, vyžaduje sa od nej, aby preverila a vyhodnotila aj tieto údaje. Rozsah zisťovania údajov ZRPVS neuvádza ani z toho dôvodu, že činnosť oprávnenej osoby môžu vykonávať rôzne subjekty - okrem advokátov sú to notári, banky, audítori či daňoví poradcovia. Rozsah a obsah zisťovaných údajov je pri každej z týchto oprávnených osôb odlišný.

Podľa nášho názoru je tiež vhodné, aby si určitý postup konania s odbornou starostlivosťou pri určovaní konečného užívateľa výhod vypracovali v spolupráci so svojimi komorami samotné oprávnené osoby tak, ako to urobila napríklad Slovenská komora audítorov.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".