Top služby

Ostatné služby

Skutečný majitel (ang. ultimate beneficial owner) je každá osoba, která skutečně ovládá nebo kontroluje právnickou osobu, fyzickou osobu - podnikatele nebo sdružení majetku (společně také jako ,,subjekty" nebo ,,subjekt") a každá fyzická osoba, ve prospěch které tyto subjekty vykonávají svou činnost nebo obchod. Osoba skutečného majitele ve smyslu zákonné definice je každá fyzická osoba, která subjekt řídí nebo činnost tohoto subjektu je prováděna v jeho prospěch. Společnost je povinna vést o svém skutečném majiteli evidenci potřebnou na jeho správnou identifikaci pro třetí osoby.

Informace o skutečném majiteli je třeba aktualizovat při každé změně a evidenci o jeho určení je třeba uchovávat ještě 5 let po skončení postavení skutečného majitele konkrétní fyzické osoby. Účelem je, aby každý mohl identifikovat, kdo je skutečným majitelem v konkrétní společnosti, přičemž nemá spoléhat pouze na údaje v dostupných registrech.


Skutečný majitel (v slovenštině "konečný užívateľ výhod", dále jen, "KUV ") je na Slovensku definován v § 6a zákona č. 297/2008 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,AML zákon"). AML zákon definuje skutečného majitele odlišně pro právnickou osobu, fyzickou osobu podnikatele a pro sdružení majetku. Skutečný majitel je tedy každá fyzická osoba, která skutečně ovládá nebo kontroluje právnickou osobu, fyzickou osobu - podnikatele nebo sdružení majetku, a každá fyzická osoba, v jejíž prospěch tyto subjekty vykonávají svou činnost nebo obchod.

V právnické osobě, je skutečný majitel ta fyzická osoba, která:

 •  má přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet nejméně 25% na hlasovacích právech v právnické osobě nebo na její základním kapitálu včetně akcií na doručitele,
 • má právo jmenovat, jinak stanovit nebo odvolat statutární orgán, řídící orgán, dohlížitel nebo kontrolní orgán v právnické osobě nebo jakéhokoliv jejich člena,
 • ovládá právnickou osobu jiným způsobem, jak je uvedeno v prvním a druhém bodě,
 • má právo na hospodářský prospěch nejméně 25% z podnikání právnické osoby nebo z jiné její činnosti;

 
Pokud jde o sdružení majetku, je skutečný majitel ta fyzická osoba, která:

 • je zakladatelem nebo zřizovatelem sdružení majetku; pokud je zakladatelem nebo zřizovatelem právnická osoba, je skutečný majitel fyzická osoba definovaná v ustanoveních o právnické osobě,
 • má právo jmenovat, jinak stanovit nebo odvolat statutární orgán, řídící orgán, dohlížitel nebo kontrolní orgán sdružení majetku nebo jejich člena nebo je členem orgánu, který má právo jmenovat, jinak stanovit nebo odvolat tyto orgány nebo jejich člena,
 • je statutárním orgánem, řídícím orgánem, dohlížitelem, kontrolním orgánům nebo členům těchto orgánů,
 • je příjemcem nejméně 25% prostředků, které poskytuje sdružení majetku, pokud byli určeni budoucí příjemci těchto prostředků; pokud nebyly určení příští příjemci prostředků sdružení majetku, za skutečného majitele se považuje okruh osob, které mají významný prospěch ze založení nebo působení sdružení majetku.

Pokud není možné identifikovat osobu skutečného majitele podle výše uvedených kritérií, budou se za něj považovat členové vrcholového managementu. Za člena vrcholového managementu se považuje statutární orgán, člen statutárního orgánu, prokurista a vedoucí zaměstnanec v přímé řídící působnosti statutárního orgánu. Skutečný majitel je i fyzická osoba, která sama nesplňuje výše uvedená kritéria, ale společně s jinou osobou jednající s ní ve shodě nebo společným postupem splňuje alespoň některé z dříve uvedených kritérií. Do registrů se zapisují údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno datum narození, adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu, státní příslušnost a druh a číslo dokladu totožnosti skutečného majitele. Povinně se zapisují údaje, na základě kterých má tato fyzická osoba postavení skutečného majitele v právnické osobě. Povinné osoby musí ze zákona poskytnout součinnost orgánům, pokud registr podle zvláštního zákona neobsahuje údaje o skutečném majiteli nebo při pochybnostech o pravdivosti nebo úplnosti údajů zapsaných v rejstříku.
 
Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. svým klientům poskytuje komplexní právní služby v oblasti identifikace a zápisu skutečného majitele do obchodního nebo jiného příslušného registru. Kromě identifikace skutečného majitele připravujeme klientům Protokol o identifikováni skutečného majitele ve smyslu ustanovení AML zákona o vedení evidence pro tyto účely. Také klientům poskytujeme poučení o způsobu vedení evidence. Nechte tuto zákonnou povinnost na nás a vyhnete se zdlouhavému procesu identifikace skutečného majitele a administrativy s tím spojené. Přenecháním Vaší povinnosti advokátní kanceláři budete mít zajištěno správné identifikování skutečného majitele a vyhnete se tak riziku uložení pokuty ze strany příslušných orgánů. Kontaktujte nás ohledně vypracování nezávazné cenové nabídky.

 

Hronček & Partners, s. r. o. aktivně vyvíjí iniciativu i v oblasti regulace crowdfundingu ("služba hromadného financování"). V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb hromadného financování pro podnikání a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937, dostupném zde (anglické znění dostupné na odkazu), které vstoupí v platnost 10.10.2021, a kterým se stanovují jednotné požadavky na poskytování služeb hromadného financování, na organizaci poskytovatelů služeb hromadného financování, povolování tímto poskytovatelem a dohled nad nimi, na provoz platforem hromadného financování, jakož i na transparentnost a marketingovou komunikaci je naše advokátní kancelář připravena poskytnout Vám kompletní právní poradenství pro získání povolení pro vykonávání služeb hromadného financování (crowdfunding).
 

Startup představuje v dnešní době moderní formu podnikání, která se těší velké popularitě. Samotné založení společnosti a nastartování podnikání je ovšem proces, který je náročný a vyžaduje komplexní znalosti mimo jiné z oblasti práva. V případě startupových projektů zajišťujeme kompletní právní servis, od založení společnosti a také po celou dobu její existence. Naše advokátní kancelář spolupracuje s řadou společností působících v různých oblastech trhu, což Vám může zajistit potencionálních obchodních partnerů nebo vstup investorů do Vašeho projektu. Pokud se rozhodnete využít naše služby, zajistíme Vám:

 • založení obchodní společnosti - příprava Vaší společnosti na klíč - od správného nastavení korporátních dokumentů, vybavení formálních záležitostí až po zápis do Obchodního rejstříku SR,
 • komplexní poradenství v oblasti smluvního práva v obchodněprávních vztazích od předsmluvních jednání, přes připomínkování smluv až po uplatňování nároků ze smluv,
 • registraci ochranné známky i zajištění ochrany jiných práv duševního vlastnictví,
 • ochranu osobních údajů a aplikace nařízení GDPR,
 • poradenství v oblasti daňového a finančního práva,
 • právní poradenství při obchodních jednáních.

 

V rámci naší advokátní kanceláře poskytujeme komplexní právní servis pro provozovatele internetových obchodů (e-shop). Základem pro Váš e-shop je správné zpracování Všeobecných obchodních podmínek (VOP), které připravujeme výlučně na míru klienta podle jeho požadavků. Další nezbytností je zpracování reklamačního řádu a nastavení smluv. V této oblasti Vám zajistíme:

 • přípravu Všeobecných obchodních podmínek (VOP),
 • přípravu reklamačního řádu,
 • kompletní smluvní dokumentaci ve vztahu ke spotřebitelům ale také dodavatelem, přepravcem a ostatním subjektům,
 • ochranu osobních údajů,
 • zastupování před správními orgány jakož i zastupování v případných soudních sporech,
 • zajištění ochrany práv duševního vlastnictví, a to především registraci ochranné známky, designu, a pod.
 • poradenství v oblasti daňového a finančního práva,
 • vypracování transferové dokumentace.

Úzka spolupráce se společností Top privacy s.r.o. specializující se na ochranu osobních údajů je garancí prvotřídních právních služeb i s ohledem na nařízení GDPR a s ním souvisejících povinností.

V rámci řešení daňové problematiky naše advokátní kancelář již dlouhá léta úzce spolupracuje s erudovanými profesionály v dané oblasti, prostřednictvím kterých pro Vás umíme zajistit daňové poradenství na špičkové úrovni, a to včetně posouzení a přípravy transferové dokumentace. Odborné právní služby ve spojení s profesionálním daňovým poradenstvím potvrzují komplexnost našich služeb. Otevřený přístup a kolektivní práce několika profesionály při jednotlivých projektech je pro klienta velkou výhodou.V souvislosti vnitropodnikového oceňování a vypracováním transferové dokumentace pro Vás zajistíme:

 • vypracování zkrácené dokumentace,
 • vypracování základní dokumentace,
 • vypracování úplné dokumentace (včetně analýzy srovnatelnosti),
 • samostatné vypracování analýzy srovnatelnosti.

 

Další z mnoha oblastí, ve kterých poskytujeme své právní služby je oblast pojistného práva, v rámci níž úzce spolupracujeme se špičkovými odborníky a specialisty na pojištění z portálu www.poistenie.sk. Tým odborníků z naší advokátní kanceláře, dlouholeté bohaté zkušenosti a spolupráce s pertraktovaným portálem je garancí poskytování prvotřídních právních služeb a odborného poradenství v tomto odvětví. V rámci pojistného práva Vám nabízíme komplexní servis, který zahrnuje komunikaci s pojišťovnami, přípravu právních podání, posouzení Vašich nároků, zastoupení v soudním řízení a mnoho jiného. 

V oblasti pojistného práva se zaměřujeme zejména na:

 • jakékoli vymáhání a následné uplatňování nároků vyplývajících z pojistných smluv, a to mimosoudní, tak i soudní cestou, včetně právního zastupování během celého řízení až do pravomocného ukončení sporu,
 • odborné právní posouzení Vašich pojistných událostí s ohledem na smluvní dokumentaci a následné posouzení Vašich nároků vůči pojišťovně, vypracování právních stanovisek k zohlednění Vašich nároků a doporučení dalšího postupu uplatňování nároků, příprava jakýchkoliv podání adresovaných pojišťovnám, komunikace s pojišťovnami, právní posouzení Vašich nynějších pojistných smluv,
 • prověřování správnosti postupu pojišťoven při likvidacích pojistných událostí, podávání námitek a jiných opravných prostředků vůči nesprávnému postupu při likvidacích pojistných událostí,
 • poskytování právní pomoci a poradenství při uplatňování regresních nároků ze strany pojišťoven.

Po dobu několikaleté působnosti v oblasti pojistného práva jsme dokázali zvrátit mnoho pojistných událostí, které pojišťovny likvidovali a právní pomocí jsme zajistili našim klientům úspěch při uplatňování jejich nároků. Rovněž jsme byli úspěšní v soudních sporech, jakož i při řešení sporů mimosoudní cestou.

 • příprava smluv o převodech majetkových účastí v obchodních společnostech (převody akcií, podílů apod.)
 • příprava a realizace prodeje podniků resp. jejich částí
 • právní poradenství a provádění právních kroků v rámci fúze, fúze nebo rozdělení obchodních společností včetně přeshraničních fúzí
 • analýza a řešení pracovněprávních a obchodních aspektů souvisejících s fúzemi a akvizicemi
 • analýza skutkového a právního stavu vybrané obchodní společnosti, a to v požadovaném rozsahu
 • vyhodnocení dokumentace společnosti za účelem zjištění a odstranění rizik spojených s již realizovanou agendou společnosti
 • vyhodnocení závěrů z právního auditu
 • zastupování věřitelů a dlužníků v rámci konkurzního řízení nebo v restrukturalizaci
 • zastupování subjektů v konkurzních a restrukturalizačních řízeních ve vztahu k soudům, správcem a věřitelem
 • zastupování věřitelů při uplatňování pohledávek a práv v konkurzním a restrukturalizačním řízení vůči úpadci a soudu
 • přihlašování pohledávek, zastupování na schůzích věřitelů a ve věřitelských výborech
 • vypracování dokumentace v konkursním a restrukturalizačním řízení (např. návrhu na prohlášení konkurzu, návrhu na povolení restrukturalizace, atd.), řízení o oddlužení a jiných
 • vypracování stanovisek v oblasti konkurzního práva a restrukturalizace
 • analyzování možných důsledků a dopadů úpadku
 • analyzování právních podmínek pro prohlášení konkursu, vypracovávání návrhů na prohlášení konkursu
 • zajištění vypracování restrukturalizačních posudků prostřednictvím spolupracujících restrukturalizačních správců
 • soudní vymáhání finančních pohledávek
 • na požádání klienta zajišťujeme provádění kontroly nad průběhem konkursního a restrukturalizačního řízení prostřednictvím online aplikace
 • zastupování v směnečném řízení
 • zastupování před rozhodčími soudy a arbitrážními orgány
 • zastupování před soudy v České republice jako hostující advokát
 • kompletní správa a vymáhání pohledávek v přípravném stadiu, v soudním řízení, exekučním řízení, konkursním a restrukturalizačním řízení dědickém řízení, trestním řízení a v rámci likvidace právnických osob
 • právní analýzy v oblasti uplatňování a vymáhání pohledávek
 • sepisování právních úkonů týkajících se pohledávek
 • právní poradenství v oblasti uplatnění práva prostřednictvím evropského platebního rozkazu
 • právní poradenství v oblasti sportovního práva, především v oblasti fotbalu a hokeje
 • příprava právních řešení a smluvní dokumentace v oblasti softwarového práva a práv spojených s doménovými jmény
 • právní poradenství a příprava právních řešení v oblasti elektronických komunikací a ochrany osobních údajů
 • komplexní poradenství v oblasti internetového práva
 • právní poradenství pro provozovatele portálů, online aplikaci a elektronických obchodů
 • zakládání neziskových organizací (občanských sdružení, nadací, neziskových organizací poskytujících všeobecně prospěšné služby)
 • komplexní právní poradenství spojené s činností neziskových organizací, smluvní dokumentací a daňovými otázkami
 • podávání stížností proti jednotlivým usnesením orgánů činných v trestním řízení, jakož i vypracování jiných potřebných písemných úkonů v trestním řízení
 • žádost o zahlazení odsouzení
 • podání trestního oznámení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • uplatňování škody (v adhezním řízení)
 • právní konzultace a poradenství
 • zastupování v řízeních před regulačními orgány, zejména v řízeních o udělení povolení nebo licence k provádění činností v oblasti energetiky
 • právní analýzy a vypracování stanovisek souvisejících s otázkami cenové regulace a činností Úřadu pro regulaci síťových odvětví
 • právní analýzy předpisů z oblasti energetiky a příprava stanovisek na základě požadavků klienta
 • poradenství v oblasti ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu
 • zajištění programu vlastní činnosti zaměřené proti legalizaci a financování terorismu
 • registrace (ohlášení) živnosti
 • získání povolení anebo licence na provádění činnosti
 • zastupování v řízeních před regulačními orgány a orgány veřejné moci, zejména v řízeních o udělení povolení nebo licence na provádění činnosti

Více informací naleznete v sekci Povolení.