Finanční právo, daňové právo a celní právo

V oblasti finančního práva poskytujeme komplexní právní poradenství pro slovenské i zahraniční subjekty poskytující finanční služby na slovenském i českém trhu jako např. finanční zprostředkování, poskytování spotřebitelských a jiných úvěrů. Zastupujeme klienty při podání žádostí o udělení povolení k provádění činností podle zvláštních předpisů - např. v řízení o udělení povolení k poskytování spotřebitelských úvěrů. V rámci poradenství se věnujeme nastavení a sladění postupů těchto subjektů s příslušnými právními předpisy a legislativními změnami, vypracování obchodních podmínek, interních předpisů, podání na příslušné orgány i zastupování před orgány dozoru (Národní banka Slovenska, Česká národní banka, a další).

Máme zkušenosti i s poradenstvím společnostem, věnujícím se elektronickým měnám (kryptoměna).

Zaměřujeme se i na oblast daňového práva, kde klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti daňových předpisů a jejich aplikace. Ve spolupráci se špičkovými daňovými poradci se věnujeme problematice daní, a to zejména daně z příjmů a srážkové daně její uplatňování a také zastupujeme klienty v daňových řízeních jako i v případných soudních řízeních vůči orgánům státní správy. V rámci poskytování služeb zastupování v daňové kontrole poskytujeme klientům komplexní servis právního zastoupení ve věci daňových kontrol daňovým úřadem, a to od prvotní analýzy klientem předložených dokumentů a podkladů, jejich vyhodnocování, zpracováním právní analýzy, navrhování dalšího postupu, dále zajišťujeme komunikaci s příslušným daňovým úřadem, zastupujeme klienta v řízení před daňovým úřadem, kde je naší hlavní úlohou uplatňování práv klienta v daňovém řízení a provádění jakýchkoli jiných úkon v zájmu klienta, ať už před prvním stupni daňovým úřadem, nebo v řízení před finančním ředitelstvím, případně v soudním řízení, a to i na ústních jednáních, a to zejména s ohledem na přípravu efektivní daňové obhajoby v řízení. Po celou dobu vykonávané kontroly dbáme na jednoznačné dodržování práv kontrolovaného subjektu ze strany daňového úřadu a dodržování zákonem stanovených lhůt. V případě jakéhokoli podezření na porušení zákona ze strany správce daně tento postup jménem klienta namítat a využíváme zákonem stanovené opravné prostředky za účelem dosažení účinné nápravy.

Při zastupování klienta při daňové kontrole provádíme jménem klienta všechny povinnosti s tím související tak, aby měl klient dostatek času se nadále věnovat své podnikatelské činnosti a aby prováděna daňová kontrola nepředstavovala nadměrnou a nepřiměřenou zátěž, která by negativním způsobem ovlivnila jeho podnikání. V oblasti daňového práva poskytujeme klientům odborné poradenství a přípravu právních stanovisek za účelem optimalizace jejich podnikání z daňového hlediska, zejména s ohledem na uplatňované sazby daní a daňové režimy. Výrazné zkušenosti máme i v oblasti problematiky zamezení dvojího zdanění a daňové due diligence. Máme zkušenosti při zastupování klienta v žádostech o registraci pro daň z příjmů nebo pro DPH, kde vyřídíme celou potřebnou agendu jménem klienta. Rovněž zajišťujeme plnění oznamovacích povinností v zákonných lhůtách. Klientům poskytujeme poradenství i v oblasti transferového oceňování.

V rámci spolupráce s partnerskou kanceláří Sdružení účetních Slovenska se pravidelně účastníme odborných konferencí na témata v dané oblasti.

Máme zkušenosti i se specifickou agendou celního práva. Poskytujeme odborné konzultace a zastupování klientů při zásazích do práv a právem chráněných zájmů klientů ve veřejnoprávních řízeních na celních úřadech, Finančním ředitelství SR a na soudy. Zpracováváme právní stanoviska a analýzy a elektronickou komunikaci s finanční zprávou.

Zobrazit projekty, které jsme realizovali i v oblasti této služby

Finanční právo, daňové právo a celní právo

Máte zájem o tuto službu?