Aktuálne – vyhlásenie územného insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. v Českej republike

20.05.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Dňa 11.05.2021 bolo Městským soudem v Praze vydané Uznesenie, ktorým sa začalo místní insolvenční řízení (územné insolvenčné konanie) dlžníka, spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré sa však týka len majetku dlžníka na území Českej republiky.

Aktuálne – vyhlásenie územného insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. v Českej republike

Súd zároveň poveril vykonávaním úkonov v danej veci insolvenčného správcu, ktorým je Ing. Lee Louda, Ph.D. Veritelia dlžníka boli súdom vyzvaní, aby si prihlásili svoje pohľadávky a to v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v insolvenčnom registri. Súd zároveň zdôraznil, že účinky rozhodnutia o územnom insolvenčnom konaní nastávajú okamihom zverejnenia rozhodnutia v insolvenčnom registri. Údaje o prebiehajúcom insolvenčnom konaní si môžu veritelia overiť aj v insolvenčnom rejstříku, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky. Z údajov uvedených v insolvenčnom registri vyplýva pre veriteľov aj jedna podstatná skutočnosť, ktorou je, že koniec lehoty na prihlásenie pohľadávok pripadá na deň 11.07.2021. To znamená, že pokiaľ chce byť ako veriteľ v insolvenčnom konaní pomerne uspokojený, musí si pohľadávku prihlásiť do tohto dátumu.

Dôležité je však uviesť, že sa jedná len o územné insolvenčné konanie. Súd aj v tomto prípade zdôraznil, že po začatí hlavného insolvenčného konania sa územné insolvenčné konanie stáva vedľajším insolvenčným konaním, teda začiatkom reštrukturalizačného konania príslušným súdom v Slovenskej republike sa uvedené územné insolvenčné konanie v Českej republike stane vedľajším insolvenčným konaním.

Situáciu ohľadom reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a. s. budeme aj naďalej sledovať a v prípade akýchkoľvek nových informácií, či už o povinnosti zdokladovať existenciu svojej pohľadávky, ale aj o iných Vás budeme touto cestou pravidelne informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."