Aktualizácia zápisu v zozname hospodárskych subjektov

21.07.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

V zmysle poslednej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), účinnej od 31.3.2022 je potrebné, aby hospodárske subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukázali splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

Aktualizácia zápisu v zozname hospodárskych subjektov

V § 32 až 34 ZVO sú zakotvené podmienky účasti predstavujúce základné požiadavky výberu záujemcov, ktoré ich oprávňujú na účasť vo verejnom obstarávaní. Podmienky účasti sú rozdelené do troch kategórií - osobné postavenie zakotvené v § 32 ZVO, finančné a ekonomické postavenie zakotvené v § 33 ZVO a technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť zakotvená v § 34 až 36 ZVO.

Na spomenutej novely ZVO je nutné upriamiť pozornosť na § 32 ZVO. Na základe § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) ZVO sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

§ 32 ods. 1 ustanovuje osobité podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ktorých splnenie sa vyžaduje od všetkých záujemcov pri nadlimitných zákazkách zadávaných verejnými obstarávateľmi, pričom splnenie podmienok sa vyžaduje obligatórne. Verejný obstarávateľ nemôže tieto podmienky žiadnym spôsobom meniť, zužovať, rozširovať alebo inak prispôsobovať svojim požiadavkám.

V zmysle § 38 ods. 2 ZVO môže obstarávateľ určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať. Ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Podmienky účasti sa môžu týkať (a) osobného postavenia podľa § 32, (b) finančného a ekonomického postavenia podľa § 33, (c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36. V prípade zákaziek zadávaných obstarávateľmi sa splnenie podmienok účasti vyžaduje, ak sa obstarávateľ rozhodol v súlade s § 38 ods. 2 ZVO určiť podmienky účasti. V tomto prípade sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje fakultatívne a nie obligatórne. Ani v tomto prípade obstarávateľ nemôže podmienky nijakým spôsobom upravovať a je nevyhnutné vychádzať výlučne zo znenia § 32 ods. 1. Rozsah podmienok však môže obstarávateľ zúžiť napríklad takým spôsobom, že od hospodárskeho subjektu nebude požadovať preukázanie všetkých podmienok účasti osobného podstavenia stanovených v odseku 1.

V súlade s novelizovanými ustanoveniami, v prípade zapojenia sa do verejného obstarávania už subjekt nepreukazuje splnenie podmienok iba v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ale aj v Slovenskej republike. Ak zahraničný subjekt so sídlom v inom štáte pri prvozápise do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“) vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) preukázal splnenie podmienok v štáte jeho sídla prostredníctvom potvrdení od inštitúcií pôsobiacich v tomto štáte, od 31.3.2022 musí preukázať splnenie vyššie uvedených podmienok aj v Slovenskej republike.

Z dôvodu, že k zápisu do ZHS subjekty preukázali splnenie podmienok účasti iba vo vzťahu k štátu ich sídla resp. miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, je pre bezproblémovú účasť na verejnom obstarávaní v Slovenskej republike nutné aktualizovať zápis v ZHS doplnením potvrdení od nasledovných inštitúcií zriadených v Slovenskej republike:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
  • Sociálna poisťovňa
  • Daňový úrad
  • Colný úrad.

Zároveň sa požaduje k spomenutým potvrdeniam doplniť aj čestné vyhlásenie o skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO.

Pre tento účel zahraničné hospodárske subjekty musia zaslať všetkým spomenutým inštitúciám v Slovenskej republike žiadosti o vydanie potvrdenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorých musia požiadať o vydanie potvrdenia, že daná inštitúcia (napr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa atď.) neeviduje voči uvedenému hospodárskemu subjektu nedoplatky alebo pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov. Po obdržaní všetkých potvrdení od slovenských inštitúcií je potrebné doručiť dokumenty na ÚVO za účelom aktualizácie údajov v zozname hospodárskych subjektov. V tejto súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na to, že vyššie spomenuté inštitúcie nie sú povinné potvrdiť hospodárskym subjektom potvrdenia okamžite, a teda môže nastať situácia, že na niektoré z potvrdení budete musieť čakať dlhšie, a tým sa môže predĺžiť neaktuálnosť vášho zápisu v ZHS, ako aj samotný proces aktualizácie.

Nesplnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní môže mať za následok vylúčenie hospodárskeho subjektu z verejného obstarávania, resp. zákaz účasti na verejnom obstarávaní. V súvislosti s uvedeným je potrebné upozorniť na § 182 ods. 3 písm. a) ZVO, v zmysle ktorého ÚVO uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."