Partner verejného sektora

Podľa platnej legislatívy je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a

 1. ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,
 2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,
 3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
 4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,
 6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo
 7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou, na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa druhého bodu.

Partnerom verejného sektora podľa prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.

Partnerom verejného sektora podľa druhého a šiesteho bodu nie je ten, kto má jednorázovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

Partnerom verejného sektora nie je ani

 1. osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovar alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 eur,
 2. banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
 3. osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spolupráce alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Partner verejného sektora musí byť zaregistrovaný v registri, ktorý je prístupný verejnosti k nahliadnutiu. Bez tejto registrácie nie je možné, aby vstupoval do obchodných vzťahov so štátom a uchádzal sa o finančné prostriedky, či už zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Rovnako partner verejného sektora bez tejto registrácie nemôže nadobúdať majetok alebo majetkové práva od štátu, obce alebo verejnoprávne inštitúty.

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou podľa platného zákona o registri partnerov verejného sektora je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba dohliada nad celým procesom registrácie partnera verejného sektora, pričom uskutočňuje všetky podstatné kroky pri zápise partnera verejného sektora do registra a tiež uskutočňuje potrebné kroky týkajúce sa zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Registrujúci orgán všetky podstatné dokumenty súvisiace s registráciou poskytuje práve oprávnenej osobe.

Oprávnená osoba je v podstate zástupcom partnera verejného sektora v súvislosti s registrom a registráciou, pretože každý partner verejného sektora môže mať zapísanú v registri iba jednu oprávnenú osobu, ktorá za neho uskutočňuje všetky podstatné kroky.

Oprávnená osoba musí dohliadať nad identifikáciou, resp. registráciou s odbornou starostlivosťou.

Register a registračné konanie

Register je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti slovenské republiky. Údaje uložené v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať. Registrujúci orgán poskytne výpis z registra v elektronickej forme alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané a to bezodkladne po tom, čo o to niekto požiada.

Návrh na zápis sa podáva výhradne elektronicky do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.
Registrujúcim orgánom pre celú Slovenskú republiku je Okresný súd Žilina.
V procese registrácie alebo pri zápise prípadných zmien v registri partnera verejného sektora musí oprávnená osoba poskytovať registrujúcemu orgánu potrebnú súčinnosť a s týmto orgánom priamo komunikovať.

Zapisované údaje

Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a ak tak ustanovuje zákon, aj iné osoby (§ 17). Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy.

Ak je partnerom verejného sektora fyzická osoba, do registra sa zapisuje

 1. meno a priezvisko,
 2. bydlisko alebo miesto podnikania,
 3. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
 4. zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 5. údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
  1. meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, pokiaľ ide o fyzickú osobu,
  2. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

Ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, do registra sa zapisuje

 1. názov alebo obchodné meno,
 2. sídlo,
 3. právna forma,
 4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 5. zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 6. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
 7. údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
  1. meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, pokiaľ ide o fyzickú osobu,
  2. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosti, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Overovací dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky pre zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute. Súčasťou registra sú tiež všetky verifikačné dokumenty. V registri môže mať partner verejného sektora zapísanou vždy iba jednu oprávnenú osobu.

Ďalšie informácie môžete nájsť aj na stránke www.legalfirm.sk.