• Posúdenie povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora bez akýchkoľvek poplatkov.
 • Bezplatná konzultácia súvisiaca s jednotlivými povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora najmä v oblasti úpravy zákona č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Sledovanie aplikačnej praxe Okresného súdu v Žiline v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • Návrh na zápis do registra podáva za partnera verejného sektora  oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť. Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom. Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.
 • Za neúplný sa považuje podľa  zákona ten návrh na zápis, ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári, v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo návrh, ktorý je nezrozumiteľný.
 • Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa zákona, registrujúci orgán zápis nevykoná. Rovnako postupuje aj vtedy, ak verifikačný dokument nespĺňa náležitosti podľa zákona. O tejto skutočnosti registrujúci orgán upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu. Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Oznámenie sa doručuje oprávnenej osobe elektronicky. Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. 
 • Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy preukazujúce tieto skutočnosti.
 • Ak sa oprávnená osoba dozvie o zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.
 • Pravidelná identifikácia a verifikácia konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.
 • Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.