Chystáte sa obchodovať so štátom? Registrujte sa do RPVS.

19.05.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Obchodovanie so štátom vie byť pre fyzickú, ako aj právnickú osobu po ekonomickej stránke veľkým prínosom. Prijímať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov či rozpočtov obcí a VÚC sa však opiera o určité pravidlá. Nie každý má teda slobodnú možnosť voľne obchodovať so štátom, ako by chcel. Ak chcete do tohto sveta vkročiť, musíte sa stať partnerom verejného sektora.

Chystáte sa obchodovať so štátom? Registrujte sa do RPVS.

Kto je partnerom verejného sektora?  
Partnerom verejného sektora je fyzická a právnická osoba, ktorá v istej miere obchoduje so štátom. Finančné prostriedky, ktoré prijíma z rozpočtov, ktoré sme už spomenuli, ako aj v posledných rokoch veľmi lukratívne finančné prostriedky z Eurofondov, môže poberať len partner verejného sektora. Ďalej partnerom verejného sektora, je napríklad osoba, ktorá uzatvára so štátom zmluvy, má voči štátu pohľadávku alebo firmy, ktorých jednorazový obrat so štátom prevyšuje sumu 100 000 EUR alebo sumu 250 000 EUR pri plneniach, ktoré sa opakujú. V neposlednom rade, je partnerom verejného sektora aj každá zdravotná poisťovňa, a teda môžeme vidieť, že okruh partnerov je naozaj veľmi široký.

Ako sa môžete stať partnerom verejného sektora?       
Partnerom sa môžete stať úplne jednoducho, a to prostredníctvom registrácie. Neexistuje konkrétny výpočet, ktorý by určoval kto sa môže, alebo naopak, kto sa nemôže ako partner registrovať. Registrácia je však od 1.2.2017 pre potencionálnych, ako aj existujúcich partnerov povinná v registri partnerov verejného sektora (ďalej ako “RPVS“).

Čo je to register partnerov verejného sektora?
RPVS je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje a partneroch verejného sektora, ktorí sú v ňom povinne registrovaní, ďalej obsahuje údaje o koncových užívateľoch výhod a taktiež údaje o oprávnených osobách, ktoré partnerov verejného sektora do RPVS zapísali. RPVS bol zriadený a je upravený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a v roku 2017 plne nahradil Register konečných užívateľov výhod. Tento informačný systém funguje iba v elektronickej forme a správcom a prevádzkovateľom RPVS je priamo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Údaje v RPVS sú všeobecne známe, a tak v prípade, že ste partnerom verejného sektora a uzavierate zmluvu napríklad s obcou, tak skutočnosť, že ste partnerom verejného sektora dokazovať nemusíte. Samotná registrácia sa síce uzatvára na neurčitý čas, no zápis je potrebný minimálne po celú dobu trvania právneho vzťahu, na základe ktorého partner verejného sektoru prijíma verejné zdroje.

Ako prebieha zápis?     
Zápis prebieha prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnené osoby sú výpočtovo uvedené aj v zákone a zaraďujeme medzi ne advokátov, notárov, audítorov a daňových poradcov. Nie však každý, kto spĺňa túto podmienku sa môže automaticky považovať za oprávnenú osobu. Ďalšou podmienkou je, aby oprávnená osoba mala na území SR miesto podnikania alebo sídlo. Poslednou treťou podmienkou je, aby mala uzavretú písomnú dohodu, na základe ktorej sa zaväzuje plniť svoje povinnosti ako oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba, vzhľadom na zámer a funkciu RPVS musí byť nestranná. Zápis do RPVS si berie na vlastnú zodpovednosť a teda bola by to oprávnená osoba, ktorá by bola sankcionovaná v prípade nesprávnosti údajov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je zápis spoplatnený

Ďalšie podmienky registrácie   
O osobách oprávnených zapisovať do RPVS sme si už povedali. Potencionálny partner verejného sektora však musí tejto osobe vždy poskytnúť plnú a potrebnú súčinnosť, a to tým, že jej poskytne pravdivé a správne údaje pre samotný zápis. Taktiež je povinný jej ohlásiť každú zmenu týchto údajov zapísaných v RPVS, pretože nielen oprávnená osoba, ale aj partner verejného sektora zodpovedá za správnosť údajov.

Registrujúci orgán je okresný súd Žilina. Registrácia prebieha výlučne elektronicky a okrem samotných údajov partnera verejného sektora, oprávnenej osoby, ktorá ho registruje a konečného užívateľa výhod obsahuje aj dohodu, na základe ktorej môže oprávnená osoba podať návrh na registráciu za partnera verejného sektora. Keďže oprávnená osoba musí byť zo zákona nestranná, registrácia musí obsahovať vyhlásenie oprávnenej osoby o takejto nestrannosti. Nakoniec musí byť k návrhu pripojený aj verifikačný dokument, ktorý obsahuje informácie o spoločnosti, ako ja vyhlásenie o pravdivosti týchto skutočností.

Samotná registrácia prebehne veľmi rýchlo, obvykle v priebehu 5 pracovných dní. Často sa však stáva, že je registrácia okresným súdom v Žiline odmietnutá v dôsledku chýb v registrácii. Vtedy máte možnosť podať voči takémuto odmietnutiu v lehote 15 dní námietky. Potom stačí doplniť chýbajúce informácie, resp. odstrániť chyby registrácie a poprosiť o opätovnú registráciu.

Prečo a ako sa najlepšie zaregistrovať?
Byť partnerom verejného sektora Vám otvára nové možnosti vo svete obchodovania vrátane verejného obstarávania. Nie každý advokát alebo advokátska kancelária Vás však môže zaregistrovať do RPVS a preto je veľmi dôležité vyberať takých advokátov, ktorí majú na registráciu RPVS uzavretú dohodu, na základe ktorej môžu byť oprávnenou osobou. Je však dôležité, aby oprávnená osoba bola v oblasti registrácie do RPVS zbehlá a mala veľké skúsenosti.

Prvý komentár k zákonu o RPVS, vlastný informačný systém a najväčšia oprávnená osoba

Naša advokátska kancelária bola jedným z prvých subjektov v Slovenskej republiky, ktorý začal po nadobudnutí účinnosti zákona o registri partnerov verejného sektora ponúkať a vykonávať činnosti oprávnenej osoby a ktorý bol zároveň vzorom a inšpiráciou pre vytvorenie ustálených postupov zápisu a iných zákonných povinností aj pre iné oprávnené osoby a to aj vďaka konzultáciám a vyžiadaným stanoviskám od Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a množstvu úspešných a kvalitne vykonaných zápisov partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. V oblasti RPVS sme advokátskou kanceláriou číslo jedna na Slovensku, keďže sme podľa dát Finstat-u vôbec najväčšou oprávnenou osobou na celom Slovensku. Aktuálne máme vo svojom portfóliu už vyše 700 registrovaných partnerov verejného sektora.

Od roku 2019 sme v spolupráci s expertmi na informačné systémy vyvinuli vlastný informačný systém pre zaregistrovaných, ako i nových partnerov verejného sektora, ktorého účelom je okrem iného zjednodušenie vzájomnej komunikácie medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou, doručovanie potrebných dokumentov a následných potrebných úkonov na súd v zmysle právnych predpisov. Systém využíva všetky vymoženosti elektronického podpisovania a doručovania, šetriac tak náklady a čas partnerov verejného sektora a teda aj nemalé finančné prostriedky.

V rámci našej odbornej činnosti máme zároveň na konte historicky 1. komentár Zákona, prinášajúci ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení Zákona č. 315/2016 Z. z o registri partnerov verejného sektora.

V rámci výkonu činností advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora poskytujeme aj poradenstvo v súvislosti so vznikom povinnosti zápisu subjektov do registra partnerov verejného sektora, posúdenia finančných limitov s tým súvisiacich a vznikom povinnosti overenia identifikácie konečného užívateľ výhod partnerov verejného sektora pri tzv. verifikačných udalostiach v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

Preto ak sa chcete registrovať, neváhajte využiť služby najväčšej oprávnenej osoby na Slovensku, kontaktujte nás.

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."