Identifikácia konečného užívateľa výhod vs. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Identifikácia konečného užívateľov výhod sa vykonáva pri prvom zápise partnera verejného sektora (ďalej len „PVS“) do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vykonáva následne a priebežne v priebehu trvania zápisu PVS v RPVS. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod majú rovnocenné účinky.

Identifikácia konečného užívateľa výhod vs. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) oprávnená osoba vykonáva v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“), t.z. KUV je „fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku  a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.“

V ustanovení § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. je uvedených viacero kritérií na základe ktorých je možné určiť KUV. Určenie KUV je oprávnená osoba povinná uviesť vo verifikačnom dokumente, spolu s určením kritéria jeho identifikácie. Verifikačný dokument vyhotovuje oprávnená osoba a je verejne dostupný v RPVS.

V prípade, že KUV nie je možne identifikovať v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 a ani v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3, oprávnená osoba až následne pristúpi k aplikácii § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa definičné znaky KUV v nadväznosti na vyššie uvedené, oprávnená osoba identifikuje a zapíše do RPVS členov vrcholového manažmentu.

Uvedená situácia prichádza do úvahy predovšetkým v prípade napr. občianskych združení (kde neexistuje vlastnícka štruktúra) alebo ak má spoločnosť viacerých spoločníkov, z ktorých ani jeden nemá obchodný podiel v spoločnosti  väčší ako 25 % a pod.

Na základe ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon RPVS“) má oprávnená osoba povinnosť overovať identifikáciu KUV a to v súvislosti :

  • s podaním návrhu na zápis zmeny KUV,
  • so zápisom oprávnenej osoby do RPVS,
  • k 31. decembru kalendárneho roka ak § 11 ods. 8 zákona RPVS neustanovuje inak,
  • s s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
  • s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.

Za správnosť údajov, ktoré sú zapísané v RPVS, za identifikáciu KUV a overovanie identifikácie KUV zodpovedá PVS ako aj oprávnená osoba.

S účinnosťou od 01.09.2019 možno vykonať identifikáciu KUV bez toho, aby boli splnené podmienky v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o RPVS a teda „dobrovoľne“, na základe dohody medzi PVS a oprávnenou osobou. Dobrovoľné overenie identifikácie KUV rovnako zakladá výnimku podľa § 11 ods. 3 zákona o RPVS. Aj dobrovoľné overenie KUV sa vykonáva prostredníctvom elektronickej služby „Overenie konečného užívateľa výhod.“


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".