Je fyzická osoba ktorá má aplikovať §6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu konečným užívateľom výhod?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Je fyzická osoba ktorá má aplikovať §6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu konečným užívateľom výhod?

Podľa nášho názoru, pokiaľ existujú dve alebo viaceré osoby, ktoré majú právo spoločne vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, avšak samostatne toto právo nevie žiadna z nich realizovať - napr. nemá podiel na hlasovacích práva vo výške viac ako 50%, pri potrebe rozhodovania nadpolovičnou väčšinou, nie je takáto osoba konečným užívateľom výhod. Ak napríklad štatutárny orgán menujú štyri osoby s podlieom na hlasovacích právach vo váške 25%, žiadna z uvedených osôb nie je konečným užívateľom výhod, nakoľko žiadna sama nevie toto právo realizovať. V tomto prípade treba pri identifikácií konečného užívateľa výhod vychádzať predovšetkým z predvetia ustanovenia § 6a ods 1. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a teda za konečného užívateľa výhod považovať tú fyzickú osobu, ktorá "skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku...".

Nad rámec je tiež potrebné podotknúť, využijúc spomínaný príklad, že v prípade štyroch osôb s podielom na hlasovacích právach vo váške 25%, ak tri z týchto osôb konajú spoločne (hlasujú spoločne) a uvedenú skutočnosť oprávnená osoba preukáže, zapíšu sa všetky trieto osoby ako koneční užívatelia výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".