Kto sa považuje za verejného funkcionára pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora?

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), sa do registra partnerov verejného sektora o partnerovi verejného sektora okrem iného zapisuje aj údaj o tom, či je konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora alebo iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Kto sa považuje za verejného funkcionára pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora?

V zmysle tohto ustanovenia je povinnosťou partnera verejného sektora oprávnenej osobe uviesť, či vyššie uvedené osoby vykonávajú alebo nevykonávajú verejnú funkciu. Nakoľko sa do registra partnerov verejného sektora zapisuje iba verejná funkcia vykonávaná v Slovenskej republike, verejná funkcia osoby, ktorá ju vykonáva v zahraničí (napr. v Českej republike), nie je pre zápis do registra partnerov verejného sektora relevantná.

V zmysle platnej legislatívy je verejným funkcionárom osoba, ktorej funkcia je taxatívne vymedzená v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a teda povinnosť zápisu sa týka nasledovných funkcií:

a) prezidenta Slovenskej republiky,

b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,

c) členov vlády Slovenskej republiky,

d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,

e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,

f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,

i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,

j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

k) štátnych tajomníkov,

l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,

n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

o) starostov obcí,

p) primátorov miest,

q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,

r) predsedov vyšších územných celkov,

s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,

t) rektorov verejných vysokých škôl,

u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,

v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,

w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,

x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,

y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,

z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,

za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady,

zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,

zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,

zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora,

ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu,

zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,

zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,

zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,

zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,

zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,

zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva,

zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,

zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,

zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/357/20200101.html)

Nakoľko bol čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou od 01.01.2020 novelou doplnený o niekoľko verejných funkcií (ako napr. primátor mesta), žiadame partnerov verejného sektora o dôkladné posúdenie otázky, či povinnosť zápisu vykonávania verejnej funkcie dotknutými osobami ako verejnými funkcionármi v Slovenskej republike je v zmysle vyššie uvedeného daná.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.