Maloletá osoba ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo aj ako konečný užívateľ výhod

29.01.2021 | Autor: Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.
10 minút

Deti a neplnoleté osoby sú v slovenských právnych podmienkach chránené Občianskym zákonníkom v prípade, že dochádza k nakladaniu s ich majetkom, väčšími investíciami, alebo k uzatváraní zmlúv. Môže sa ale maloletá osoba stať spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo aj konečným užívateľom výhod?

Maloletá osoba ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo aj ako konečný užívateľ výhod

Slovenský právny poriadok chráni záujem maloletej osoby pri väčších investíciách, uzavieraní zmlúv, väčšom nakladaní s majetkom atď. Podľa slovenského právneho poriadku nemôže mať neplnoletá osoba plnú spôsobilosť k právnym úkonom. V prípade, že by nadobudla obchodný podiel neplnoletá osoba, ktorá z dôvodu nedostatku spôsobilosti na právne úkony, nemôže vykonávať práva a povinnosti spoločníka, musel by za ňu všetky úkony súvisiace s prevádzkovaním spoločnosti vykonávať jej zákonný zástupca, najčastejšie rodič. Pokiaľ rodič neplnoletého dediča nemôže vykonávať za neho úkony súvisiace s prevádzkovaním spoločnosti z dôvodu, že on sám je už spoločníkom spoločnosti, súd ustanoví neplnoletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý bude jeho zodpovedným zástupcom. Podľa § 28 Občianskeho zákonníka platí, že „ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.“ Na toto ustanovenie nadväzuje § 119 Civilného mimosporového poriadku, v znení ktorého: „Právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, súd schváli, ak je to v záujme maloletého“. Ak by teda išlo o nakladanie s majetkom, ktoré sa nedá považovať za bežnú vec, napríklad predaj celého obchodného podielu neplnoletého spoločníka inej osobe, musel by tento úkon schváliť príslušný súd. Súd právny úkon, ktorý bol urobený v záujme maloletého schvaľuje v osobitnom konaní vo veci starostlivosti súdu o maloletých. Tak isto nemožno považovať za bežnú vec ani založenie obchodnej spoločnosti v mene maloletého, a preto je nevyhnutné postupovať v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami a podať na súd návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého. Súhlas súdu nie je možné nahradiť generálnou plnou mocou zo strany maloletej osoby.

Prevádzkovanie živnosti neplnoletou osobou

Aj v prípade, že sa neplnoletá osoba  dostane k prevádzkovaniu živnosti, napríklad vtedy keď zdedí podnik, prostredníctvom ktorého bola živnosť vykonávaná, musí za ňu úkony spojené s podnikaním vykonávať zákonný zástupca. V zmysle § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ods. 1 pís. a) „Živnostenské oprávnenie zaniká - smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; oprávnenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v § 13 ods. 5.“ Pokiaľ ide o neplnoletého dediča, znamená to, že nespĺňa všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý bude spĺňať podmienky na prevádzkovanie živnosti, napr. rodič. Ten bude za neplnoletého dediča vykonávať úkony spojené s prevádzkovaním tejto živnosti. Po skončení konania o dedičstve môže takýto dedič v živnosti pokračovať len vtedy, ak reálne zdedil majetok, ktorý bol používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie v živnosti musí v lehote jedného mesiaca od skončenia dedičského konania oznámiť príslušnému živnostenskému úradu. Ak do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezíska dedič vlastné živnostenské oprávnenie, nemôže ďalej živnosť prevádzkovať.

Prevod obchodného podielu na maloletú osobu

Maloletá, resp. neplnoletá osoba môže obchodný podiel nadobudnúť nielen na základe dedenia, ale aj prevodom (darovaním) obchodného podielu na maloletú osobu. Prevod obchodného podielu je uskutočniteľný len vtedy, ak to spoločenská zmluva nevylučuje. Na takýto prevod môže spoločenská zmluva požadovať súhlas valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je možné, aby bola maloletá osoba spoločníkom, avšak v praxi  treba myslieť na to, že každý úkon, ktorý urobí zákonný zástupca v mene maloletého, musí byť schválený súdom, čo bude nejaký čas trvať, a tým by sa spomalil celý proces riadneho prevádzkovania spoločnosti.


Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."