Možno manžela/-ku osoby, ktorá sa zapisuje do RPVS, považovať za konečného užívateľa výhod?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
4 min čítania
Možno manžela/-ku osoby, ktorá sa zapisuje do RPVS, považovať za konečného užívateľa výhod?

V zmysle ust. §6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu“): „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä: Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.“ Podnik ako taký v zmysle ust. § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), pretože veci zahrnuté do podniku len jedného z manželov patria do jeho oddeleného vlastníctva. Avšak podľa právnej úpravy BSM, do tohto spoluvlastníctva patria príjmy z podnikania, keďže v zmysle ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“. V tomto prípade teda podnikajúci manžel ručí za záväzky z podnikania celým svojím majetkom, vrátane majetku ktorý patrí do BSM. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že manželka podnikateľa sa podieľa na hospodárskom zisku z podnikania, t.j. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.  

Na základe vyššie uvedeného, možno manžela, resp. manželku fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa, ktorá sa zapisuje do RPVS, považovať za konečného užívateľa výhod fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa, ktorá sa zapisuje do RPVS, pričom uvedený postup sa týka výlučne fyzických osôb, ktoré sú partnerom verejného sektora, nie však právnických osôb, ktoré sú partnerom verejného sektora (t.j. do registra sa nezapisujú ako konečný užívatelia výhod manželia, resp. manželky konečných užívateľov výhod u právnickej osoby, ktorá je partnerom verejného sektora)?

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Vo vzťahu k postaveniu manžela ako konečného užívateľa výhod ministerstvo spravodlivosti zaujalo konštantné výkladové stanovisko: Príjmy plynúce z občianskoprávnej úpravy, ako napr. vyživovacia povinnosť alebo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM"), predstavujú „zákonom predpokladaný stav" vznikajúci uzavretím manželstva (samozrejme, pokiaľ nie je dohodou medzi manželmi modifikovaný tento inštitút). Plnenie, ktoré manžel z existencie BSM prijíma, nemá charakter hospodárskeho prospechu z podnikania, a teda nemožno hovoriť o konečnom užívateľovi výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.). Odlišná situácia by nastala v prípade, ak by došlo k rozdeleniu BSM podľa § 148a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. v súvislosti so začatím podnikania jedného z manželov - osoby zapisovanej do registra; druhý z manželov by v prípade nadobudnutia majetku z podnikateľskej činnosti prvého z manželov bez primeraného protiplnenia bol považovaný za konečného užívateľa výhod. Rovnako by sa manžel považoval za konečného užívateľa výhod v prípade, ak má s druhým manželom určitý typ „hospodárskej dohody", napr. záložná zmluva na obchodný podiel alebo priamo obchodný podiel je vo vlastníctve priamo manželky, vtedy by sa totiž osobne podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".