Myslí sa pod pojmom „konanie v zhode“ konanie podľa § 66b Obchodného zákonníka? Aké konanie sa myslí pod pojmom „konanie spoločným postupom“? Aké spôsoby konania možno pod uvedený pojem subsumovať?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Myslí sa pod pojmom „konanie v zhode“ konanie podľa § 66b Obchodného zákonníka? Aké konanie sa myslí pod pojmom „konanie spoločným postupom“? Aké spôsoby konania možno pod uvedený pojem subsumovať?

V zmysle ust. §6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Termín „konanie spoločným postupom“ nepoužíva žiadny právny predpis.

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Konaním v zhode sa rozumie konanie podľa § 66b Obchodného zákonníka. Konaním spoločným postupom sa rozumie konanie osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., avšak na základe napr. dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto fyzické osoby (podnikateľa) v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6 a ods. 1 spĺňa. Takýto spoločný postup dvoch alebo viacerých fyzických osôb má teda také účinky, akoby išlo o jednu fyzickú osobu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. Uvedená situácia nastáva v prípade, ak napr. šesť fyzických osôb jednotlivo nespĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod, avšak za podmienky existencie dohody o ich spoločnom postupe, vykonáva svoje hlasovacie právo v tejto právnickej osobe dohodnutým spôsoom, pričom celkový podiel týchto šiestich fyzických osôb (súčet všetkých ich priamych alebo nepriamych podielov) na hlasovacích právach v danej právnickej osobe je najmenej 25%. Predmetná právnická osoba teda do registra zapíše aj týchto šesť fyzických osôb. Výklad konania spoločným postupom opätovne vychádza zo stanoviska Úradu pre verejné obstarávania, po zohľadnení zmeny v právnej úprave spoločne konajúcich osôb oproti definícií, ktorú obsahoval zákon o verejnom obstarávaní, ktorý limitoval počet spoločnej konajúcich osôb počtom desať. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. počet spoločne konajúcich osôb nelimituje. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".