Výmaz partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) môže iniciovať svoj výmaz z registra partnerov verejného sektora z vlastnej iniciatívy, t.z. ide o tzv. dobrovoľný výmaz. V praxi to znamená, že jedine oprávnená osoba PVS podá v registri partnerov verejného sektora návrh na výmaz z tohto registra. (napr. z dôvodu, že PVS už neprijíma z verejných zdrojov finančné prostriedky, preto žiada o svoj dobrovoľný výmaz z registra partnerov verejného sektora). K výmazu PVS však môže dôjsť aj bez návrhu a to na základe uvedenia nesprávnych, neúplných a nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod, čo vyplýva z ustanovenia § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“).

Výmaz partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora

Právna úprava § 12 Zákona o RPVS zakotvuje inštitút verifikácie  pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) zo strany registrujúceho orgánu –  Okresného súdu Žilina, konanie o kvalifikovanom podnete a sankcie za porušenie dodržiavania povinnosti pravdivosti a úplnosti  údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísanom v RPVS.

Odsek 1 spomínaného ustanovenia vymedzuje, že uvedenú kontrolnú činnosť môže registrujúci orgán vykonať buď z vlastného podnetu ( ex offo ), alebo na základe tzv. kvalifikovaného podnetu. Novelou Zákona o RPVS zákonom č. 241/2019 Z. z. účinným od 01.09.2019 sa doplnilo ustanovenie o jasné určenie okamihu, od ktorého registrujúci orgán posudzuje skutkový stav v rámci konania o kvalifikovanom podnete. Z dôvodu právnej istoty došlo k jeho formálnemu vyjadreniu v takej forme, že súd vychádza zo skutkového stavu v čase začatia konania o kvalifikovanom podnete a teda dodatočné odstránenie porušení, alebo doplnenie údajov už nevedie k znemožneniu uloženia sankcie a zastaveniu konania ako tomu bolo v minulosti pred uvedenou novelou.

Neopomenuteľnou súčasťou tohto druhu výmazu PVS z RPVS je zároveň aj rozhodnutie o vylúčení v zmysle ustanovenia § 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), kde sú obsiahnuté podmienky a následky rozhodnutia o vylúčení. 

Vyššie uvádzaný výmaz PVS z RPVS taktiež zakladá aj oprávnenie štátu odstúpiť od zmluvy, možnosť neplniť zmluvu bez toho, aby sa štát dostal do omeškania. 

V zmysle ustanovenia §13a  zákona o RPVS ak registrujúci orgán vykoná výmaz PVS v konaní o kvalifikovanom podnete alebo po tom, ako mu bola uložená pokuta v zmysle ustanovenia § 13a ods. 2 zákona o RPVS, nemôže byť do RPVS zapísaný počas lehoty dvoch rokov od jeho výmazu. Uvedené platí aj vtedy, ak PVS nie je zapísaný v RPVS a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 12 ods. 8 zákona RPVS, t.z., že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v PRVS dôjde k výmazu PVS na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí a podľa záverov následné príjme rozhodnutie. 

Tak ako sme vyššie uviedli, k dobrovoľnému výmazu môže dôjsť aj v priebehu konania o kvalifikovanom podnete, avšak takýto výmaz nezakladá prekážku pre dokončenie konania o kvalifikovanom podnete ako aj pre vyvodenie zodpovednosti a uloženie sankcií za porušenie zákona. 

Okrem výmazu PVS z RPVS zákon o RPVS obsahuje aj výmaz oprávnenej osoby z RPVS.

Zákon umožňuje, aby sa zapísaná oprávnená osoba nechala vymazať z RPVS (napr. z dôvodu ukončenia spolupráce s partnerom verejného sektora). Následne dôjde k podaniu návrhu na výmaz oprávnenej osoby z RPVS. V prípade, že návrh na výmaz podáva samotná oprávnená osoba, tak registrujúci orgán upovedomí PVS, ktorý si v lehote 30 dní musí zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby a zároveň nové overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Zákon o RPVS obsahuje aj právo PVS na zmenu zapísanej oprávnenej osoby za inú oprávnenú osobu. Aj v takýto prípadoch nemôže podať návrh na zápis zmeny PVS, pretože aj tu platí, že len oprávnené osoby sú subjektmi spôsobilým na komunikáciu s registrujúcim orgánom. Návrh na zápis zmeny preto podáva nová oprávnená osoba.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".