Pharma Legal News #5

05.09.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 min

Po dlhšom čase vám prinášame sumár noviniek v oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva vo forme piateho vydania PHARMA LEGAL NEWS, prostredníctvom ktorých vás informujeme o novinkách v legislatíve upravujúcej oblasť medicínskeho a farmaceutického práva. Táto edícia Pharma Legal News bola zverejnená prostredníctvom nášho newslettra 30.08.2022

Pharma Legal News #5

Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Dňa 01.01.2022 vstúpila do účinnosti rozsiahla novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o liekoch“). V našom článku prinášame zhrnutie najdôležitejších zmien, ktoré novela priniesla do aplikačnej praxe v roku 2022.
Prečítať článok

 

Inovatívne lieky a ich úhrada podľa novely zákona č. 363/2011 Z. z. v nadväznosti na inštitút osobitnej cenovej regulácie

Cieľom novely vláda SR realizovala svoju úlohu zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na slovenský trh. Cieľmi novely bolo odstránenie rozdielneho prístupu pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným klinickým účinkom, podpora vstupu nových liekov na trh, zabezpečenie účelného a efektívneho vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnej stability a podpora efektu úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia spojená so vstupom generických a biologicky podobných liekov na trh.
Prečítať článok

 

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Cieľom právnej úpravy bolo zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik. Ďalej sa precizovali ustanovenia týkajúce sa podmienok akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích ustanovizní ďalšieho vzdelávania. Upravujú sa taktiež niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia. Ďalšie zjednodušenia alebo úpravy si môžete prečítať detailne v novele zákona.
Prečítať novelu

 

Zmena nariadenia č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Zmeny súvisia s novelizáciou zákona č. 578/2004 Z.z., a to najmä so zefektívnením vstupu zdravotníckych pracovníkov do systému zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych povolaniach psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, zefektívnenie procesu získavania odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach.
Prečítať nariadenie

 

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Táto novela bola vypracovaná v nadväznosti na poznatky o kontinuálnych nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto osoby sú vzhľadom na svoje postihnutie (nedostatok zmyslových alebo duševných schopností) odkázané na pomoc a prítomnosť blízkej osoby, aby zdravotnícki pracovníci vedeli ako s touto osobou zaobchádzať. Uvedené je vhodné a nápomocné i pre zdravotníckeho pracovníka, nakoľko takáto osoba vie poskytnúť pomoc či už s manipuláciou a bežnými úkonmi tejto osobe a pôsobí tiež pozitívne pôsobí na jeho celkovú psychickú pohodu a v neposlednom rade tiež ovplyvňuje aj úspešnosť liečby. 

Novela upravila § 11 predmetného zákona tak, že zaručila pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je nespôsobilá dať informovaný súhlas právo na prítomnosť blízkej osoby (osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo inej plnoletej osoby písomne určenej osobou podľa § 6 ods. 1 písm. b)), ak prítomnosť takejto osoby nenaruší alebo nenarúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Toto právo nemá ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.
Prečítať novelu zákona

 

Zánik práva na vyrubenie dane, resp. rozdielu dane

V ďalšom článku venovanom problematike daní bližšie priblížujeme zánik práva na vyrubenie dane, ktorý upravuje § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) v platnom znení (ďalej len „daňový poriadok“).
Prečítať článok

 

Povinné doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra SR – nezmeškajte zákonnú povinnosť a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri SR sú povinné najneskôr do 30.09.2022 doplniť identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutároch, akcionároch, prokuristoch atď. Ministerstvo spravodlivosti SR sa snažilo realizovať tento zápis automaticky do 31.05.2022, avšak nie pri každom subjekte to bolo realizované. V prípade, že v OR SR pri údajoch Vašej spoločnosti figuruje pri zapísaných údajoch aspoň jedna "červená ikona", je potrebné doplniť predmetné identifikačné údaje do konca septembra 2022, inak Vám hrozí pokuta až do výšky 3 310 €.
Prečítať aktualitu


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."