Povinné doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra SR – nezmeškajte zákonnú povinnosť

20.07.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

Do kedy a o ktorých osobách je potrebné doplniť osobné údaje do Obchodného registra SR?

Povinné doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra SR – nezmeškajte zákonnú povinnosť

Ako sme Vás informovali už skôr v článku Aké zmeny prináša novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.10.2020? obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri SR sú povinné najneskôr do 30.09.2022 doplniť identifikačné údaje o

  • spoločníkoch, alebo o jedinom akcionárovi,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch,
  • správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb,
  • konečných užívateľoch výhod,
  • osobách vykonávajúcich konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe.

V mnohých prípadoch doplnenie týchto údajov vykonalo priamo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré automatizovaným spôsobom doplnilo identifikačné údaje, ktoré malo k dispozícii z registra fyzických osôb. Ak ste však neobdržali najneskôr v termíne do 31.05.2022 oznámenie do elektronickej schránky spoločnosti platí, že automatizované doplnenie údajov do Obchodného registra sa ministerstvu nepodarilo vykonať. V takom prípade musí doplnenie identifikačných údajov zabezpečiť štatutár spoločnosti, ktorý za splnenie povinnosti zodpovedá.

Skutočnosť, či má Vaša obchodná spoločnosť zapísané všetky identifikačné údaje si môžete overiť prostredníctvom výpisu z Obchodného registra, a nezáväzne aj prostredníctvom online výpisu na stránke www.orsr.sk,  a to tak, že pokiaľ sa pri niektorej zapísanej osobe nachádza táto ikonka

 - znamená to, že o tejto osobe nie sú v Obchodnom registri zapísané všetky zákonom požadované údaje.

Naopak, ak sa v Obchodnom registri pri zapísaných osobách nachádza táto ikonka

  - znamená to, že o danej osobe sú v Obchodnom registri zapísané všetky zákonom požadované údaje, a teda jej osobné údaje nemusíte už dodatočne do Obchodného registra dopĺňať.

Doplnenie údajov sa týka všetkých foriem obchodných spoločností, vrátane družstva, európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, európskej akciovej spoločnosti, štátneho podniku, ako aj podnikov / organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb.

Aké identifikačné údaje sa majú do Obchodného registra zapísať?

Podľa aktuálneho znenia § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sa zapisujú o vyššie uvedených fyzických osobách zapisujú nasledovné údaje „meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené; pri právnických osobách sa zapisuje jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené.

Spoločnosti, ktoré boli založené po 30.09.2020 majú danú povinnosť splnenú, keďže od 1.10.2020 sú tieto údaje povinnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Aké následky môže mať nesplnenie tejto zákonnej povinnosti?

Povinnosť doplnenia údajov do OR musí podnikateľ splniť do konca septembra 2022, inak mu hrozí pokuta vo výške 3 310 €. Ak však po 1.10.2021 podá podnikateľ návrh do Obchodného registra ohľadne zápisu akejkoľvek inej zmeny (zmena sídlo, adresy, predmetu podnikania a podobne) a nemá doplnené všetky údaje, táto zmena nebude zapísaná, kým podnikateľ nevykoná aj zápis chýbajúcich údajov (rodných čísel a pod.) do Obchodného registra. 

„Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov nedôjde k zosúladeniu zápisu, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty má za následok, že súd na návrh neprihliada.“

Advokátska kancelária Hronček & Partners môže túto zákonnú povinnosť vyriešiť za Vás. Vyplňte náš kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."