Najčastejšie pochybenia pri voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov z pohľadu Nariadenia GDPR.

23.09.2022 | Autor: Top privacy s.r.o.
7 min

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 180/2014 Z. z.“). Tento zákon ukladá obciam celý rad povinností, k splneniu ktorých je nevyhnutné spracúvať osobné údaje. Tento rok k nemu pribudol aj zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 185/2022 Z.z.“), ktorý upravuje právo hlasovať pre osoby s obmedzením osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.

Najčastejšie pochybenia pri voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov z pohľadu Nariadenia GDPR.

Z pohľadu ochrany osobných údajov sú obce a mestá (ďalej len „prevádzkovateľ“) povinné prijať primerané opatrenia a zabezpečiť priebeh volieb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.) a dodržiavať zásady primeranosti, transparentnosti vo vzťahu k dotknutým osobám, zákonnosti, spravodlivosti a minimalizácie spracúvania osobných údajov. 

Vzhľadom na vyššie spomenuté povinnosti pre prevádzkovateľov pri výkone volieb by sme vás radi informovali o najčastejších pochybeniach. 

Pochybenia subjektov verejnej správy pri voľbách: 

Najčastejšie sa stretávame s pochybeniami pri povinnostiach súvisiacich s transparentnosťou, primeranosťou, bezpečnosťou s ktorou je úzko spojené aj neoprávnené poskytovanie osobných údajov. Vysvetlenie jednotlivých povinností a vznik možných pochybení je vysvetlený ďalej v texte. 

Porušenie zásady transparentnosti: 

Každá dotknutá osoba, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, má právo byť informovaná, prostredníctvom informačnej povinnosti, o spracúvaní svojich osobných údajov. V rámci nej je obec povinná poskytnúť nasledovné informácie: 

  • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa (obce), 
  • kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad na ochranu osobných údajov, 
  • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, 
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, 
  • kategórie dotknutých osobných údajov, 
  • doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, 
  • práva dotknutých osôb, 
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 
  • v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté. 

O spracúvaní osobných údajov počas volieb je obec povinná informovať pred prvým spracovaním všetky dotknuté osoby – voličov, komisie, zapisovateľov, kandidátov, prostredníctvom informačnej povinnosti vyvesenej na webovej stránke obce, na úradnej tabuli obce a nakoniec aj pred samotným vstupom do každej volebnej miestnosti. 

Pokiaľ si obec nesplní povinnosť v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia a neinformuje dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov pred prvým spracovaním, dochádza k porušeniu zásady transparentnosti v zmysle Nariadenia. 

Porušenie zásady primeranosti a minimalizácie: 

V zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. možno získať osobné údaje len na konkrétny, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.  

Obec má povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré mu na účel výkonu volebného práva umožňuje zákon č. 180/2014 Z. z. a zákon č. 185/2022 Z.z. To znamená, že obec je povinná na písomnostiach a hárkoch spracúvať len osobné údaje v rozsahu podľa týchto zákonov. Ten, kto vyhotovuje tlačivá pre výkon volieb musí zabezpečiť, aby sa zamedzilo svojvoľnému vpisovaniu osobných údajov nad rámec rozsahu vo vyššie spomenutých zákonov (napr. e-mail alebo telefónne číslo v rámci zoznamu voličov). 

Pokiaľ obec spracúva osobné údaje za účelom výkonu volieb nad rámec rozsahu stanoveného zákonom č. 180/2014 Z. z. a zákonom č. 185/2022 Z.z. dochádza k porušeniu zásady minimalizácie a primeranosti v zmysle článku 5 Nariadenia. 

Porušenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov: 

Obec je povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia s ohľadom na posúdenie rizík spojené s priebehom výkonu volieb v zmysle  s čl. 25 a čl. 32 Nariadenia a § 32 a § 39 zákona č. 18/2018 Z. z.  Jednou zo základných náležitostí je aj povinnosť štatutára poveriť oprávnené osoby k spracúvaniu osobných údajov na účel výkonu volieb a riadne ich poučiť.  

V prípade, ak sú vo volebnej miestnosti prítomné okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa a ďalších poverených osôb aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov musí byť zabezpečené, aby tieto osoby najmä nemohli nahliadať do zoznamu voličov, prípadne si z neho robili výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy. 

Pri podpisovaní voliča pri preberaní hlasovacieho lístka a obálky v zozname voličov je nutné, aby členovia volebných komisií postupovali tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu osobných údajov o iných voličoch, ktorých osobné údaje sa nachádzajú na rovnakej strane príslušného zoznamu voličov. Bezpečnosť údajov možno dosiahnuť napr. preložením čistých papierov na osobné údaje iných voličov na zozname, tak, aby volič videl len svoje údaje. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti by vyslaní členovia volebnej komisie mali postupovať rovnako a zamedziť tak prístupu k osobným údajom ostatných voličov zo zoznamu. Tiež je potrebné zabezpečiť diskrétnu zónu pri podpise hlasovacích hárkov, napríklad označením diskrétnej zóny vyznačením jej obrysov na podlahu, prípadne korigovaním zo strany členov volebnej komisie tak, aby bola zabezpečená dôvernosť údajov voličov. Každý prevádzkovateľ, v tomto prípade obec, zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a je povinný dodržiavať bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie ochrany osobných údajov. 

Zaujímavosť na záver: V období odovzdávania kandidátnych listín sa stalo bežnou praxou, že kandidáti na poslancov oslovovali obce s požiadavkou o sprístupnenie a poskytnutie zoznamu obyvateľov obce v rozsahu mena, priezviska a adresy, za účelom zasielania svojich marketingových materiálov. Majú však právo na to, žiadať od obce takéto údaje? Každá oprávnená osoba obce, ktorá pripravuje zoznamy voličov musí byť poučená o tom, ako spracúvať osobné údaje. Na základe poučenia musí vedieť posúdiť komu a aké údaje je povinná poskytnúť. Nakoľko žiadny kandidát nie je oprávnenou osobou (v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.), ktorej sa môžu takéto údaje poskytnúť a neexistuje žiadny právny základ na takéto poskytovanie osobných údajov, v prípade, že by sa vyžadované údaje sprístupnili za účelom rozposielania marketingových materiálov kandidátov občanom obce, došlo by k hrubému porušeniu ochrany osobných údajov.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."